Tłumaczenia ustne
20/07/2020

Praca dla UE w charakterze zewnętrznego tłumacza konferencyjnego

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posiadają odrębne służby tłumaczeń ustnych, jednak selekcję zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych przeprowadzają wspólnie.

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni regularnie współpracują z wewnętrznymi tłumaczami konferencyjnymi służb tłumaczeniowych Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pracujemy głównie w 24 językach urzędowych UE, jednak bierzemy pod uwagę wszystkie języki; w przypadku zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych nie ma wymogu obywatelstwa.

Aby zostać zewnętrznym tłumaczem konferencyjnym, należy zdać egzamin akredytacyjny. Wszystkie istotne informacje na temat poszczególnych etapów cyklu egzaminacyjnego można znaleźć tutaj. W harmonogramie można znaleźć informacje o zbliżających się egzaminach akredytacyjnych dla swojego języka.

1. Kwalifikowalność

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych (studia czteroletnie)
  lub

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych
  lub

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich w dowolnej dziedzinie oraz
  dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych, trwających co najmniej jeden rok akademicki i prowadzonych w pełnym wymiarze godzin
  lub
  co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w roli tłumacza konferencyjnego na poziomie wymaganym dla spotkań międzynarodowych (za doświadczenie nie uznaje się pracy jako: tłumacz sądowy, tłumacz wykonujący ustne tłumaczenia typu liaison, tłumacz ustny wykonujący tłumaczenia dla służb publicznych lub tłumacz ustny w przedsiębiorstwie).

2. Profile językowe i harmonogram

Sprawdź aktualne profile językowe, których potrzebują służby tłumaczeniowe UE. Mogą one ulec zmianie zależnie od aktualnych potrzeb rekrutacyjnych.

Egzaminy są planowane zgodnie z potrzebami rekrutacyjnymi instytucji. Orientacyjny harmonogram egzaminów wstępnych i akredytacyjnych jest publikowany co roku, może jednak ulec zmianie. Wszystkie niezbędne dokumenty należy dostarczyć przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

3. Egzamin wstępny

Kandydaci, którzy zostają uznani przez międzyinstytucjonalną komisję rekrutacyjną za kwalifikujących się do udziału w procesie rekrutacji i spełniają nasze wymagania dotyczące profilu językowego, zostaną zaproszeni do przystąpienia do internetowego egzaminu wstępnego.

Egzamin składa się z tłumaczenia symultanicznego na język A wypowiedzi o długości około 10–12 minut. Komisja rekrutacyjna wybiera język pasywny spośród następujących języków: DE, EN, ES, FR lub IT.

Do egzaminu można przystąpić po otrzymaniu zaproszenia drogą elektroniczną, o ile nie zostanie przekroczony termin (tj. okres egzaminacyjny). Do egzaminu można przystąpić w dowolnym miejscu, pod warunkiem że urządzenie kandydata spełnia wszystkie wymagania techniczne. Radzimy jednak wybrać miejsce ciche i spokojne, aby zagwarantować jak najlepszą jakość dźwięku. Dlatego też ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z naszą instrukcją obsługi narzędzia do przeprowadzania egzaminów wstępnych.

Kandydaci otrzymają wyniki od zespołu egzaminacyjnego Parlamentu Europejskiego po zakończeniu okresu przeznaczonego na ocenę.

4. Egzamin akredytacyjny

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli egzamin wstępny, zostaną zaproszeni do udziału w egzaminie akredytacyjnym, w zależności od naszych możliwości w zakresie przeprowadzania egzaminów oraz od naszego zapotrzebowania na usługi tłumaczeniowe.

Dla każdego z egzaminowanych języków egzamin akredytacyjny obejmuje następujące elementy:

Podczas egzaminu kandydaci będą tłumaczyć ze swoich języków pasywnych na swój język aktywny lub na swój aktywny język obcy (retour) w zależności od języków wybranych na podstawie profilu kandydata przez komisję rekrutacyjną zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi tłumaczeniowe.

Przynajmniej jedna z wypowiedzi dotyczy tematyki związanej z UE; podczas testów z tłumaczenia symultanicznego mogą zostać wykorzystane nagrania wideo z wystąpień.

Przed tłumaczeniem symultanicznym z pierwszego języka kandydaci będą mieli pięć minut na przygotowanie się. Po wejściu do kabiny usłyszą tytuł wystąpienia i krótkie wprowadzenie mówcy. Następnie, przed rozpoczęciem właściwego testu, będą mieli maksymalnie pięć minut na przygotowanie się. Kandydaci mogą sami zdecydować, jak chcą wykorzystać ten czas, np. jeśli sobie tego życzą, mogą wcześniej rozpocząć tłumaczenie. W kabinie kandydaci będą mieli dostęp do komputera stacjonarnego z klawiaturą QWERTY. Jakiekolwiek nieoczekiwane problemy techniczne należy natychmiast zgłosić komisji konkursowej.

Egzamin akredytacyjny odbywa się w Brukseli. Zapoznaj się z harmonogramem egzaminów dla Twojego języka.

Komisja konkursowa ocenia wyniki kandydatów na podstawie kryteriów oceny; po zakończeniu egzaminu kandydaci są informowani o wyniku, który zostanie potwierdzony na piśmie w późniejszym terminie.

Jeśli otrzymałeś zaproszenie do wzięcia udziału w egzaminie akredytacyjnym, przeczytaj nasze wskazówki.

5. Wpis do wspólnej bazy danych

Wybrani kandydaci, którzy pomyślnie przejdą egzamin akredytacyjny, są wpisywani do wspólnej bazy danych akredytowanych pomocniczych tłumaczy konferencyjnych (PTK) i mogą być zatrudniani przez trzy służby tłumaczeniowe Unii Europejskiej.

Wpisanie do wspólnej bazy danych nie oznacza prawa do zatrudnienia.

6. Zgłoś swoją kandydaturę!

Teraz, gdy wiesz już wszystko o poszczególnych etapach selekcji, wypełnij wniosek zgłoszeniowy online!

Zostaniesz poproszony o przesłanie:

 • swojego CV;

 • dyplomów lub informacji o stopniach naukowych, z podaniem szczegółowych informacji o ocenach uzyskanych za każde zajęcia z tłumaczenia;

 • w stosownych przypadkach, zaświadczenia o odpowiednim doświadczeniu w zakresie tłumaczeń konferencyjnych (za doświadczenie nie będzie uznawana praca jako: tłumacz sądowy, tłumacz wykonujący ustne tłumaczenia typu liaison, tłumacz ustny wykonujący tłumaczenia dla służb publicznych lub tłumacz ustny w przedsiębiorstwie);

 • w przypadku języków nieobjętych stopniami naukowymi lub dyplomami należy przedstawić dowody potwierdzające sposób zdobycia wiedzy językowej (np. świadectwa lub oświadczenia osobiste).

Gdy to zrobisz, otrzymasz potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

Wnioski można składać w dowolnym momencie, ale zalecamy sprawdzić konkretne terminy dla każdego języka A w orientacyjnym harmonogramie testów. Ważne jest dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Najczęściej zadawane pytania

Przydatne dokumenty

Dokumenty prawne i finansowe

Wersja w języku francuskim ma pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi. Wynika to z tego, że wszystkie strony podpisały wersję francuską.

W przypadku kandydatów PTK zaproszonych do udziału w egzaminie akredytacyjnym: kwota na pokrycie kosztów podróży i pobytu

Status PTK na wspólnej liście