Unia Europejska

Informacja o polityce prywatności

Informacja o polityce prywatności

Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.

Polityka ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe opiera się na rozporządzeniu (UE) 2018/1725  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

Ta ogólna polityka obejmuje grupę instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny „.eu”. Mimo, iż można przeglądać większość stron internetowych bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach informacje te są jednak wymagane w celu dostępu do zamówionych e-usług. Strony internetowe, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i zamieszczają informacje o wykorzystaniu danych osobowych w swoich oświadczeniach o polityce w sprawie ochrony prywatności.

W związku z tym:

 • dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność danej e-usługi z polityką ochrony prywatności;
 • urzędnik zajmujący się ochroną danych nadzoruje, w każdej instytucji, stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków (zob. art. 24 wymienionego rozporządzenia);
 • europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależny organ sprawujący kontrolę w odniesieniu do wszystkich instytucji (zob. art. 41–45 wymienionego rozporządzenia).

Strony internetowe instytucji Unii Europejskiej należące do domeny „.eu” zawierają linki do portali osób trzecich. W związku z tym, iż Komisja nie kontroluje tych portali, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką w sprawie ochrony prywatności.

Co to jest jest e-usługa?

E-usługa w ramach portalu Europa to usługa lub zbiór zasobów udostępnione w internecie w celu poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony a instytucjami europejskimi z drugiej strony.

W portalu Europa są już oferowane lub zostaną udostępnione trzy rodzaje e-usług. Są to:

 1. usługi informacyjne, które umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, przez co zwiększa się przejrzystość i zrozumienie polityki i działań UE;
 2. usługi interaktywne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, usprawniając tym samym konsultacje polityczne i mechanizmy informacji zwrotnych wnoszące wkład w kształtowanie polityki, działań i usług UE;
 3. usługi transakcyjne, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów „transakcji” z UE (np. udzielanie zamówień publicznych, operacje finansowe, rekrutacja pracowników, zapisy na wydarzenia, nabywanie dokumentów itd.).

Informacja zawarta w oświadczeniu o ochronie prywatności

Oświadczenie o polityce ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • rodzaj zebranych informacji, wraz ze wskazaniem do jakich celów i jakimi środkami technicznymi zostały one zgromadzone – UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu. Informacje te nie będą ponownie wykorzystywane do innych celów;
 • tożsamość podmiotu, któremu ujawniono informacje: UE ujawnia informacje osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej i tylko wymienionym powyżej odbiorcom (kategoriom odbiorców). UE nie ujawnia danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • sposób, w który można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli jest to konieczne, skorygować je: osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu, z istotnych i uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania ich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są gromadzone w celu wywiązania się z obowiązków prawnych bądź wynikających z zawartej umowy lub gdy są one wykorzystywane do celów, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę;
 • okres przechowywania danych osobowych: UE przechowuje dane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone, lub do dalszego ich przetwarzania;
 • środki bezpieczeństwa podjęte w celu zabezpieczenia danych przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • informację na temat tego, z kim należy się kontaktować w razie pytań lub skarg.

Europa Analytics

Europa Analytics to oprogramowanie, za pomocą którego monitoruje się i ocenia przydatność i efektywność głównych stron internetowych portalu Europa (europa.eu), którym zarządza Komisja Europejska w imieniu wszystkich instytucji i organów UE. Domyślnie wizyty na głównych stronach portalu są monitorowane za pomocą trwałych plików cookie administratora portalu Europa (europa.eu).

Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik („opt-out”). W każdej chwili mogą zmienić zdanie.

Komisja Europejska sama zarządza swoimi stronami internetowymi (ec.europa.eu). Odwiedź stronę Polityka prywatności, aby nie zgodzić się na monitorowanie swojej aktywności na stronach Komisji.

Inne instytucje i organy UE (np. Parlament Europejski) obecnie używają własnych systemów analizy. Więcej informacji można znaleźć na ich stronach z informacjami prawnymi.

Brak wyrażenia zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik nie wpływa na nawigację po stronach portalu Europa.

Więcej informacji o Europa Analytics

Co dzieje się z nadesłanymi do nas e-mailami użytkowników?

Na wielu stronach internetowych portalu Europa znajduje się przycisk „Kontakt”, za pomocą którego uruchamia się program poczty elektronicznej umożliwiający wysłanie uwag na odpowiednią funkcyjną skrzynkę pocztową Komisji.

Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia na nią odpowiedzi. Jeżeli zespół odpowiedzialny za funkcyjną skrzynkę pocztową nie jest w stanie odpowiedzieć na dane pytanie, przesyła je do innego działu. Nadawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, do którego działu zostało przesłane jego pytanie. 

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania poczty elektronicznej i powiązanych danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną.

Back to top