Unia Europejska

Agencje i inne organy UE

Agencje i inne organy UE

Agencje UE to odrębne od instytucji UE podmioty prawne. Ustanowiono je w celu wykonywania określonych zadań wynikających z prawa UE.

Rodzaje agencji

Agencje zdecentralizowane

Agencje zdecentralizowane pomagają we wdrażaniu polityki UE. Ułatwiają również współpracę pomiędzy UE i władzami krajowymi poprzez gromadzenie i udostępnianie wiedzy technicznej i specjalistycznej obu stron. Agencje zdecentralizowane są ustanawiane na czas nieokreślony i mają swoje siedziby w różnych miejscach UE.

Więcej na temat agencji zdecentralizowanych

Agencje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

Agencje te powołano w celu powierzenia im bardzo konkretnych zadań technicznych, naukowych lub w zakresie zarządzania w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej.

Agencje wykonawcze

Agencje wykonawcze są ustanawiane na czas określony przez Komisję Europejską w celu zarządzania wybranymi zadaniami związanymi z programami UE.

Agencje i organy Euratomu

Agencje te utworzono, aby umożliwić osiągnięcie celów określonych w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM): koordynację programów naukowo-badawczych państw członkowskich w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, udostępnienie zasobów wiedzy oraz infrastruktury i środków finansowych przeznaczonych na działania w tej dziedzinie, zapewnienie wystarczającej ilości energii jądrowej i bezpieczeństwa jej dostaw.

Inne organizacje

Pozostałe organizacje to organy ustanowione w ramach programów UE oraz partnerstw publiczno-prywatnych między Komisją Europejską a sektorem przemysłu.

Back to top