European Union website, the official EU website

Ważna informacja prawna

Ważna informacja prawna

Do informacji na tej stronie internetowej zastosowanie mają: klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności, oświadczenie o prawach autorskich, przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych i wykorzystywania symbolu UE przez osoby trzecie.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Celem strony internetowej Komisji Europejskiej jest promocja publicznego dostępu do informacji o inicjatywach i ogólnej polityce Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest jak najszybsze udostępnienie aktualnych i precyzyjnych informacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, staramy się wprowadzić potrzebne poprawki. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji znajdujących się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

 • są wyłącznie ogólne i niewskazujące na specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty;
 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub zaktualizowane;
 • czasami odwołują się do zewnętrznych portali, nad którymi Komisja nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
 • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych czy prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Należy podkreślić, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją.Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (jego wydanie papierowe lub od 1 lipca 2013 r. jego wydanie elektroniczne dostępne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

 Naszym zadaniem jest ograniczenie problemów spowodowanych błędami technicznymi. Jednakże, niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być przygotowane lub zorganizowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy, będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona się odwołuje.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym lub wyłączenie jej odpowiedzialności w przypadku spraw, które nie mogą zostać wyłączone zgodnie z wymienionym ustawodawstwem.

Oświadczenie o prawach autorskich

© Unia Europejska, 1995-2016
O ile nie postanowiono inaczej, reprodukcja jest dozwolona pod warunkiem podania źródła.
Do celów reprodukcji lub innego wykorzystania informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięk, obraz, oprogramowanie itd.) niezbędne jest otrzymanie pozwolenia, które unieważnia wyżej wymienione ogólne pozwolenie i wyraźnie wskazuje wszystkie ograniczenia dotyczące wykorzystania.

Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.

Podstawą prawną polityki w dziedzinie "ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe" jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 PDF z dnia 18 grudnia 2000 r.

Ta ogólna polityka obejmuje rodzinę instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny eu.
Mimo, iż można przeglądać większość stron internetowych bez podawania osobistych danych, w niektórych przypadkach, informacje te są wymagane w celu dostarczenia zamówionych e-usług.

Strony internetowe, które wymagają takich informacji przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i dostarczają informacje o wykorzystaniu danych osobowych w ich oświadczeniach o polityce w sprawie ochrony prywatności.

W związku z tym:

 • Dla każdej specyficznej e-usługi, administrator określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i zapewnia zgodność specyficznej e-usługi z polityką w sprawie ochrony prywatności;
 • Urzędnik zajmujący się ochroną danych zapewnia, w każdej instytucji, stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków (patrz art. 24 wymienionego rozporządzenia);
 • We wszystkich instytucjach, europejski inspektor ochrony danych PDF wykonuje swoje obowiązki jako niezależna władza sprawująca kontrolę (patrz art. 41 - 45 wymienionego rozporządzenia).

Rodzina instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej, w ramach domeny eu. zapewnia linki do portali innych instytucji. W związku z tym, iż Komisja nie kontroluje tych portali, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką w sprawie ochrony prywatności.

Co to jest e-usługa?
E – usługa w ramach EUROPY jest usługą lub zbiorem zasobów dostępnych w internecie, udostępnioną do celów poprawy komunikowania się pomiędzy, z jednej strony, obywatelami i przedsiębiorstwami, a instytucjami europejskimi, z drugiej strony.

Trzy rodzaje e-usługi są lub będą udostępnione w ramach EUROPY:

 1. Informacja: umożliwia obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, zapewniając tym samym jawność polityki i działań UE oraz lepsze ich zrozumienie;
 2. Komunikacja interaktywna: zapewnia lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, ułatwiając tym samym konsultacje polityczne i procesy "informacji zwrotnej" w celu określenia polityki, działań i usług UE;
 3. Transakcje: umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów transakcji z UE, np.: zawieranie umów, operacje finansowe, rekrutacja, zapisy, nabywanie lub zakup dokumentów itd.

Informacja zawarta w szczególnym oświadczeniu o ochronie prywatności
Oświadczenie o polityce w sprawie ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • Rodzaj zebranych informacji, wraz z podaniem informacji do jakich celów i jakimi środkami technicznymi zostały one zebrane. UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia specyficznego celu. Informacje te nie zostaną ponownie wykorzystane do innych celów;
 • Tożsamość podmiotu, któremu ujawniono informacje. UE ujawnia informacje stronom trzecim tylko wtedy gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celu(ów) wskazanego(ych) powyżej i wymienionym (kategoriom) odbiorcom. UE nie ujawnia danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • Sposób, w który można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli jest to konieczne, skorygować je. Osobom, którym dane zostały ujawnione, zapewniono prawo sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych z pilnych względów prawnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są gromadzone do celów przestrzegania obowiązków ustawowych, lub gdy są wykorzystywane do celów, na które została jednoznacznie wyrażona zgoda zainteresowanej osoby;
 • Okres przechowywania danych osobowych. UE przechowuje dane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone lub do dalszego ich przetwarzania;
 • Środki bezpieczeństwa podjęte w celu zabezpieczenia danych przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • Punkt kontaktowy, w przypadku pytań lub skarg.

Co dzieje się z pocztą elektroniczną, którą dostajemy?
Na wielu stronach internetowych Europy można znaleźć przycisk "Kontakt", który uruchamia oprogramowanie poczty elektronicznej i umożliwia wysyłanie uwag do specyficznych skrzynek poczty elektronicznej.
Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu odpowiedzi na tę wiadomość. Jeżeli grupa osób zarządzających skrzynką poczty elektronicznej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, przesyła je dalej do innego oddziału. Nadawca zostanie poinformowany, droga elektroniczną, do którego oddziału zostało przesłane jego pytanie.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania poczty elektronicznej w odniesieniu do danych osobowych, należy przesłać drogą elektroniczną.

Wykorzystywanie godła UE przez strony trzecie

Zasady wykorzystywanie godła europejskiego przez strony trzecie zostały określone w porozumieniu administracyjnym z Radą Europy. Porozumienie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.09.2012 r. (2012/C 271/04).

Zgodnie z porozumieniem każda osoba fizyczna lub prawna („użytkownik zewnętrzny”) może wykorzystywać godło europejskie lub jakikolwiek z jego elementów pod warunkiem, że wykorzystanie to

a) nie stwarza wrażenia ani nie prowadzi do założenia, że użytkownik zewnętrzny jest powiązany z którąkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy, jeśli takie powiązanie nie istnieje;

b) nie wywołuje u obywateli przekonania, że użytkownik otrzymał wsparcie, środki finansowe, zezwolenie lub zgodę którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy, jeśli tak nie jest;

c) nie jest związane z celem lub działalnością niezgodną z celami i zasadami Unii Europejskiej lub Rady Europy lub nie jest w inny sposób niezgodne z prawem.

Jeżeli wykorzystanie godła europejskiego jest zgodne z powyższymi warunkami, nie ma konieczności ubiegania się o pisemną zgodę.

Rejestracja godła europejskiego, lub jego imitacji z punktu widzenia heraldycznego, jako znak towarowy lub inne prawo własności intelektualnej jest niedopuszczalne.

Pytania dotyczące wykorzystania godła europejskiego można kierować na adres:

European Commission
Joint Research Centre, DDG.03 — Central IP Service
CDMA 4/102
B-1049 Brussels (Belgia)

E-mail: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu