Unia Europejska

Informacja prawna

Informacja prawna

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Celem tej strony internetowej Komisji Europejskiej jest ułatwienie ogółowi społeczeństwa dostępu do informacji o inicjatywach i polityce Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest stałe zamieszczanie aktualnych i rzetelnych informacji. Będziemy też starali się poprawiać wszelkie zgłoszone nam błędy. Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

  • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób ani podmiotów;
  • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne;
  • czasami odwołują się do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi Komisja nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
  • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych, ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Należy pamiętać, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego online jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (jego wydanie papierowe lub od 1 lipca 2013 r. jego wydanie elektroniczne dostępne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Dokładamy starań, aby ograniczyć problemy spowodowane błędami technicznymi. Jednak niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być opracowane lub zapisane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, a tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez tego rodzaju problemy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za takie problemy wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych serwisów, do których odsyła ta strona.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym ani wyłączenie jej odpowiedzialności w przypadkach, które nie mogą zostać objęte wyłączeniem, zgodnie ze wspomnianym ustawodawstwem.

Informacja o polityce prywatności
Polityka ochrony danych, unijne przepisy o ochronie danych, e-usługi

Zastrzeżenie prawne – Brexit

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Informacja o prawach autorskich

© Unia Europejska, 1995–2021
Powielanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, o ile nie określono inaczej.
W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

Wykorzystywanie symbolu UE przez osoby trzecie

Zasady wykorzystywania godła europejskiego przez strony trzecie zostały określone w porozumieniu administracyjnym z Radą Europy.
Porozumienie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8.9.2012 r. (2012/C 271/04).

Zgodnie z porozumieniem każda osoba fizyczna lub prawna („użytkownik zewnętrzny”) może wykorzystywać godło europejskie lub jakikolwiek z jego elementów pod warunkiem, że wykorzystanie to

(a) nie stwarza wrażenia ani nie prowadzi do założenia, że użytkownik zewnętrzny jest powiązany z którąkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy, jeśli takie powiązanie nie istnieje;

(b) nie wywołuje u odbiorcy przekonania, że użytkownik otrzymał wsparcie, środki finansowe, zezwolenie lub zgodę którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy, jeśli tak nie jest;

(c) nie jest związane z celem lub działalnością niezgodną z celami i zasadami Unii Europejskiej lub Rady Europy lub nie jest w inny sposób niezgodne z prawem.

Jeżeli wykorzystanie godła europejskiego jest zgodne z powyższymi warunkami, nie ma konieczności ubiegania się o pisemną zgodę.

Rejestracja godła europejskiego, lub jego imitacji z punktu widzenia heraldycznego, jako znaku towarowego lub inne prawo własności intelektualnej jest niedopuszczalne.

Pobierz symbol UE i informacje graficzne

Więcej informacji o emblemacie UE

Pytania dotyczące emblematu UE można zadawać za pomocą tego formularza:Back to top