Unia Europejska

Ważna informacja prawna

Ważna informacja prawna

Do informacji na tej stronie internetowej ma zastosowanie klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności, informacja o prawach autorskich i przepisy dotyczące zarówno ochrony danych osobowych, jak i wykorzystywania symbolu UE przez osoby trzecie.

 

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Celem tej strony internetowej Komisji Europejskiej jest ułatwienie ogółowi społeczeństwa dostępu do informacji o inicjatywach i polityce Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest stałe zamieszczanie aktualnych i rzetelnych informacji. Będziemy też starali się poprawiać wszelkie zgłoszone nam błędy.
Komisja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

 • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób ani podmiotów;
 • są niekoniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne;
 • czasami odwołują się do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi Komisja nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
 • nie są poradami, ani w sprawach zawodowych, ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy się skonsultować z właściwym profesjonalnym doradcą).

Należy pamiętać, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego online jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Wyłącznie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (jego wydanie papierowe lub od 1 lipca 2013 r. jego wydanie elektroniczne dostępne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Dokładamy starań, aby ograniczyć problemy spowodowane błędami technicznymi. Jednak niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być opracowane lub zapisane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, a tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez tego rodzaju problemy. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za takie problemy wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych serwisów, do których odsyła ta strona.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Komisji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym ani wyłączenie jej odpowiedzialności w przypadkach, które nie mogą zostać objęte wyłączeniem, zgodnie ze wspomnianym ustawodawstwem.

 

© Unia Europejska, 1995–2018
Powielanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, o ile nie określono inaczej.
W przypadkach, w których wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych i multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itd.), zezwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane ogólne zezwolenie i wyraźnie określa wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania tych informacji.

 

Ochrona danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.
Polityka w zakresie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” jest obecnie oparta na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. (a nie na „ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych” 2016/679, które uchyla dyrektywę 95/46/WE). Nowa wersja rozporządzenia 45/2001 jest obecnie przedmiotem procedury prowadzącej do jej przyjęcia. Informacje prawne na portalu Europa zostaną zaktualizowane zgodnie z tą nową wersją.
Ta ogólna polityka obejmuje grupę instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny „.eu”.
Mimo, iż można przeglądać większość stron internetowych bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach informacje te są jednak wymagane w celu dostępu do zamówionych e-usług.
Strony internetowe, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i zamieszczają informacje o wykorzystaniu danych osobowych w swoich oświadczeniach o polityce w sprawie ochrony prywatności.

W związku z tym:

 • dla każdej konkretnej e-usługi administrator określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność danej e-usługi z polityką ochrony prywatności;
 • urzędnik zajmujący się ochroną danych nadzoruje, w każdej instytucji, stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków (zob. art. 24 wymienionego rozporządzenia);
 • europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależny organ sprawujący kontrolę w odniesieniu do wszystkich instytucji (zob. art. 41–45 wymienionego rozporządzenia).

Strony internetowe instytucji Unii Europejskiej należące do domeny „.eu” zawierają linki do portali osób trzecich. W związku z tym, iż Komisja nie kontroluje tych portali, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką w sprawie ochrony prywatności.

Co to jest jest e-usługa?
E-usługa w ramach portalu EUROPA to usługa lub zbiór zasobów udostępnione w internecie w celu poprawy komunikacji między obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony a instytucjami europejskimi z drugiej strony.

W portalu EUROPA są już oferowane lub zostaną udostępnione trzy rodzaje e-usług. Są to:

 1. usługi informacyjne, które umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorstwom i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, przez co zwiększa się przejrzystość i zrozumienie polityki i działań UE;
 2. usługi interaktywne, które umożliwiają lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, usprawniając tym samym konsultacje polityczne i mechanizmy informacji zwrotnych wnoszące wkład w kształtowanie polityki, działań i usług UE;
 3. usługi transakcyjne, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów „transakcji” z UE (np. udzielanie zamówień publicznych, operacje finansowe, rekrutacja pracowników, zapisy na wydarzenia, nabywanie dokumentów itd.).

Informacja zawarta w oświadczeniu o ochronie prywatności
Oświadczenie o polityce ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • rodzaj zebranych informacji, wraz ze wskazaniem do jakich celów i jakimi środkami technicznymi zostały one zgromadzone – UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia konkretnego celu. Informacje te nie będą ponownie wykorzystywane do innych celów;
 • tożsamość podmiotu, któremu ujawniono informacje: UE ujawnia informacje osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych powyżej i tylko wymienionym powyżej odbiorcom (kategoriom odbiorców). UE nie ujawnia danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • sposób, w który można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli jest to konieczne, skorygować je: osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu, z istotnych i uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania ich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są gromadzone w celu wywiązania się z obowiązków prawnych bądź wynikających z zawartej umowy lub gdy są one wykorzystywane do celów, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę;
 • okres przechowywania danych osobowych: UE przechowuje dane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone, lub do dalszego ich przetwarzania;
 • środki bezpieczeństwa podjęte w celu zabezpieczenia danych przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • informację na temat tego, z kim należy się kontaktować w razie pytań lub skarg.

Co dzieje się z nadesłanymi do nas e-mailami użytkowników?
Na wielu stronach internetowych portalu EUROPA znajduje się przycisk „Kontakt”, za pomocą którego uruchamia się program poczty elektronicznej umożliwiający wysłanie uwag na odpowiednią funkcyjną skrzynkę pocztową Komisji.
Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie niezbędnym do udzielenia na nią odpowiedzi. Jeżeli zespół odpowiedzialny za funkcyjną skrzynkę pocztową nie jest w stanie odpowiedzieć na dane pytanie, przesyła je do innego działu. Nadawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, do którego działu zostało przesłane jego pytanie. 
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania poczty elektronicznej i powiązanych danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną.

Europa Analytics

Europa Analytics to oprogramowanie, za pomocą którego monitoruje się i ocenia przydatność i efektywność głównych stron internetowych portalu Europa (europa.eu), którym zarządza Komisja Europejska w imieniu wszystkich instytucji i organów UE. Domyślnie wizyty na głównych stronach portalu są monitorowane za pomocą trwałych plików cookie administratora portalu Europa (europa.eu). Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik („opt-out”). W każdej chwili mogą zmienić zdanie.


Komisja Europejska sama zarządza swoimi stronami internetowymi (ec.europa.eu). Na stronie z informacjami prawnymi można nie zgodzić się na monitorowanie swojej aktywności na stronach Komisji.
Inne instytucje i organy UE (np. Parlament Europejski) obecnie używają własnych systemów analizy. Więcej informacji można znaleźć na ich stronach z informacjami prawnymi.
Brak wyrażenia zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik nie wpływa na nawigację po stronach portalu Europa.
Więcej informacji o Europa Analytics

 

Wykorzystywanie symbolu UE przez osoby trzecie

Zasady wykorzystywania godła europejskiego przez strony trzecie zostały określone w porozumieniu administracyjnym z Radą Europy.
Porozumienie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8.9.2012 r. (2012/C 271/04).

Zgodnie z porozumieniem każda osoba fizyczna lub prawna („użytkownik zewnętrzny”) może wykorzystywać godło europejskie lub jakikolwiek z jego elementów pod warunkiem, że wykorzystanie to

(a) nie stwarza wrażenia ani nie prowadzi do założenia, że użytkownik zewnętrzny jest powiązany z którąkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy, jeśli takie powiązanie nie istnieje;

(b) nie wywołuje u odbiorcy przekonania, że użytkownik otrzymał wsparcie, środki finansowe, zezwolenie lub zgodę którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy, jeśli tak nie jest;

(c) nie jest związane z celem lub działalnością niezgodną z celami i zasadami Unii Europejskiej lub Rady Europy lub nie jest w inny sposób niezgodne z prawem.

Jeżeli wykorzystanie godła europejskiego jest zgodne z powyższymi warunkami, nie ma konieczności ubiegania się o pisemną zgodę.

Rejestracja godła europejskiego, lub jego imitacji z punktu widzenia heraldycznego, jako znaku towarowego lub inne prawo własności intelektualnej jest niedopuszczalne.

Pobierz symbol UE i informacje graficzne

Więcej informacji o emblemacie UE

Pytania dotyczące emblematu UE można zadawać za pomocą tego formularza:Gromadzenie jedynie adresów e-mail do celów komunikacji z Komisją Europejską nie jest objęte zakresem rozporządzenia nr 45/2001 w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Back to top