Euroopan Unioni

Tietosuojaperiaatteet

Tietosuoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan verkkosivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan.

Henkilötietojen suoja perustuu asetukseen (EU) 2018/1725 (luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23. lokakuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus).

Yksityisyyden suojan periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin toimielinten internet-sivustoihin, joiden verkkotunnuksen loppuosa on eu. Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista. Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa esitettyjä periaatteita. Lisäksi sivustolla on esitettävä yksilöidyt tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Tämä merkitsee seuraavaa:

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen verkkopalvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.
 • Eri toimielimissä tietosuojasta vastaavat henkilöt varmistavat, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvovat rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa (ks. asetuksen 24 artikla).
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu (ks. asetuksen 41–45 artikla).

EU:n toimielinten verkkosivuilta, joiden verkkotunnuksen loppuosa on eu, on linkkejä muihin verkkosivustoihin. Koska EU ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä verkkopalvelulla tarkoitetaan?

Europa-palvelimen verkkopalvelulla tarkoitetaan internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä EU:n toimielinten välillä.

Europa-sivustolla on kolmenlaisia verkkopalveluja:

 1. Tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti – näin parannetaan EU:n avoimuutta ja EU:n politiikan ja toiminnan tuntemusta.
 2. Vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla pyritään helpottamaan EU:n yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin – näin edistetään eri alojen politiikkaa koskevaa mielipidevaihtoa, kehitetään palautekanavia ja helpotetaan osallistumista EU:n politiikan, toiminnan ja palveluiden suunnitteluun.
 3. Asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin, hankkia asiakirjoja jne.

Yksilöityjen tietosuojaperiaatteiden sisältämät tiedot

Yksilöidyissä tietosuojaperiaatteissa täsmennetään tietojen käytön osalta seuraavat seikat:

 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin. Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
 • Kenelle tiedot luovutetaan. EU ei luovuta tietoja sivullisille, ellei tietojen luovuttaminen erikseen mainittaville vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille ole tarpeen edellä mainittujen erikseen määriteltävien tarkoitusten saavuttamiseksi. EU ei luovuta hallussaan olevia henkilötietoja suoramarkkinointia varten.
 • Miten omat henkilötiedot voi tarkastaa ja tarvittaessa korjata niitä. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä pakottavien ja perusteltujen syiden vuoksi, paitsi jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai jos tietoja käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa.
 • Kuinka kauan tietoja säilytetään. EU säilyttää tiedot vain niin kauan kuin on tarpeen asian käsittelyn vuoksi tai sen jatkokäsittelyä varten.
 • Miten estetään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin.
 • Kenelle voi esittää kysymyksiä tai tehdä valituksen.

Europa Analytics

Europa Analytics -palvelu seuraa Europa-sivuston (europa.eu) ylätason sivuja, joita Euroopan komissio hallinnoi kaikkien EU-toimielinten ja -virastojen puolesta. Europa-sivuston (europa.eu) ylätason sivuilla vierailevia seurataan oletusarvoisesti nk. ensimmäisen osapuolen pysyvillä evästeillä. Käyttäjä voi valita, että Piwik ei seuraa käyttöä (opt-out), ja myöhemmin palauttaa valintansa oletusarvoksi (opt-in).

Euroopan komissio hallinnoi omia verkkosivujaan (ec.europa.eu). Seurannan voi kieltää Tietosuojaperiaatteet-sivulla.

Muut EU-toimielimet kuin Euroopan komissio (esim. Euroopan parlamentti) käyttävät nykyisin omaa Analytics-järjestelmäänsä. Lisätietoa on kunkin toimielimen sivustojen oikeudellisessa huomautuksessa.

Piwik-seurannan kieltäminen ei vaikuta Europa-sivustojen käytettävyyteen.

Lisätietoa Europa Analyticsin toiminnasta

Miten komissio käsittelee sille lähetettyjä sähköposteja?

Monilla Europa-verkkosivuilla on Yhteydenotot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelman ja jonka avulla voi lähettää kommentteja tiettyyn sähköpostilaatikkoon.

Kun lähetät tällaisen viestin, henkilötietojasi kerätään ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen vastaamisen kannalta. Jos sähköpostilaatikosta vastaava tiimi ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää viestisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymyksesi on toimitettu. 

Jos sinulla on kysyttävää sähköpostiviestisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit sisällyttää kysymykset viestiisi.

Back to top