Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt
Evropa slaví! - 50. výročí Římské smlouvyPřeskočit lištu s výběrem jazyků (klávesnicová zkratka =2) 01/02/2008
EUROPA > 50. výročí > Publikace a produkty

Publikace a produkty

 

Publikace

50 oblastí pokroku - Největší úspěchy Evropy
50 oblastí pokroku - Nejvetší úspechy Evropy  Tato brožurka vám na 50 příbězích zajímavým a zábavným způsobem ukáže, jaké výhody přináší a bude přinášet evropská spolupráce lidem v Evropě i mimo ni.

 

Přiblížení Evropy světu - 50 let zahraniční služby Evropské komise
Priblížení Evropy svetu - 50 let zahranicní služby Evropské komise  Tato brožura, která je k dispozici rovněž na internetu, srozumitelně popisuje vývoj a rozšíření čtyř základních prvků vnějších vztahů EU (obchodu, rozvojové pomoci, humanitární pomoci a zahraniční politiky) od podepsání Římské smlouvy před padesáti lety.Tato publikace je k dispozici pouze v angličtině.

Statistický obraz Evropské unie 2007
Statistický obraz Evropské unie 2007 Tato publikace obsahuje všeobecný úvod k oblastem politiky a cílům uvedeným v preambuli Smlouvy o EHS a soubor 50 statistických ukazatelů, ze kterých vyplývá, jak se jednotlivé oblasti rozvíjely a čeho bylo za padesát let dosaženo.

Evropská unie: dalších 50 let
Evropská unie: dalších 50 let  Publikace s 50 články od významných myslitelů a politických činitelů z celé Evropy i světa.Obsahuje příspěvky od osobností ze všech členských států EU a úvod od německé kancléřky Angely Merkelové a předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa.Publikace vychází z iniciativy Financial Times Business a projektu Agora ve spolupráci s London School of Economics and Political Science.

50 let Smlouvy o Euratomu: důvod k bilancování
Publikace vydaná při příležitosti padesátého výročí podpisu Smlouvy o Euratomu poskytuje přehled o historických aspektech smlouvy, o uplatňování jejích nástrojů v průběhu padesáti let její existence a o hlavních oblastech, kterých se týká:rozvoj výzkumu a šíření informací, ochrana zdraví a životního prostředí, jaderné hospodářství, jaderná bezpečnost a mírové využití jaderného materiálu, mezinárodní vztahy.Kniha vyjde na jaře roku 2007 v angličtině, francouzštině a němčině.

Římská smlouva po padesáti letech
Kniha připomínající 50. výročí popisuje úspěchy i nezdary Římské smlouvy v procesu evropské integrace.Vyjde 1. ledna 2008 v angličtině a francouzštině.

Rímské smlouvy v novinových titulcích 25. 3. 1957
Rímské smlouvy v novinových titulcích 25. 3. 195 Tato sbírka — na novinovém papíře a v novinovém formátu — byla vydána u příležitosti 40. výročí Římských smluv a obsahuje titulní stránky 32 deníků z 15 členských států.

Evropské kulturní úvahy o Španělsku
Kniha obsahující 27 článků napsaných 27 osobnostmi kulturního života z 27 členských států EU (150 stran s ilustracemi).Autoři se jako občané EU zamýšlejí nad jejím výročím a jako znalci španělské kultury nad tím, co pojí Španělsko s Evropskou unií.

50 let evropské integrace
50 let evropské integrace Vše, co jste chtěli vědět o Evropě
Brožura věnovaná především učitelům a dalším osobám, které mají vliv na utváření veřejného mínění ve Španělsku.Obsahuje souhrnné informace o hlavních tématech evropské integrace.

Novinky o Evropě pro mládež
Novinky o Evrope pro mládež Páté vydání časopisu o Evropě pro děti ve věku 8–12 let vydávaného zastoupením Evropské komise ve Španělsku bude věnováno 50. výročí EU.

Berlínská deklarace
Vedoucí představitelé Evropské unie si v březnu 2007 v Berlíně připomněli 50. výročí Římské smlouvy, která je základem současné EU. Při této příležitosti přijali dokument nastiňující vizi budoucnosti unie, tzv. Berlínskou deklaraci.

Lekce evropské integrace
Lekce evropské integrace  Tato kniha, která je k dispozici v litevštině, je určena učitelům a má přispět k využívání evropských témat při výuce.Učitelé a studenti jsou vybízeni k tomu, aby debatovali o otázkách souvisejících s EU a o roli Litvy v EU.Kniha bude distribuována do škol.

Jedeme do Bruselu!
Jedeme do Bruselu!  V této brožurce určené dětem jede kůň „Eurogaloppo“ z Dolního Saska do Bruselu navštívit instituce EU.Při tom vysvětluje, co instituce dělají a jak pracují.Publikace je k dispozici pouze v němčině.

Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru k 50. výročí podpisu Římských smluv
Usnesení Evropského hospodárského a sociálního výboru k 50. výrocí podpisu Rímských smluv  EHSV oslavil 50. výročí Římské smlouvy 14. března za účasti pana Maxe Kohnstamma, bývalého tajemníka Vysokého úřadu Evropského společenství uhlí a oceli a asistenta pana Jeana Monneta.Při této příležitosti bylo na plenárním zasedání EHSV jednomyslně schváleno toto usnesení.

Manifest ECAS: Deset C k 50. výročí Římské smlouvy
Organizace ECAS (European Citizen Action Service) vydala manifest obsahující 10 bodů, ve kterém vyzývá k rozsáhlým reformám EU.Sdružení ECAS je toho názoru, že došlo k přechodu od hospodářské Evropy k Evropě občanů.Tento pětistránkový dokument je k dispozici pouze v angličtině.

Zvláštní příloha k výročí EU
Příloha věnovaná úspěchům Evropského společenství dosaženým za 50 let existence a za tři roky členství Estonska v EU bude dne 22. března 2007 distribuována s deníky v estonštině a ruštině.

Speciál „50 let EU“
Osmačtyřicet stran polské verze týdeníku „Newsweek“ bude věnováno historii Římské smlouvy a třem letem členství Polska v EU.

Identita starého kontinentu a budoucnost evropského projektu
Sbírka esejů významných osobností polské akademické obce.Tato kniha bude prezentovat názory na vznik a budoucnost Evropské unie a úlohu Polska v EU v dalších 50 letech.K dispozici pouze v polštině.

Polské úvahy o Evropě ve 20. století
Tato kniha představuje nejvýznamnější polské intelektuály a politiky 20. století a jejich přínos pro filozofii evropské integrace.K dispozici pouze v polštině.

Brožura pro děti
Tato publikace informační kanceláře Evropského parlamentu v Budapešti přibližuje Evropskou unii dětem prostřednictvím skládanek, samolepek, kvízů a her.Bude distribuována na veletrzích, výstavách a ve školách od poloviny září.K dispozici pouze v maďarštině.

European Economy News: 50 let hospodářské integrace
Zvláštní vydání časopisu Evropské komise European Economy News věnované integraci evropských hospodářství.Zabývá se některými základními tématy EU, např. právem občanů žít a pracovat kdekoli v EU, jednotnou měnou a jednotným trhem.K dispozici pouze v angličtině.

50 aastat ühinemist (50 let integrace)
Tato zvláštní příloha estonských deníků, dostupná v estonštině a ruštině , byla vydána v březnu u příležitosti výročí Římské smlouvy.Obsahuje články o nejrůznějších evropských tématech od estonských i jiných evropských politiků.

Evropský sociální fond: 50 let investic do lidí - publikace k 50. výročí
U příležitosti 50. výročí Evropského sociálního fondu (ESF) vydala Evropská komise ilustrovanou publikaci s popisem činnosti fondu za uplynulé půlstoletí. Publikace je k dispozici v anglicko-francouzsko-německé verzi. Kromě toho byl vydán leták ve 23 jazycích se základními informacemi o ESF.

Evropská komise, 1958-72 – Historie a vzpomínky
Tato publikace se věnuje začátkům Evropské komise v období před prvním rozšířením.Napsali ji evropští historikové na základě vzpomínek asi 120 lidí, kteří se tehdy práce Komise přímo účastnili. Kniha podává svědectví o zrodu Komise, o překážkách, jež musela překonat, a o jejím politickém a administrativním rozvoji. K dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a nizozemštině.

Společné výzkumné středisko – 50 let vědy v Evropě
Tato publikace pojednává o 50 letech existence SVS – od první zmínky o SVS ve Smlouvě o Euratomu v roce 1957 až po dnešní referenční středisko EU pro vědu a techniku. Tato publikace je k dispozici pouze v angličtině.

Obecné publikace

Panorama Evropské unie
Panorama Evropské unie V této brožurce naleznete krátký úvod k hlavním úspěchům a politikám EU.Obsahuje mapu Evropy.

Evropa ve dvanácti lekcích
Evropa ve dvanácti lekcích Tato brožura poskytuje souhrnný přehled o účelu EU, důvodech a okolnostech jejího založení, o jejím fungování a přínosech pro občany.

Další publikace

EU Bookshop
EU Bookshop je internetová služba, která umožňuje přístup k publikacím orgánů, agentur a dalších institucí EU.Kromě toho, že plní funkci internetového knihkupectví, obsahuje katalog a archiv všech publikací EU.

Koutek snadné četby
Zde najdete brožury, které co nejjednodušším způsobem vysvětlují, čím Evropská unie je a co dělá.Kromě toho zde naleznete mapy, plakáty, pohlednice a brožury o EU určené mládeži.

top

Internetové stránky

Traité de Rome
Traité de Rome Tyto stránky francouzské vlády věnované 50. výročí Římské smlouvy a historii Evropské unie obsahují videozáznamy, fotografie a další historické dokumenty.Dále zde najdete příspěvky významných evropských osobností a přehled oslav pořádaných ve Francii.

Insieme dal 1957
Zastoupení Evropské komise v Itálii vytvořilo na svých stránkách zvláštní část nazvanou „Insieme dal 1957“ (Společně od roku 1957), která je věnována významným výročím v roce 2007: 50. výročí Římské smlouvy; 100. výročí narození Altiera Spinelliho; 20. výročí zahájení programu Erasmus a 30. výročí založení Evropského univerzitního institutu.

Evropské oslavy v Bruselu v roce 2007
Tyto internetové stránky kanceláře pro cestovní ruch a kongresy poskytují informace o oslavách pořádaných v Bruselu v roce 2007.

Europafest
Německá vláda vytvořila tyto stránky na propagaci akcí, které se v Německu uskuteční 24. a 25. března.Na stránkách naleznete též informace o historii EU.

Euros du village
Na těchto stránkách byla vytvořena zvláštní část věnovaná 50. výročí Římské smlouvy, kde najdete videozáznamy rozhovorů s významnými evropskými osobnostmi o jejich názorech na budoucnost Evropy, o jejich zkušenostech a o jejich „evropském snu“.

Vivieuropa
Italský odbor politik EU (při úřadu premiéra) vytvořil stránky informující o evropských institucích, programech, službách a financování, jejichž cílem je zdůraznit přínos EU ke zvýšení kvality života občanů.

50. výročí v Irsku
50. výrocí v Irsku Irské ministerstvo zahraničních věcí věnovalo 50. výročí zvláštní část svých stránek, v níž informuje zejména o oslavách konaných v Irsku.

 

Fra de Seks til de 27 (Od šesti k 27)
Dánské internetové stránky o historii dánských vztahů s EU, jak se objevovala na prvních stránkách dánských novin.  

top

Videa

Audiovizuální služba EU
obsahuje videozáznamy, které ilustrují klíčové události procesu evropské integrace.

50 let evropského výzkumu
50 let evropského výzkumu Tento videozáznam pojednává o úspěších evropského výzkumu v uplynulých padesáti letech, například o vytvoření standardu GSM pro mobilní telefonii, celosvětové sítě World Wide Web a o vybudování největší laboratoře pro fyziku částic na světě.Tento spot rovněž odvysílala televizní stanice EuroNews a na internetu je k dispozici v sedmi jazycích.

Videoklipy o programu MEDIA
Videoklipy o programu MEDI Těchto pět videoklipů obsahuje ukázky z evropských „kasovních trháků“, které vznikly za podpory programu MEDIA, což je program EU na podporu evropské audiovizuální tvorby.Jedná se o ukázky z filmů Erasmus a spol., Goodbye Lenin, Amélie z Montmartru, Pianista, Billy Elliot, Hlas moře, Život je krásný a dalších.Klipy jsou k dispozici na DVD ve všech 23 úředních jazycích EU a na internetu.

Dokumentární film Evropského parlamentu o historii evropské integrace
Tento film představuje nejvýznamnější okamžiky v procesu evropské integrace, od druhé světové války až po jednání o návrhu ústavy v roce 2006. Zvolte období, které vás zajímá, a podívejte se na tehdejší události na vlastní oči.

Videozáznamy o životním prostředí
Videozáznamy o životním prostredí Minulá, současná i budoucí činnost EU v oblasti životního prostředí je představena v rámci těchto témat:ovzduší, voda, odpady, příroda a biologická rozmanitost, civilní ochrana, chemické látky a změna klimatu.

 

DVD „Evropa potřebuje vize“
DVD obsahující to nejlepší ze soutěže kreativity „Vize Evropy“, kterou pro mládež uspořádalo zastoupení Evropské komise v Německu.Jak mládež vidí budoucnost Evropy?Studenti ze dvanácti německých měst vytvořili video o své vizi Evropy.

Klip „50 s lidskou tváří“
Klip „50 s lidskou tváří“ V rámci oslav 50. výročí Římské smlouvy vytvořilo více než 900 zaměstnanců Evropské komise „živé“ číslo 50.Akce byla natočena a dokumentuje ji tento 40sekundový klip.

 

EU Tube - Evropa zvukem i obrazem
EU Tube je informační kanál EU fungující v rámci oblíbených stránek pro sdílení videozáznamů YouTube. Najdete zde spoty nejrůznějších evropských kampaní, záznamy rozhovorů a debat, filmy představující konkrétní příklady uplatňování právních předpisů EU a mnoho dalšího. Videa jsou k dispozici v různých jazycích a návštěvníci mohou přidávat své komentáře.

top

Plakáty a pohlednice

Plakát o historii EU
Plakát o historii EU Plakát „Evropa v pohybu – historie Evropské unie“ ve formátu A1 (59,4 x 84 cm) znázorňuje historii EU a všeobecné dějiny od konce II. světové války.

Plakát s logem „Společně od 1957“
Plakát ve formátu A2 (42 x 59,4 cm) je k dispozici ve 23 jazykových verzích.Rovněž k dispozici v rámci sítě informačních míst Europe Direct a na jednotlivých zastoupeních Komise.

Plakát s logem „Společně od 1957“
Plakát s logem „Spolecne od 1957“ Rovněž k dispozici v rámci sítě informačních míst Europe Direct a na jednotlivých zastoupeních Komise.

Plakát s chronologickým přehledem činnosti EU v oblasti životního prostředí
Tento plakát podává chronologický přehled padesáti let ochrany životního prostředí v Evropě.

Plakát znázorňující hlavní události 50 let historie EU
Plakát znázornující hlavní události 50 let historie EU Tento barevný plakát o rozměrech 69x91 cm, který vytvořila informační kancelář Evropského parlamentu v Budapešti,popisuje hlavní události evropské integrace a rozšiřování EU.Obsahuje též stručné představení Římské smlouvy a mapy Evropy s vyznačením sídel orgánů, institucí a agentur EU.Na plakátu dále najdete nejrůznější zajímavosti o EU (např. obec s nejdelším názvem) a seznam úředních jazyků.K dispozici pouze v maďarštině.

top

Tapety na plochu

Chcete-li si stáhnout tuto tapetu, klepněte na obrázek.Můžete si vybrat ze dvou formátů:velký (1024 x 768) a malý (800 x 600).

Tapety na plochu 800x600 jpeg - 57 KB [57 KB]  800x600

Tapety na plochu 1024x768 jpeg - 85 KB [85 KB]  1024x768

top

Pametní mince

Pametní mince

Země eurozóny si připomenou 50. výročí Evropské unie 25. března 2007 vydáním dvoueurové mince s vyobrazením římského náměstí Piazza del Campidoglio, kde byla 25. března 1957 podepsána Římská smlouva. Bude se jednat o první společnou pamětní minci všech zemí eurozóny, přičemž motiv národní strany mince bude ve všech zemích stejný. Mince z jednotlivých zemí se budou lišit pouze jazykem popisu a mincovní značkou. Celkem bude vyraženo téměř 90 milionů pamětních mincí.

top

Známky a obálky

Pošty v Portugalsku, Řecku, Irsku, na Kypru, v Litvě, Polsku, Francii, Německu, Slovinsku, Itálii, Belgii a Španělsku vydají pamětní známky.

Portugalská pošta ve spolupráci se zastoupením Evropské komise vydá dne 25. března 2007 pamětní známku s oficiálním logem 50. výročí „Společně od 1957“, zvláštní obálku a doprovodný leták.

Známky

Řecká pošta vydá pamětní známku s běžnou komerční hodnotou, která se bude prodávat v průběhu roku 2007 a která nebude určena jen filatelistům, nýbrž všem uživatelům poštovních služeb.

 

Irská pošta vydá při příležitosti 50. výročí Římské smlouvy pamětní známku v hodnotě 55 centů.Rovněž bude vydána vzácná pamětní filatelisticko-numismatická obálka (bude vyrobeno pouze 5 000 kusů), která se bude prodávat společně s upomínkovou dvoueurovou mincí Evropské centrální banky.

Známky Kyperská pošta vytvořila pamětní známku k výročí EU, jež bude v prodeji od 3. května.

 

 

V Litvě bude 24. března vydána zvláštní obálka s logem a pamětní známka.Pro filatelisty uspořádá litevská pošta zvláštní „razítkování“.

Známky

Polská pošta vydá 25. března ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v Polsku zvláštní obálku s logem 50. výročí Římských smluv, jakož i pamětní známku a razítko.

ZnámkyFrancouzská pošta oslaví 50. výročí vydáním známky se symbolem solidarity – klíčové hodnoty evropského ideálu, která má svůj základ v Římské smlouvě.

Zastoupení Evropské komise v Německu bude od března do prosince 2007 používat speciální známku s logem „Společně od 1957“, jež bude k dispozici zdarma na požádání.Známka s logem bude též k dispozici na výstavě poštovních známek v Essenu 3. až 5. května.Spolu s pamětní obálkou ji bude možné zakoupit v průběhu výstavy a také ve všech německých filatelistických prodejnách.

Známky

Slovinská pošta vydá 25. března společně se zastoupením Evropské komise ve Slovinsku zvláštní známku se slovinskou verzí loga „Společně od 1957“.

 

 

Známky

Italská pošta vydá k 50. výročí Římské smlouvy dvě pamětní známky s vyobrazením motivu dlažby náměstí Piazza del Campidoglio, kde byla smlouva podepsána.

ZnámkyBelgická pošta vydá známku s vyobrazením šesti zakládajících států (Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Francie, Německo a Itálie) a obálku s logem výročí.

ZnámkyŠpanelská pošta si připomene 50. výročí vydáním pamětní známky s motivem mapy Evropy, na které budou jednotlivé země EU vyznačeny různými barvami podle roku vstupu.

top

Jiné

Loterie

Španělská organizace nevidomých (ONCE), jež provozuje populární loterii, vydá pamětní los s číslem 25.03.1957.

top

 

Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt | Začátek stránky