Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt
Evropa slaví! - 50. výročí Římské smlouvyPřeskočit lištu s výběrem jazyků (klávesnicová zkratka =2) 01/02/2008
EUROPA > 50. výročí > Následujících 50 let

Následujících 50 let

Muži a ženy, kteří v roce 1957 stáli při zrodu Evropské unie, měli odvážnou vizi. Avšak ani oni si nedokázali představit, jak bude Evropa, a také celý svět, vypadat o 50 let později. Stejně těžko lze předpovídat, co přinese následujících 50 let. Některé z velkých úkolů, jimž bude muset čelit, však již známe.

Zaměstnanci různého věku při školení

Globalizace

Úlohou EU bude pomoci Evropanům prosperovat v globalizovaném světě. Nejprve a v první řadě je nutno posilovat zaměstnanost a růst, podporovat konkurenceschopnost a současně zlepšovat sociální zabezpečení. Investice EU do vyspělých technologií a vědeckého výzkumu budou při dosahování těchto cílů sehrávat klíčovou úlohu. Globalizace měla bohatým i chudým zemím pomoci těžit z celosvětové hospodářské a finanční integrace. Nyní vidíme, že má své vítěze i poražené. Na EU budou ze všech stran působit migrační proudy. Jelikož v ní vnitřní hranice neexistují, je zapotřebí stanovit jednotná pravidla pro ty vnější. Postupně bude EU muset svou imigrační politiku přizpůsobovat s ohledem na stárnutí obyvatel a případný nedostatek pracovních sil.

Větrná farma, továrna, vyprahlá půda, tekoucí voda

Globální oteplování

Globální oteplování je spojeno s emisemi skleníkových plynů a vlády a občané EU jej považují za obrovskou hrozbu pro životní prostředí. EU naléhavě požaduje nápravu na mezinárodní úrovni. V rámci svého území usiluje o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2012 v souladu se závazky vyplývajícími z Kjótského protokolu. Zavázala se dále snižovat emise po tomto datu v rámci koordinovaného celosvětového úsilí. Součástí řešení je účinněji v EU využívat energii a vyrábět ji z obnovitelných zdrojů, a tedy produkovat menší množství znečisťujících látek. EU musí rovněž získávat větší množství čisté energie ze spolehlivých vnějších zdrojů, jelikož její vlastní zásoby ropy a zemního plynu jsou vyčerpané. V zájmu dosažení těchto cílů EU podporuje vyšší podíle energie z obnovitelných zdrojů, jako je sluneční a větrná energie a energie z biomasy, a do roku 2020 hodlá ušetřit až 20 % spotřeby energie zvýšením účinnosti jejího využití. S cílem zajistit budoucí dodávky ze zahraničí, zejména dodávky zemního plynu, Evropská unie usiluje o stabilní dlouhodobé vztahy se zeměmi s rozsáhlými energetickými zdroji, například s Ruskem.

Humanitární pomoc: dítě ovinuté evropskou vlajkou

Evropa ve světě

Kam až se EU může rozšířit?Dopad budoucích rozšíření vyvolává u některých Evropanů obavy. EU si bude muset stanovit své hranice, a to za účasti a prostřednictvím shody evropských občanů. Čím větší bude EU, tím větší bude i její odpovědnost. Díky jednotě vytvořené mezi zeměmi EU za posledních padesát let je nyní válka mezi nimi nemyslitelná. V neustále se měnícím, složitém a nestabilním světě se od EU očekává, že bude šířit mír a stabilitu i za svými hranicemi. Za tímto účelem se bude více zapojovat do předcházení konfliktů a udržování míru,bude uplatňovat svůj vliv k vytvoření lepších a spravedlivějších pravidel světového obchodu anadále bude pokračovat v poskytování humanitární a rozvojové pomoci.

Demonstrace v roce 1971 požadující hlasování do Evropského parlamentu

Podpora demokracie a účasti občanů

Aby Evropská unie dokázala reagovat na výzvy následujících 50 let, potřebuje lepší právní předpisy a účinnější nástroje řízení. Ty však dosud nejsou k dispozici. První pokus ztroskotal v roce 2005, když francouzští a nizozemští voliči odmítli návrh ústavy EU. Vedoucí představitelé EU uznali, že tento neúspěch byl částečně způsoben tím, že se evropští občané cítili být nedostatečně informováni o EU a cítili se být vyloučeni z rozhodovacího procesu. V souvislosti s tím bylo zahájeno několik iniciativ, které by měly pomoci obnovit komunikaci s občany a zajistit jim větší vliv při přijímání politických rozhodnutí, včetně rozhodnutí v oblasti institucionálních reforem, k nimž bude nutno do několika let přistoupit, má-li EU účinně fungovat i v 21. století.

Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt | Začátek stránky