Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai
Europos šventė - Romos sutarties pasirašymo 50-metisPraleisti kalbos išrinkimo juostą (spartusis klavišas=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-metis > Po 50 metų

Po 50 metų

1957 m. Europos Sąjungą įsteigę žmonės turėjo didingą viziją. Tačiau net jie negalėjo įsivaizduoti, kaip Europa ir visas pasaulis atrodys po 50 metų. Lygiai taip pat sudėtinga pasakyti, kas mūsų laukia dar po 50 metų. Vis dėlto žinome kai kuriuos svarbius uždavinius, kuriuos turėsime išspręsti.

Įvairaus amžiaus darbuotojai mokymo kursuose

Globalizacija

ES turės pasirūpinti savo piliečių gerove globalizuotame pasaulyje. Visų pirma ES turi užtikrinti darbo vietas bei ekonominį augimą, skatinti konkurencingumą ir didinti socialinę gerovę. Kad tai pasiektų, ES itin svarbu investuoti į technologijų pažangą ir mokslinius tyrimus. Anksčiau buvo manoma, kad turtingoms ir neturtingos šalims pasaulinė ekonominė ir finansinė integracija dėl globalizacijos bus naudinga. Dabar matyti, kad vieniems globalizacija naudinga, kitiems žalinga. ES reikės spręsti imigracijos klausimus. Kadangi vidinių sienų nėra, reikia nustatyti bendras išorės sienų taisykles. Ilgainiui ES turės priimti imigracijos politiką, pagal kurią būtų atsižvelgiama į gyventojų senėjimą ir galimą darbo jėgos stygių ES.

Vėjo jėgainės, fabrikas, sausa žemė, tekantis vanduo

Visuotinis atšilimas

Visame pasaulyje oro temperatūra nuolat kyla.ES vyriausybių ir piliečių manymu, visuotinis atšilimas, siejamas su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu, kelia didžiulį pavojų.ES atkakliai skatino tarptautiniu lygmeniu imtis veiksmų padėčiai pakeisti.ES valstybės stengiasi iki 2012 m. sumažinti savo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kaip numatyta Kioto protokole. Drauge su daugeliu kitų pasaulio šalių ES yra įsipareigojusi bendromis pastangomis šių dujų kiekį ir toliau mažinti .Vienas iš būdų – veiksmingiau naudoti energiją ir ją gaminti naudojantis mažai teršiančiais atsinaujinančiais šaltiniais Europos Sąjungoje.ES taip pat turi gauti daugiau netaršios energijos iš patikimų išorės tiekėjų, nes ES naftos ir dujų atsargos yra išeikvotos. Siekdama įvykdyti šiuos uždavinius, ES skatina naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulę, vėją ir biomasę. Iš šių šaltinių galima būtų gauti dalį ES reikalingos energijos, be to, iki 2020 m. iki 20 % energijos galima sutaupyti ją naudojant veiksmingai. Kad apsirūpintų energija iš kitų valstybių, ES siekia susitarti dėl ilgalaikio tiekimo su gausias energijos atsargas turinčiomis šalimis, pavyzdžiui, Rusija.

Humanitarinė pagalba: į Europos vėliavą susuptas vaikas

Europa pasaulyje

Kiek dar ES gali plėstis?Kai kuriems europiečiams tolesnių plėtros etapų poveikis kelia susirūpinimą.ES turės nuspręsti, kur baigsis jos sienos, o sprendžiant šį klausimą piliečiai turės visapusiškai dalyvauti ir sutarti. Kuo ES didesnė, tuo didesnė jos atsakomybė. Per pastaruosius 50 metų ES valstybių puoselėjama vienybė taip sustiprėjo, jog karas tarp jų šiandien neįmanomas. Nuolat besikeičiančiame, sudėtingame ir neramiame pasaulyje ES turės siekti skleisti taiką ir stabilumą už savo sienų. Šiam tikslui pasiekti ES turės aktyviau spręsti konfliktų prevencijos bei taikos palaikymo klausimus, naudotis savo įtaka geresnėms ir teisingesnėms pasaulinės prekybos taisyklėms užtikrinti ir, kai būtina, toliau teikti humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi.

1971 m. demonstracija Strasbūre už balsavimu renkamą Europos Parlamentą

Daugiau demokratijos ir aktyvesnis dalyvavimas

Kad tinkamai įgyvendintų ateinančių 50 metų uždavinius, Europos Sąjungai reikės geresnių teisinių ir valdymo priemonių. Jas dar reikia sukurti. Pirmasis bandymas įstrigo, kai 2005 m. Prancūzijos ir Nyderlandų gyventojai balsavo prieš ES konstituciją.ES vadovai pripažino, jog iš dalies balsavimas sužlugo dėl to, kad ES piliečiai manė esantys prastai informuoti apie Europą ir nesantys įtraukti į sprendimo priėmimo procesą. Todėl buvo pradėtos kelios iniciatyvos, kuriomis siekiama artimiau bendrauti su piliečiais ir suteikti jiems daugiau įtakos aktualiais politikos klausimais, įskaitant institucines reformas, kurių bus būtina imtis po kelerių metų veiksmingam ES funkcionavimui XXI a. užtikrinti.

Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią