Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти
Европа празнува! - 50-годишнина на Договора от РимSkip language selection bar (shortcut key=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-годишнина > Следващите 50 години

Следващите 50 години

Хората, създали Европейския съюз през 1957 г., са били изключително далновидни. Но дори и те не биха могли да си представят как ще изглеждат Европа и светът 50 години по-късно. Също толкова трудно е да се каже какво ни очаква през следващите 50 години, но със сигурност познаваме някои от големите предизвикателства, с които ще трябва да се справим.

Служители на различна възраст на обучение

Глобализацията

Ролята на ЕС ще бъде да помогне на европейците да просперират в един глобализиран свят. Преди всичко това означава да се осигурят работни места и растеж и да се насърчи конкурентоспособността на икономиката, като същевременно се повиши общественото благополучие. Ключов фактор за постигането на тази цел ще бъдат инвестициите на ЕС във високи технологии и научни изследвания. Някога глобализацията се възприемаше като начин, по който богатите и бедните страни да извлекат полза от световната икономическа и финансова интеграция. Днес виждаме, че тя води до появата на печеливши и губещи. От всички страни идва имиграционен натиск върху ЕС. Поради липсата на вътрешни граници са необходими общи правила на външните. С течение на времето ЕС ще трябва да пригоди имиграционната политика, за да вземе под внимание застаряването на населението и потенциалния недостиг на работна ръка на неговата територия.

Ветроенергиен парк, завод, неплодородна почва, течаща вода

Глобалното затопляне

Свързано с емисията на парникови газове, глобалното затопляне се приема като огромна заплаха за околната среда от правителствата и гражданите на ЕС, тъй като температурата се повишава навсякъде по света. ЕС упорито се стреми към приемане на коригиращи мерки в международен план. В ЕС се работи за намаляване на емисиите на парникови газове до 2012 г. съгласно задълженията на Съюза по протокола от Киото. След това ЕС е ангажиран с по-големи съкращения в рамките на координирани усилия в световен мащаб. Част от решението е енергията да се използва по-ефикасно и да се произвежда от нискозамърсяващи възобновяеми източници в ЕС. ЕС има нужда и от доставка на чиста енергия от надеждни външни източници, тъй като неговите собствени запаси от петрол и газ са изчерпани. За да отговори на тези предизвикателства, ЕС насърчава идеята възобновяемата енергия като слънчева, вятърна и от биомаса, да покрива все по-голям дял от нашите енергийни потребности, и има за цел да спести до 20 % от енергийното потребление до 2020 г. чрез нейното по-ефикасно използване. За да осигури за в бъдеще доставките от външни източници, особено на газ, Съюзът се стреми да установи стабилни връзки по отношение на доставките със страни, богати на енергия, като Русия например.

Хуманитарна помощ: дете, загърнато в европейското знаме

Европа на световната сцена

Колко още може да се разширява ЕС?Влиянието на бъдещите разширявания е причина за безпокойство за някои европейци. ЕС ще трябва да определи своите граници и ще го направи с пълното участие и съгласие на своите граждани. Колкото по-голям е Съюзът, толкова по-големи са неговите отговорности. Благодарение на единството, изградено между страните от ЕС през последните 50 години, днес войната между тях е немислима. В един постоянно променящ се, сложен и нестабилен свят ЕС ще бъде длъжен да разпространява мир и стабилност отвъд своите граници. За целта той ще има по-голямо участие в предотвратяването на конфликти и опазването на мира;ще упражнява влиянието си за установяване на по-добри и по-справедливи правила за световна търговия и  ще поддържа, когато е необходимо, ролята си в хуманитарната помощ и помощта за развитие.

Демонстрация по повод гласуването на Европейския парламент в Страсбург през 1971 г.

Насърчаване на демокрацията и на гражданското участие

За да се справи с предизвикателствата на следващите 50 години, Европейският съюз ще има нужда от правни и управленски инструменти. Такива все още няма в наличност. Първият опит за създаването им приключи, когато през 2005 г. гласоподавателите във Франция и Нидерландия отхвърлиха проекта за конституция на ЕС.Ръководителите на ЕС признаха, че част от причините за неуспешния вот е, че гражданите на ЕС се чувстват недостатъчно информирани за Европа и изключени от нейния процес на вземане на решения. В отговор на това бяха предприети няколко инициативи с цел да установи отново връзка с гражданите и да им се даде възможност за по-голямо участие по въпросите на политиките, включително институционалните реформи, които ще бъдат необходими през следващите няколко години за осигуряване на ефикасното функциониране на ЕС през 21-ви век.

Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти | Начало на страницата