Klauzula prawna | Nowości | FAQ | O portalu EUROPA | Indeks | Szukaj | Kontakt
Europa w 12 lekcjach Pomiń menu wyboru języka (klawisz skrótu=2)
EUROPA > UE w skrócie > Europa w 12 lekcjach > Kalendarium integracji europejskiej
UE w skrócie - Strona główna
Wybierz lekcję, która cię interesuje
Na co nam Unia Europejska?
Historyczne etapy
Rozszerzenie
W jaki sposób działa Unia?
Czym Unia się zajmuje?
Jednolity rynek
Unia gospodarcza i walutowa oraz euro
W stronę społeczeństwa opartego na wiedzy
Europa obywatelska
Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość w Europie
Rola Unii Europejskiej w świecie
O jaką przyszłość dla Europy?
Kalendarium integracji europejskiej

Kalendarium integracji europejskiej

1948
7-11 maja

Kongres haski: ponad tysiąc przedstawicieli z prawie 20 krajów europejskich prowadzi dyskusje na temat nowych form współpracy w Europie. Wypowiadają się na rzecz utworzenia "Zgromadzenia europejskiego". 

1949
27-28 stycznia

Kongres haski przyczynia się do powołania Rady Europy. Jej siedzibą jest Strasburg.

W tym samym roku rozpoczynają się prace nad Europejską Konwencją Praw Człowieka, która zostaje uchwalona w 1950 r. w Rzymie i wchodzi w życie we wrześniu 1953 r.

W tym czasie, prawie wszystkie kraje europejskie stają się członkami Rady Europy.

1950
9 maja

Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, przedstawia w swoim przemówieniu plan opierający się na pomyśle Jean’a Monneta. Schuman proponuje połączenie zasobów węgla oraz stali należących do Francji i Niemiec w ramach nowej organizacji otwartej na członkostwo innych krajów europejskich.

Od tej daty, którą można uważać za narodziny Unii Europejskiej, dzień 9 maja jest obchodzony corocznie jako „Dzień Europy”.

Góra strony
1951
18 kwietnia

Sześć krajów zgromadzonych w Paryżu – Belgia, Francja, Niemcy (Republika Federalna), Luksemburg i Niderlandy i Włochy - podpisuje Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) Traktat wchodzi w życie 23 lipca 1952 r. na okres 50 lat.

1955
1-2 czerwca

Podczas konferencji w Messynie ministrowie spraw zagranicznych sześciu krajów członkowskich EWWiS podejmują decyzję o rozszerzeniu integracji na inne sektory gospodarki.

1957
25 marca

Traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA) zostają podpisane w Rzymie przez wymienione sześć krajów. Traktaty Rzymskie wchodzą w życie 1 stycznia 1958 r.

Góra strony
1960
4 stycznia

W Sztokholmie z inicjatywy Zjednoczonego Królestwa zostaje podpisana konwencja o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jej stronami są również niektóre kraje europejskie niebędące członkami EWG.

1962
30 lipca

Wprowadzenie wspólnej polityki rolnej (WPR).

1963
14 stycznia

Na konferencji prasowej, Generał de Gaulle oznajmia, że Francja sprzeciwia się przystąpieniu Zjednoczonego Królestwa do Wspólnot Europejskich.

20 lipca
W Yaounde zostaje podpisana Umowa Stowarzyszeniowa między EWG a 18 krajami afrykańskimi.

Góra strony
1965
8 kwietnia

Podpisany zostaje Traktat łączący organy wykonawcze trzech Wspólnot i ustanawiający jedną Radę i Komisję. Wchodzi on w życie 1 lipca 1967 r.

1966
29 stycznia

“Kompromis Luksemburski”. Francja, po kryzysie politycznym, zajmuje ponownie swoje miejsce w Radzie. W zamian zyskuje potwierdzenie, że sprawy dotyczące “ważnych interesów narodowych” będą nadal przyjmowane jednogłośnie.

1968
1 lipca

18 miesięcy przed przewidzianym terminem zniesione zostają cła na towary przemysłowe i wprowadzona zostaje Wspólna Taryfa Celna.

Góra strony
1969
1-2 grudnia

Podczas szczytu w Hadze, szefowie państw lub rządów potwierdzają chęć dalszego pogłębienia integracji europejskiej. 

1970
22 kwietnia

W Luksemburgu zostaje podpisany Traktat umożliwiający Wspólnotom zwiększenie finansowania przy wykorzystaniu “zasobów własnych” oraz rozszerzający kompetencje Parlamentu Europejskiego.

1972
22 stycznia

Podpisanie w Brukseli Traktatów o Przystąpieniu przez Danię, Irlandię, Norwegię i Zjednoczone Królestwo.

24 kwietnia
Sześć Państw Członkowskich EWG podejmuje decyzję o ograniczeniu zakresu różnic kursowych między ich walutami do 2,25%. System ten znany jest jako „wąż” walutowy.

Góra strony
1973
1 stycznia

Dania, Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo przystępują do Wspólnot Europejskich zwiększając liczbę Państw Członkowskich do dziewięciu. W następstwie negatywnego wyniku referendum w sprawie członkostwa, Norwegia pozostaje poza Wspólnotami Europejskimi.

1974
9-10 grudnia

Podczas szczytu w Paryżu, szefowie państw lub rządów dziewięciu Państw Członkowskich podejmują decyzję o organizowaniu spotkań trzy razy do roku jako Rada Europejska. Zgadzają się również na bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego oraz na utworzenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1975
28 lutego

EWG oraz 46 państw Afryki, Karaibów i regionu Pacyfiku (AKP) podpisują w Lomé Konwencję (Lomé I).

22 lipca
Podpisany zostaje Traktat nadający Parlamentowi Europejskiemu większe kompetencje budżetowe i ustanawiający Europejski Trybunał Obrachunkowy. Wchodzi on w życie w czerwcu 1977 r.

Góra strony
1978
6-7 lipca

Podczas szczytu w Bremie, Francja i Niemcy (Republika Federalna) proponują wznowienie współpracy walutowej poprzez ustanowienie Europejskiego Systemu Walutowego (ESW), który ma zastąpić “węża” walutowego. EWS wchodzi w życie w dniu 13 czerwca 1979 r.

1979
28 maja

Wspólnoty Europejskie podpisują Traktat o Przystąpieniu z Grecją.

7 i 10 czerwca
Odbywają się pierwsze bezpośrednie wybory 410 członków Parlamentu Europejskiego.

1981
1 stycznia

Grecja staje się dziesiątym Państwem Członkowskim Wspólnot Europejskich.

Góra strony
1984
28 lutego

Zostaje przyjęty program “Esprit” mający na celu pobudzenie badań i rozwoju w dziedzinie technologii informatycznych.

14 i 17 czerwca
Odbywają się drugie bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

1985
7 stycznia

Jacques Delors zostaje przewodniczącym Komisji (1985-1995).

12 czerwca
Wspólnoty Europejskie podpisują Traktaty o Przystąpieniu z Hiszpanią i Portugalią.

2-4 grudnia
Szefowie państw lub rządów dziesięciu Państw Członkowskich, zgromadzeni w Luksemburgu w ramach Rady Europejskiej, zgadzają się na dokonanie przeglądu Traktatu Rzymskiego i ożywienie procesu integracji europejskiej przez sporządzenie Jednolitego Aktu Europejskiego. Przewiduje on utworzenie jednolitego rynku do 1993 r.

1986
1 stycznia

Hiszpania i Portugalia przystępują do Wspólnot Europejskich, zwiększając liczbę Państw Członkowskich do 12.

17 i 28 lutego
Jednolity Akt Europejski zostaje podpisany w Luksemburgu i w Hadze. Wchodzi on w życie w dniu 1 lipca 1987 r.

Góra strony
1987
15 czerwca

Rozpoczęcie realizacji programu "Erasmus” wspierającego młodych Europejczyków chcących kontynuować naukę w innych krajach europejskich. 

1989
15 i 18 czerwca

Odbywają się trzecie bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

9 listopada
Upada mur berliński.

9 grudnia
Rada Europejska zgromadzona w Strasburgu podejmuje decyzję o zwołaniu konferencji międzyrządowej w sprawie pogłębienia współpracy w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Unii Politycznej. 

1990
19 czerwca

Zostaje podpisany Układ z Schengen w sprawie zniesienia kontroli granicznych na granicach pomiędzy Państwami Członkowskimi Wspólnot Europejskich.

3 października
Zjednoczenie Niemiec.

14 grudnia
Otwarte zostają w Rzymie obrady konferencji międzyrządowych w sprawie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) oraz w sprawie Unii Politycznej.

Góra strony
1991
9-10 grudnia

Rada Europejska zgromadzona w Maastricht przyjmuje Traktat o Unii Europejskiej. Stanowi on podstawę dla wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ściślejszej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz dla utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, włącznie ze wspólną walutą. Współpraca międzyrządowa w tych dziedzinach połączona z istniejącym systemem wspólnotowym tworzy Unię Europejską (UE). Nazwa EWG zostaje zmieniona na „Wspólnotę Europejską” (WE).

1992
7 lutego

Traktat o Unii Europejskiej zostaje podpisany w Maastricht. Wchodzi on w życie w dniu 1 listopada 1993 r.

1993
1 stycznia

Jednolity Rynek zostaje utworzony. 

Góra strony
1994
9 i 12 czerwca

Odbywają się czwarte bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

24-25 czerwca
Podczas Rady Europejskiej zgromadzonej na Korfu, UE podpisuje Traktaty o Przystąpieniu z Austrią, Finlandią, Norwegią i Szwecją.

1995
1 stycznia

Austria, Finlandia i Szwecja przystępują do Unii Europejskiej, która liczy już 15 członków. W następstwie negatywnego wyniku referendum w sprawie członkostwa, Norwegia pozostaje poza Unią Europejską.

23 stycznia
Swoje urzędowanie pod przewodnictwem Jacques’a Santera rozpoczyna Komisja Europejska (1995-1999).

27-28 listopada
W Barcelonie zbiera się Konferencja Euro-śródziemnomorska, która daje początek stowarzyszeniu pomiędzy UE a krajami południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.

1997
16-17 czerwca

Rada Europejska zgromadzona w Amsterdamie przyjmuje Traktat nadający Unii Europejskiej nowe prawa i obowiązki.

2 października
Traktatu z Amsterdamu zostaje popisany. Wchodzi on w życie w dniu 1 maja 1999 r.

Góra strony
1998
30 marca

Rozpoczyna się proces przystąpienia obejmujący nowe kraje kandydujące. Proces ten dotyczy Cypru, Malty i 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

3 maja
Rada Europejska zgromadzona w Brukseli stwierdza, iż 11 Państw Członkowskich (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia i Włochy) spełnia wymagania niezbędne dla przyjęcia wspólnej waluty w dniu 1 stycznia 1999 r. Grecja dołączy do nich w późniejszym okresie.

31 grudnia
Zostają ustanowione stałe i nieodwołalne kursy wymiany pomiędzy walutami, które maja być zastąpione przez euro.

1999
1 stycznia

Rozpoczyna się trzeci etap UGW: waluty 11 krajów UE zastąpione są przez euro. Wspólna waluta zostaje wprowadzona na rynki pieniężne. Od tej pory Europejski Bank Centralny (EBC) odpowiada za politykę pieniężną UE, określaną i prowadzoną w euro.

24-25 marca
Rada Europejska zgromadzona w Berlinie przyjmuje perspektywę finansową na lata 2000-2006 w ramach „Agendy 2000”.

3-4 czerwca
Rada Europejska zgromadzona w Kolonii powierza Konwentowi zadanie sporządzenia Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Członkami Konwentu są przedstawiciele szefów państw lub rządów oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. 

Javier Solana zostaje powołany na stanowisko wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

8 i 13 czerwca
Odbywają się piąte bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

15 września
Komisja Europejska rozpoczyna swoje urzędowanie pod przewodnictwem Romana Prodiego (1999-2004).

15-16 października
Rada Europejska zgromadzona w Tampere podejmuje decyzję o utworzeniu europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 

10-11 grudnia
Rada Europejska zgromadzona w Helsinkach, której posiedzenie było głównie poświęcone kwestiom rozszerzenia, uznaje oficjalnie Turcję jako kandydata do członkostwa w UE i podejmuje decyzję o przyspieszeniu negocjacji z 12 innymi krajami kandydującymi.

2000
23-24 marca

Rada Europejska zgromadzona w Lizbonie opracowuje strategię mającą na celu pobudzenie zatrudnienia w UE, modernizację gospodarki i wzmocnienie spójności społecznej w ramach gospodarki opartej na wiedzy.

7-8 grudnia
Rada Europejska zgromadzona w Nicei osiąga porozumienie w sprawie treści Traktatu zmieniającego system podejmowania decyzji UE w perspektywie rozszerzenia. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej uroczyście ogłaszają przyjęcie Karty Praw Podstawowych UE.

Góra strony
2001
26 lutego

Zostaje podpisany Traktat z Nicei. Wchodzi on w życie w dniu 1 lutego 2003 r.

14-15 grudnia
Rada Europejska zgromadzona w Laeken przyjmuje deklarację w sprawie przyszłości Unii. Otwiera ona drogę dla przyszłych reform UE oraz umożliwia powołanie Konwentu mającego za zadanie opracowanie Konstytucji Europejskiej. Przewodniczącym Konwentu zostaje powołany Valéry Giscard d’Estaing.

2002
1 stycznia

Wprowadzenie do obiegu banknotów i monet euro.

31 maja
Wszystkie 15 Państw Członkowskich jednocześnie ratyfikuje Protokół z Kioto – międzynarodową umowę w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

21-22 czerwca
Rada Europejska zgromadzona w Sewilli osiąga porozumienie w sprawie polityki imigracyjnej i azylowej UE. 

13 grudnia
Rada Europejska zgromadzona w Kopenhadze wyraża zgodę na przystąpienie do UE 10 krajów kandydujących (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry) w dniu 1 maja 2004 r. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii jest zaplanowane na 2007 r.

Jeżeli Rada Europejska, na podstawie sprawozdania i zalecenia Komisji, stwierdzi w grudniu 2004 r., że Turcja wypełnia „kryteria kopenhaskie”, będą mogły rozpocząć się negocjacje z tym krajem. 

2003
16 kwietnia

Traktaty o Przystąpieniu zostają podpisane w Atenach pomiędzy UE a Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami.

10 lipca
Konwent w sprawie przyszłości Europy kończy prace na temat projektu Konstytucji Europejskiej.

4 października
Rozpoczyna się konferencja międzyrządowa, której zadaniem jest sporządzenie Traktatu Konstytucyjnego UE.

Góra strony
2004
1 maja

Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry przystępują do Unii.

10 i 13 czerwca
Odbywają się szóste bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.

16-17 grudnia
Decyzja o rozpoczęciu rozmów przedakcesyjnych z Chorwacją i Turcją w roku 2005, po spełnieniu pewnych warunków.

2005
25 kwietnia

W Luksemburgu podpisano traktaty o akcesji z Bułgarią i Rumunią.

2007

Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej zgromadzonej w Kopenhadze w 2002 r., Bułgaria i Rumunia przystępują do UE.

Góra strony
Klauzula prawna | Nowości | FAQ | O portalu EUROPA | Indeks | Szukaj | Kontakt | Góra strony