Euroopan Unioni

Verotus

EU ei suoraan osallistu jäsenmaidensa verokantojen määrittämiseen tai veronkorotuksiin. Verojen määristä päättää kukin EU-maa erikseen, ei EU.

EU:n tehtävänä on valvoa, että kansallinen verolainsäädäntö on tiettyjen EU:n politiikkojen mukaista. Pyrkimyksenä on mm.

  • edistää talouskasvua ja työpaikkojen luomista
  • taata tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus EU:n sisämarkkinoilla
  • varmistaa, ettei verotuksella anneta jonkin maan yrityksille kohtuutonta etua muihin maihin sijoittautuneisiin kilpailijoihin nähden
  • varmistaa, ettei verotus ole syrjivää muiden EU-maiden kuluttajia, työntekijöitä tai yrityksiä kohtaan.

Kaikille verotusta koskeville EU:n päätöksille vaaditaan jäsenmaiden hallitusten yksimielinen hyväksyntä. Näin varmistetaan, että jokaisen EU-maan edut on otettu huomioon.

Arvonlisävero ja valmisteverot

EU-maat ovat sopineet tiettyjen verojen, kuten arvonlisäveron sekä polttoaineen, tupakan ja alkoholijuomien valmisteverojen, sääntelyn yhdenmukaisista linjauksista ja vähimmäisverokannoista, jotta vältettäisiin kilpailun vääristyminen EU:ssa.

Yritysverotus ja tuloverotus

Muun verotuksen, esimerkiksi yritysverotuksen ja tuloverotuksen, suhteen EU:n päätehtävänä on varmistaa, että jäsenmaat noudattavat esimerkiksi syrjimättömyyden ja sisämarkkinoiden vapaan liikkuvuuden periaatteita. EU:ssa tarvitaan entistä enemmän jäsenmaiden toimien koordinointia myös yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi, muun muassa veronkierron torjumiseksi.

Verotulot

EU ei myöskään puutu jäsenmaidensa verovarojen käyttöön. EU-maiden talouksien keskinäinen riippuvuus kuitenkin lisääntyy jatkuvasti, ja jos jonkin maan menot kasvavat tuloja suuremmiksi ja se velkaantuu liikaa, voi myös muiden maiden talouskasvu ja euroalueen vakaus vaarantua.

Tämän riskin minimoimiseksi EU-maat pyrkivät läheisessä yhteistyössä koordinoimaan talouspolitiikkojaan muun muassa Euroopan komission suositusten pohjalta. Näillä suosituksilla pyritään tekemään kansallisista veropolitiikoista tasapuolisempia, tehokkaampia ja paremmin kasvua edistäviä.

Verotus sisämarkkinoilla

Verotukselliset esteet alas

Henkilöverotus ja yritysverotus ovat pitkälti kunkin EU-maan kansallisella vastuulla. Ne eivät kuitenkaan saa olla esteenä liikkuvuudelle Euroopassa. Maasta toiseen muuttava henkilö tai toiseen maahan sijoittava yritys saattaa joutua verovelvolliseksi kahdessa tai useammassa maassa. Myös hallinnolliset velvoitteet voivat olla monimutkaisia.

Useimmilla EU-mailla on keskinäisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on estää kaksinkertainen verotus, mutta ne eivät välttämättä kata kaikkia veroja tai kaikkia rajat ylittäviä tilanteita. Sopimuksia ei myöskään aina sovelleta tehokkaasti käytännössä. Euroopan komissio pyrkii ratkomaan näitä ongelmia monin tavoin, ja se voi esimerkiksi esittää EU-maiden hallituksille koordinoituja ratkaisuja ja tarvittaessa ryhtyä oikeustoimiin, jos jonkin maan säännökset ovat syrjiviä tai muuten EU-lainsäädännön vastaisia.

Tavaroiden ja palvelujen yhdenmukaistettu verotus

Sisämarkkinoiden ansiosta tavaroiden ja palvelujen kauppa on vapaata EU-maiden rajojen yli. Yritystoiminnan helpottamiseksi ja kilpailunvääristymien välttämiseksi EU-maat ovat sopineet yhdemukaistavansa tavaroiden ja palvelujen verotusta koskevia sääntöjään.

Arvonlisä- ja valmisteveroille on vahvistettu vähimmäiskannat, ja verojärjestelmien soveltamisesta on yhteiset säännöt. EU-maat voivat vapaasti soveltaa korkeampia kansallisia verokantoja.

Komissio uudistaa parhaillaan EU:n arvonlisäverojärjestelmää. Tavoitteena on saada aikaan yksinkertaisempi ja paremmin petoksilta suojattu järjestelmä, jolla voidaan tehokkaammin kerätä verotuloja kansallisille hallituksille.

Oikeudenmukainen verotus yli rajojen

Veronkierto ja veropetokset

Minkään maan ei pitäisi verolainsäädännöllään mahdollistaa verotuksen kiertämistä toisissa maissa. Koska veronkierto ja veropetokset ovat luonteeltaan maiden rajat ylittävää toimintaa, tarvitaan niiden torjumiseksi EU:n laajuisia toimia.

Asiassa on viime vuosina edistytty merkittävästi. EU on laatinut toimintasuunnitelman ja käynnistänyt tai pannut vireille useita aloitteita, kuten tietojenvaihtojärjestelyjä ja arvonlisäveropetosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin.

EU kiinnittää myös erityistä huomiota yritysverotuksen oikeudenmukaisuuteen. Jotkin yritykset käyttävät hyväkseen eri maiden verojärjestelmien porsaanreikiä ja harjoittavat aggressiivista verosuunnittelua minimoidakseen verotuksensa. Tällaista toimintaa pyritään estämään parantamalla verohallintojen koordinointia ja tietojenvaihtoa.

EU-maiden hallitusten olisi myös varmistettava, että niiden yritysverotusjärjestelmät ovat avoimia ja tasapuolisia, eikä niiden tarkoituksena saa olla houkutella epäreilulla tavalla muissa EU-maissa toimivia yrityksiä tai muutoin murentaa verokantaa muissa maissa. EU-maat ovat tämän vuoksi allekirjoittaneet käytännesäännöt, joissa kielletään tällaiset käytännöt.

Finanssitransaktiovero

Yksitoista EU-maata kehittää parhaillaan yhteistä järjestelmää finanssitransaktioiden verottamiseksi. Järjestelmällä varmistettaisiin, että finanssiala osallistuu oikeudenmukaisella tavalla talouskriisin kustannuksiin, sillä se oli keskeinen tekijä kriisin syntymisessä ja on saanut huomattavasti julkista tukea.

Pyrkimyksenä on tuottaa huomattavia verotuloja finanssitransaktioiden kansainvälisestä liikkuvuudesta huolimatta.

Publication

Julkaistu tammikuussa 2015

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top