Isikuandmete kaitse põhimõtted avatud konkursi puhul

Avatud konkursi puhul töödeldakse kõiki kandidaatide esitatud isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725. Vastavalt selle määruse artiklitele 15 ja 16 esitab EPSO kandidaadile järgmise teabe:

Vastutav töötleja: Minna Vuorio, Euroopa Personalivaliku Ameti direktor.

Töötlemise eesmärk/eesmärgid: korraldada avatud konkursse, et leida töötajaid Euroopa Liidu institutsioonidesse; hallata taotlusi ja avatud konkursside eri etappe; hallata ja kontrollida reservnimekirjade kasutamist.

Asjaomased andmed

 • Isikuandmed, mille põhjal saab kindlaks teha kandidaadi isiku (perekonnanimi, eesnimi, sünninimi, sünniaeg ja -koht, sugu, isikut tõendava dokumendi number ja kehtivuse lõppkuupäev, isiku identifitseerimisnumber, e-posti aadress).

 • Teave, mille kandidaat on esitanud eelvalikutestide ning muude testide ja katsete praktilise korraldamise huvides (aadress, sihtnumber, linn, riik, telefoninumbrid, kirjavahetuse keeled).

 • Teave, mille kandidaat on esitanud erivajaduste kohta.

 • Teave, mille kandidaat on esitanud selleks, et saaks hinnata tema vastavust konkursikutses esitatud kriteeriumidele (kodakondsused, keeleoskus ja töökogemus ning diplomid/koolitustunnistused (nende välja andmise aasta, antud tiitel ja välja andnud asutuse nimi)).

 • Asjaolud, mis ajendasid kandidaati konkursil osalema.

 • Eelvalikutestide, kirjalike ja suuliste katsete (sh need, mis tehti hindamiskeskuses) tulemused, oskuste pass, andmed kandidaadi oskuste ja pädevuste kohta.

Kohustuslikud ja vabatahtlikud vastused: kõigi väljade täitmine on vaikimisi kohustuslik. Kui need väljad täidetud ei ole, siis ei saa kandidaati registreerida. Fakultatiivsed väljad on tähistatud.

Õiguslik alus: määrus nr 31 (EMÜ), nr 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused (EÜT 45, 14.6.1962, lk 1385), viimati muudetud komisjoni 7. juuli 2016. aasta delegeeritud määrusega (EL) 2016/1611; Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, kohtu, kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee ja Euroopa Ombudsmani otsus nr 2002/620/EÜ, 25. juuli 2002, Euroopa ühenduste personalivaliku ameti asutamise kohta.

Andmesaajad: Euroopa institutsioonidel ja/või ühenduse organitel, büroodel ja ametitel on juurdepääs edukate kandidaatide andmetele, et neile ametikohta pakkuda (andmed puuete kohta edastatakse üksnes siis, kui kandidaat on andnud selge nõusoleku selliste andmete edastamiseks). Kui esitatakse halduskaebus vastavalt personalieeskirjade artikli 90 lõikele 2 ja/või kaebus ELi kohtutele, edastatakse andmed ka ametisse nimetava asutuse õigusteenistustele ja/või ELi kohtutele. Taotluse korral esitatakse andmed Euroopa Pettustevastane Ameti, juurdlus- ja distsiplinaarameti, siseauditi talituse ja kontrollikoja töötajatele, kui see on vajalik ametlikuks uurimiseks või auditiks. Teavet, mille kandidaat on esitanud erivajaduste kohta, säilitatakse ainult juurdepääsetavusega tegelevas EPSO üksuses. Kandidaadi selgesõnalise nõusoleku alusel võib tema ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja tema konkursi viitenumbri edastada selle (nende) ELi liikmesriigi (liikmesriikide) ametiasutustele, mille kodanik kandidaat on.

Vastutava töötleja nimel tehtav töötlemine vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artiklile 29: valikukomisjonid, eraõiguslikud ettevõtted.

Töötlemise õiguspärasus: töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks vastavalt aluslepingutele (töötajate värbamine).

Töötlemise alguskuupäev: taotluse esitamise kuupäev.

Säilitamise aeg: võrgus olevate andmete puhul 12 kuud pärast väljavalitud kandidaadi töölevõtmist või, kui isikut ei ole tööle võetud, kuni reservnimekirja sulgemiseni. Kui kandidaat ei osutunud edukaks, säilitatakse tema kohta võrgus olevaid andmeid 12 kuu jooksul pärast kandidaadi viimase konkursi sulgemist. Valideerimata taotlused: 12 kuud pärast sulgemise kuupäeva. Paberkandjal toimikud arhiveeritakse ja neid säilitatakse 10 aastat.

Andmetele juurdepääsemise ja andmete parandamise õigus: EPSO kasutajakonto kaudu saab iga kandidaat oma isiklikke andmeid kontrollida ja neid võrgus igal ajal muuta. Erandiks on eesnimi, perekonnanimi, sünninimi, teave soo kohta, sünniaeg ja -koht ning kodakondsused – nende muutmiseks tuleb EPSO-le saata kirjalik põhjendatud ametlik taotlus EPSO veebivormi vahendusel.

Kandidaat saab kõiki oma taotluses sisalduvaid andmeid muuta kuni taotluse lõpliku kinnitamiseni. Pärast kinnitamist kandideerimistaotluses esitatud andmeid muuta ei saa.

Kandidaatidel on õigus pöörduda igal ajal abi saamiseks Euroopa Andmekaitseinspektori poole (edps@edps.europa.eu).

 

Isikuandmete kaitse põhimõtted ajutiste teenistujate valikumenetluse puhul

Valikumenetluse puhul töödeldakse kõiki kandidaatide esitatud isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725. Vastavalt selle määruse artiklitele 15 ja 16 esitab EPSO kandidaadile järgmise teabe:

Vastutav töötleja: Minna Vuorio, Euroopa Personalivaliku Ameti direktor.

Töötlemise eesmärk/eesmärgid: ajutiste teenistujate valikumenetluse korraldamine, et leida töötajaid Euroopa Liidu institutsioonidele ning muudele ELi asutustele ja ametitele.

Asjaomased andmed:

 • isikuandmed, mille põhjal saab kindlaks teha kandidaadi isiku (perekonnanimi, eesnimi, sünninimi, sünniaeg ja -koht, sugu, isikut tõendava dokumendi number ja kehtivuse lõppkuupäev, isiku identifitseerimisnumber, e-posti aadress).

 • Teave, mille kandidaat on esitanud katsete praktilise korraldamise huvides (aadress, sihtnumber, linn, riik, telefoninumbrid, kirjavahetuse keeled).

 • Teave, mille kandidaat on esitanud erivajaduste kohta.

 • Teave, mida kandidaat on selle valikumenetluse käigus esitanud, et oleks võimalik hinnata tema profiili vastavust osalemiskutsele (kodakondsused, haridus ja koolitus, töökogemus, keeleoskus, kinnitused, et kandidaat nõustub turvakontrollidega, muud üksikasjad).

 • Igale kandidaadile EPSO kasutajakonto kaudu edastatud individuaalne teave valikumenetluse kohta, kaasa arvatud katsete tulemused.

Kohustuslikud ja vabatahtlikud vastused: kõigi väljade täitmine on vaikimisi kohustuslik. Kui need väljad täidetud ei ole, siis ei saa kandidaati registreerida. Vabatahtlikud väljad on tähistatud.

Õiguslik alus: määrus nr 31 (EMÜ), nr 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused (EÜT 45, 14.6.1962, lk 1385), viimati muudetud komisjoni 7. juuli 2016. aasta delegeeritud määrusega (EL) 2016/1611; Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, kohtu, kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee ja Euroopa Ombudsmani 25. juuli 2002. aasta otsus nr 2002/620/EÜ Euroopa ühenduste personalivaliku ameti asutamise kohta.

Andmesaajad: valikumenetluse korraldamist soovinud osakond. Kui esitatakse halduskaebus vastavalt personalieeskirjade artikli 90 lõikele 2 ja/või kaebus ELi kohtutele, edastatakse andmed ka ametisse nimetava asutuse õigusteenistustele ja/või ELi kohtutele. Taotluse korral esitatakse andmed Euroopa Pettustevastane Ameti, juurdlus- ja distsiplinaarameti, siseauditi talituse ja kontrollikoja töötajatele, kui see on vajalik ametlikuks uurimiseks või auditiks. Teavet, mille kandidaat on esitanud erivajaduste kohta, säilitatakse ainult juurdepääsetavusega tegelevas EPSO üksuses.

Vastutava töötleja nimel tehtav töötlemine vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artiklile 29: valikukomisjonid, eraettevõtted.

Töötlemise õiguspärasus: töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks vastavalt aluslepingutele (töötajate värbamine).

Töötlemise alguskuupäev: taotluse esitamise kuupäev.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg: EPSO säilitab kandidaadi kandideerimistoimikut ja arhiveerib selle kümneks aastaks.

Andmetele juurdepääsemise ja andmete parandamise õigus: EPSO kasutajakonto kaudu saab iga kandidaat oma isiklikke andmeid kontrollida ja neid võrgus igal ajal muuta. Erandiks on eesnimi, perekonnanimi, sünninimi, teave soo kohta, sünniaeg ja -koht ning kodakondsused – nende muutmiseks tuleb EPSO-le saata kirjalik põhjendatud ametlik taotlus EPSO veebivormi vahendusel.

Kandidaat saab kõiki oma taotluses sisalduvaid andmeid muuta kuni taotluse lõpliku kinnitamiseni. Pärast kinnitamist kandideerimistaotluses esitatud andmeid muuta ei saa.

Kandidaatidel on õigus pöörduda igal ajal abi saamiseks Euroopa Andmekaitseinspektori poole (edps@edps.europa.eu).

 

Isikuandmete kaitse põhimõtted lepinguliste töötajate valikumenetluse puhul

Selle valikumenetluse puhul töödeldakse kõiki kandidaatide esitatud isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725. Vastavalt selle määruse artiklitele 15 ja 16 esitab EPSO kandidaadile järgmise teabe:

Vastutav töötleja: Minna Vuorio, Euroopa Personalivaliku Ameti direktor.

Töötlemise eesmärk/eesmärgid: aidata Euroopa Liidu institutsioone ja vajaduse korral ka reguleerivaid ameteid lepinguliste töötajate leidmisel. Selleks koostatakse kandidaatide andmebaas. Töölevõtmine ise kuulub asjaomaste institutsioonide pädevusse. Valikumenetluse eri etappides saadetakse üksikotsused kandidaatidele individuaalselt igaühe EPSO kasutajakonto kaudu.

Asjaomased andmed: lepinguliste töötajate valikumenetlusele registreerunud kandidaatide andmed.

 • Isikuandmed, mille põhjal saab kindlaks teha kandidaadi isiku (perekonnanimi, eesnimi, sünninimi, sünniaeg ja -koht, sugu, isikut tõendava dokumendi number ja kehtivuse lõppkuupäev, isiku identifitseerimisnumber, e-posti aadress).

 • Teave, mille kandidaat on esitanud katsete praktilise korraldamise huvides (aadress, sihtnumber, linn, riik, telefoninumbrid, kirjavahetuse keeled).

 • Teave, mille kandidaat on esitanud erivajaduste kohta.

 • Teave, mida kandidaat on selle valikumenetluse käigus esitanud, et oleks võimalik hinnata tema profiili vastavust osalemiskutsele (kodakondsused, haridus ja koolitus, töökogemus, keeleoskus, kinnitused, et kandidaat nõustub turvakontrollidega, muud üksikasjad).

 • Igale kandidaadile EPSO kasutajakonto kaudu edastatud individuaalne teave valikumenetluse kohta, kaasa arvatud katsete tulemused.

Kohustuslikud ja vabatahtlikud vastused: kõigi väljade täitmine on vaikimisi kohustuslik. Kui need väljad täidetud ei ole, siis ei saa kandidaati registreerida. Vabatahtlikud väljad on tähistatud.

Õiguslik alus: määrus nr 31 (EMÜ), nr 11 (Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused (EÜT 45, 14.6.1962, lk 1385), viimati muudetud komisjoni 7. juuli 2016. aasta delegeeritud määrusega (EL) 2016/1611; Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, kohtu, kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee ja Euroopa Ombudsmani otsus nr 2002/620/EÜ, 25. juuli 2002, Euroopa ühenduste personalivaliku ameti asutamise kohta.

Andmesaajad: institutsioonides ja reguleerimisametites töölevõtmise eest vastutavad talitused. Kui esitatakse halduskaebus vastavalt personalieeskirjade artikli 90 lõikele 2 ja/või kaebus ELi kohtutele, edastatakse andmed ka ametisse nimetava asutuse õigusteenistusele ja/või ELi kohtutele.

Vastutava töötleja nimel tehtav töötlemine vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artiklile 29: valikukomisjonid, eraõiguslikud ettevõtted.

Töötlemise õiguspärasus: töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks vastavalt aluslepingutele (töötajate värbamine).

Töötlemise alguskuupäev: taotluse esitamise kuupäev.

Säilitamise aeg: EPSO säilitab kandidaadi kandideerimistoimikut ja arhiveerib selle kaheks aastaks pärast konkursikutses osutatud konkreetse profiili ametlikku lõppu või 2 aastat pärast seda, kui kandidaat on esitanud selgesõnalise palve võtta oma taotlus andmebaasist tagasi.

Andmetele juurdepääsemise ja andmete parandamise õigus: EPSO kasutajakonto kaudu saab iga kandidaat oma isiklikke andmeid kontrollida ja neid võrgus igal ajal muuta. Erandiks on eesnimi, perekonnanimi, sünninimi, teave soo kohta, sünnikoht ja -aeg ning kodakondsused – nende muutmiseks tuleb EPSO-le saata kirjalik põhjendatud ametlik taotlus EPSO veebivormi vahendusel.

Kandidaat saab kõiki oma andmeid muuta kuni taotluse lõpliku kinnitamiseni. Pärast seda võib muuta ainult isiku tuvastamist võimaldavaid isikuandmeid. Tähtajatu CASTi valikumenetluse puhul saavad kandidaadid oma andmeid muuta igal ajal ka pärast kinnitamist. Selliste valikumenetluste nime alguses on alati EPSO/CAST/P.

Kandidaatidel on õigus pöörduda igal ajal abi saamiseks Euroopa Andmekaitseinspektori poole (edps@edps.europa.eu).

 

Isikuandmete kaitse põhimõtted, mida kohaldatakse lepinguliste töötajate TÄHTAJATUS CASTi valikumenetluses

CASTi valikumenetluse eripära arvestades säilitatakse kandidaatide isikuandmeid kogu menetluse ajal ja kolm aastat pärast selle lõppu, välja arvatud juhul, kui andmete omanik taotleb sõnaselgelt andmete varasemat kustutamist. Sellisel juhul desaktiveerib EPSO pärast kustutamise taotluse saamist andmed ja neid ei saa enam EPSO IT-süsteemides kasutada. Andmeid säilitatakse desaktiveerituna kolm aastat pärast kustutamise taotluse saamist, et EPSO saaks täita mis tahes kohustused, mis võivad tekkida kohtule kaebuse esitamise korral. Kolmeaastase säilitamistähtaja möödumisel andmed kustutatakse.Kandidaat võib luua vaid ühe EPSO kasutajakonto. Kui Teil on EPSO kasutajakonto juba olemas, ei tohi Te uut kontot luua. Selle nõude eirajad kõrvaldatakse konkurssidelt/valikumenetlustest, millel osalemist on nende kontode kaudu taotletud.
Alloleval nupul klõpsamine tähendab, et nõustute selle nõudega ja kinnitate, et Teid on teavitatud Teie isikuandmete töötlemisest eelkirjeldatud viisil.