Juridisk meddelelse | Nyt på EUROPA | Indeks | Om EUROPA | Ofte stillede spørgsmål | Søgning | Kontakt
EU-institutioner og andre organerSpring bjælke med sprogvalg over (genvejstast=2)
EUROPA > EU-institutioner og andre organer > Finansielle organer > Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) blev oprettet i 1958 i henhold til Rom-traktaten som Den Europæiske Unions instrument for langfristede lån. EIB låner penge ud til den offentlige og den private sektor til projekter af europæisk interesse, f.eks. på følgende områder:

EIB er aktiv i EU og i omkring 140 lande på hele kloden, som EU har indgået en samarbejdsaftale med.

Philippe Maystadt fra Belgien blev den 1. januar 2000 valgt som formand.

Sidens top

Hvad laver banken?

EIB er en almennyttig politikorienteret bank. I modsætning til forretningsbanker forvalter EIB ikke personlige bankkonti og tilbyder ikke transaktioner med værdipapirer eller privat investeringsrådgivning. EIB yder langfristede lån til investeringsprojekter (især anlægsaktiver), men giver ikke støtte.

EIB ejes af EU's medlemslande.De tegner i fællesskab andele i dens kapital, idet hvert land bidrager i forhold til sin økonomiske vægt i EU. EIB bruger ikke midler fra EU-budgettet. Banken er selvfinansierende og låner på finansmarkederne.

Eftersom EU's medlemslande er EIB’s aktionærer, har banken den højst mulige kreditværdighed (AAA) på pengemarkederne. Som følge heraf kan EIB rejse store mængder kapital på meget konkurrencedygtige vilkår. Da EIB er almennyttig, er bankens lånevilkår yderst favorable. EIB kan dog ikke yde lån på mere end 50 % af de samlede omkostninger til et enkelt projekt.

De projekter, banken investerer i, udvælges nøje efter følgende kriterier:

  • De skal bidrage til at nå EU's mål
  • De skal være økonomisk, finansielt, teknisk og miljømæssigt forsvarlige
  • De skal medvirke til at tiltrække andre finansieringskilder.

EIB støtter desuden bæredygtig udvikling i kandidatlande og potentielle kandidatlande, i EU's nabolande mod syd og øst og i partnerlande andre steder på kloden. 

EIB er flertalsaktionær i Den Europæiske Investeringsfond.

Sidens top

Hvordan arbejder banken?

EIB er en selvstændig institution. Den træffer sine egne beslutninger om lån og udlån alene på grundlag af konkrete projektbeskrivelser og mulighederne på kapitalmarkedet. Som en gennemsigtig institution aflægger banken almindeligt tilgængelige beretninger om sine aktiviteter.

EIB arbejder tæt sammen med de øvrige EU-institutioner om at nå EU's mål. Banken er således repræsenteret i en række udvalg i Europa-Parlamentet og Økofin-Rådet.

Bankens beslutninger træffes af følgende vedtægtsbestemte organer:

  • Styrelsesrådet består af ministre (normalt finansministrene) fra alle EU-landene. Det definerer bankens generelle udlånspolitik, godkender balance og årsberetning, bemyndiger banken til at finansiere projekter uden for EU og træffer beslutning om kapitalforhøjelser. 
  • Bestyrelsen godkender udlåns- og lånetransaktioner og sikrer, at EIB forvaltes forsvarligt. Den består af 28 direktører – én udnævnt af hvert EU-land og én udnævnt af Europa-Kommissionen.
  • Direktionen er bankens fuldtidsledelse. Den varetager EIB's daglige ledelse og har ni medlemmer.
  • Revisionsudvalget er et uafhængigt organ, der er direkte ansvarligt over for styrelsesrådet og har til opgave at sikre, at bankens transaktioner udføres i overensstemmelse med de gældende regler og bogføres korrekt.

 

Sidens top
 
Nyt
Det ungarske rådsformandskab
New
EU-institutionernes og organernes netsteder
Parlamentet
Rådet
Formandskabet
Kommissionen
Domstolen
Revisionsretten
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Regionsudvalget
Investeringsbanken
Investerings-fonden
Centralbanken
Ombudsmand
Europæisk tilsynsførende for databeskyttelse
Den Europæiske Unions Publikationskontor
Det Europæiske Personale- udvælgelseskontor
Europæiske Forvaltningsskole
EU’s agenturer
Juridisk meddelelse | Nyt på EUROPA | Indeks | Om EUROPA | Ofte stillede spørgsmål | Søgning | Kontakt | Sidens top