Ευρωπαϊκή Ένωση

Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς, όπως:

  • περιφερειακή και αστική ανάπτυξη
  • απασχόληση και κοινωνική ένταξη
  • γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • θαλάσσια και αλιευτική πολιτική
  • έρευνα και καινοτομία
  • ανθρωπιστική βοήθεια.

Διαχείριση κονδυλίων

Η διαχείριση των χρηματοδοτικών κονδυλίων διέπεται από αυστηρούς κανόνες που διασφαλίζουν ότι η διάθεσή τους παρακολουθείται στενά και χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Οι 27 επίτροποι της ΕΕ έχουν συλλογικά την τελική πολιτική ευθύνη για τη χρηστή διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ. Δεδομένου ότι η διαχείριση των περισσότερων χρηματοδοτήσεων γίνεται από τις δικαιούχους χώρες, η ευθύνη για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ετήσιων ελέγχων βαρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις.

Η διαχείριση του 76% και πλέον του προϋπολογισμού της ΕΕ γίνεται σε συνεργασία με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές μέσω ενός συστήματος «κοινής διαχείρισης», κατά κύριο λόγο μέσω 5 μεγάλων ταμείων, των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Συλλογικά, τα ταμεία αυτά βοηθούν στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020

Κάποια άλλα κονδύλια, τα οποία διαχειρίζεται απευθείας η ΕΕ, χορηγούνται υπό μορφή:

  • επιχορηγήσεων για συγκεκριμένα έργα που εντάσσονται σε πολιτικές της ΕΕ, συνήθως μετά από δημόσια προκήρυξη, γνωστή ως "πρόσκληση υποβολής προτάσεων". Ένα τμήμα αυτής της χρηματοδότησης προέρχεται από την ΕΕ και ένα άλλο από άλλες πηγές
  • συμβάσεων που συνάπτουν τα όργανα της ΕΕ για την αγορά υπηρεσιών, προϊόντων ή έργων που χρειάζονται για τη λειτουργία τους π.χ. εκπόνηση μελετών, παροχή κατάρτισης, διοργάνωση συνεδρίων, προμήθεια εξοπλισμού ΤΠ. Οι συμβάσεις ανατίθενται μέσω προκήρυξης διαγωνισμών.

Οι νικητές των διαγωνισμών και οι δικαιούχοι επιχορηγήσεων ή αναπτυξιακής βοήθειας που προορίζεται για χώρες εκτός ΕΕ ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

Υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση

Μικρές επιχειρήσεις

Η χρηματοδότηση από την ΕΕ μπορεί να λαμβάνει τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων και εγγυήσεων. Οι επιχορηγήσεις αποτελούν άμεση ενίσχυση, αλλά διατίθενται και άλλες μορφές χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων των οποίων τη διαχείριση αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη.

Χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων από την ΕΕ 

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών

Οι οργανώσεις αυτές μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, υπό τον όρο ότι δραστηριοποιούνται σε έναν από τους τομείς πολιτικής της ΕΕ και σε μη κερδοσκοπική βάση.

Χρηματοδότηση των ΜΚΟ από την ΕΕ, ανά τομέα πολιτικής 

Νέοι

Προβλέπονται κυρίως δύο μορφές χρηματοδότησης:

  • Εκπαίδευση και κατάρτιση: δυνατότητες σπουδών σε άλλη χώρα μέσω του προγράμματος Erasmus, στήριξη μαθητών που κοντεύουν να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και επαγγελματική κατάρτιση σε άλλη χώρα 
  • Νεολαία: συγχρηματοδότηση έργων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στα κοινά, την εθελοντική εργασία και ένα ευρύτερο πολυπολιτισμικό προφίλ. 

Ερευνητές

Το διάστημα 2014 - 2020, η ΕΕ θα χορηγήσει περίπου 80 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας, κυρίως μέσω του εμβληματικού ερευνητικού της προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η χρηματοδότηση αυτή συνήθως λαμβάνει τη μορφή επιχορηγήσεων για τη μερική χρηματοδότηση ενός μεγάλου φάσματος ερευνητικών έργων.

Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία

Αγρότες και αγροτικές δραστηριότητες

Οι περισσότεροι αγρότες στην ΕΕ είναι επιλέξιμοι για άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Το ένα τρίτο περίπου των ενισχύσεων αυτών δίνονται ως αντάλλαγμα για την υιοθέτηση πρακτικών οικολογικής γεωργίας (διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων, διαφοροποίηση των καλλιεργειών, κ.λπ.). 

Οι αγρότες λαμβάνουν επίσης ενίσχυση με βάση την έκταση γης που έχουν στην κατοχή τους, και πάλι ως αντάλλαγμα για την εφαρμογή οικολογικών μεθόδων γεωργίας που προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του εδάφους και του νερού, και διατηρούν τις εκπομπές ανθρακούχων αερίων σε χαμηλά επίπεδα.

Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ βοηθούν επίσης τους γεωργούς να εκπαιδεύονται σε νέες τεχνικές και να αναβαθμίζουν ή να αναδιαρθρώνουν τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Επίσης, σε ευρύτερο πλαίσιο, συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση βασικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, οι νέοι αγρότες μπορούν να λάβουν την ειδική στήριξη για σύσταση δικής τους επιχείρησης και να επωφεληθούν από τα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται για επενδύσεις στην επιχείρησή τους. 

Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ανά χώρα

Back to top