Τελευταίος έλεγχος : 22/11/2018

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Ο ιστότοπος αυτός θα σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση για δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιλέξτε τη χώρα σας για να αναζητήσετε δυνατότητες χρηματοδότησης.

Πώς λειτουργεί

Ποιος είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση σε όλα τα είδη εταιρειών κάθε μεγέθους και κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών, των νεοφυών επιχειρήσεων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτήσεων: επιχειρηματικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια. Κάθε χρόνο, η ΕΕ παρέχει στήριξη σε περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις.

Πώς λειτουργεί

Η απόφαση για τη χορήγηση χρηματοδότησης από την ΕΕ θα λαμβάνεται από τοπικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων ή επενδυτικούς αγγέλους Χάρη στη στήριξη της ΕΕ, οι τοπικοί χρηματοπιστωτικοί φορείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις.

Οι ακριβείς όροι της χρηματοδότησης - το ποσό, η διάρκεια, τα επιτόκια και οι προμήθειες - καθορίζονται από τους ίδιους τους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους 1.000 και πλέον χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για τη χορήγηση πίστωσης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς σχετικά με την απόφασή τους για χορήγηση πίστωσης. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέστε να κατανοήσετε καλύτερα την οικονομική σας κατάσταση και να αυξήσετε τις πιθανότητες χρηματοδότησής σας στο μέλλον. Ασκήστε το δικαίωμά σας και επικαλεστείτε το άρθρο 431 του κανονισμού της ΕΕ του 2013 για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Κονδύλια της ΕΕ

Πρόγραμμα COSME

  • Εγγυήσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κυρίως για δάνεια μέχρι 150.000 ευρώ
  • Ίδια κεφάλαια (στάδιο ανάπτυξης και επέκτασης)

Πρόγραμμα InnovFinfrdeen (Ορίζοντας 2020)

  • Δάνεια και εγγυήσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις
  • Χρηματοδότηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων
  • Ίδια κεφάλαια (αρχικό στάδιο και στάδιο εκκίνησης).

Ο μηχανισμός για τις ΜΜΕen παρέχει στήριξη με τη μορφή χρηματοδότησης και καθοδήγησης σε καινοτόμες ΜΜΕ (Στάδιο1: σύλληψη και σκοπιμότητα, στάδιο 2: επίδειξη, εμπορική εφαρμογή και Ε&Α, στάδιο 3: εμπορία)

Δημιουργική Ευρώπηen

  • Δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)

  • Μικροδάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να συστήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση
  • Επενδύσεις ύψους έως 500.000 ευρώ σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμείαfrdeen (ΕΔΕΤ)

  • Δάνεια, εγγυήσεις, χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων ή επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις.

Παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεωνdefrplen και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεωνen

  • Επιχειρηματικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια.

Σχετικά Θέματα

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: