Tržišno natjecanje


Pravila EU-a o tržišnom natjecanju osmišljena su kako bi osigurala pravedne i jednake uvjete za poduzeća, a istovremeno omogućila inovacije, jedinstvene standarde i razvoj malih poduzeća.

Tržišno natjecanje mora biti pošteno

Istovar iz kamiona © Imageselect

Neka međunarodna poduzeća za selidbe novčano su kažnjena zbog dogovaranja cijena.

U skladu s pravilima EU-a poduzećima nije dopušteno:

 • dogovaranje cijena ili međusobna podjela tržišta
 • zloupotreba vladajućeg položaja na određenom tržištu s ciljem istiskivanja manjih konkurenata
 • spajanje u svrhu kontrole tržišta. U praksi tim se pravilom sprečava samo mali broj spajanja. Veća poduzeća koja u velikoj mjeri posluju u EU-u ne mogu se spajati bez prethodne suglasnosti Europske komisije čak i ako je njihovo sjedište izvan EU-a.

U posebnim okolnostima Komisija može poduzeću odobriti monopol, na primjer kad je riječ o skupoj infrastrukturi („prirodni monopoli”) ili kad je važno jamčiti javnu uslugu. Međutim:

 • poduzeća koja drže monopol moraju moći dokazati da postupaju pošteno prema drugim poduzećima
 • prirodni monopoli moraju svoju infrastrukturu dati na raspolaganje svim korisnicima
 • dobiti od pružanja javne usluge ne smiju se koristiti u svrhu subvencioniranja komercijalnih poslova i potencijalnog rušenja konkurentnih cijena.

Veliki ne smiju iskorištavati male

Kad velika poduzeća posluju s manjim poduzećima ne smiju koristiti svoju pregovaračku moć u svrhu nametanja uvjeta koji bi njihovim dobavljačima ili strankama otežali poslovanje s konkurentima. Za tu praksu Komisija može (i to i radi) poduzeća novčano kazniti.

U EU-ovim istragama protutržišnih praksi obuhvaćeni su ne samo roba već i slobodna zanimanja i usluge, uključujući financijske usluge kao što su usluge poslovnih banaka i kreditne kartice.

Popravak automobila © Carofoto

Tržišno natjecanje u popravljanju vozila oštrije je zahvaljujući EU-u.

Nema štaka za šepava poduzeća

Komisija osim toga nadzire koliko pomoći daju poduzećima vlade država EU-a („državna potpora”), primjerice:

 • zajmove i bespovratna sredstva
 • porezne olakšice
 • robu i usluge po povlaštenim stopama
 • državna jamstva kojima se poboljšava kreditna kvaliteta poduzeća u usporedbi s konkurentima.

Vlade država članica ne smiju ni u kojim okolnostima pružiti bilo koji oblik pomoći poduzećima u poteškoćama za koje nema nade da će postati ekonomski održiva.

Iznimke

Moguće su određene iznimke od općih pravila:

 • poduzeća smiju surađivati u razvoju jedinstvene tehničke norme za tržište u cjelini
 • manja poduzeća smiju međusobno surađivati ako to jača njihovu sposobnost tržišnog natjecanja s većim poduzećima
 • vlade smiju dodijeliti potpore ako postoji stvarna mogućnost da će poduzeće (ili novi pothvat) u poteškoćama na kraju postati profitabilno, ako je to u interesu EU-a (na primjer ako štiti ili otvara radna mjesta).

Najvažniji su kriteriji hoće li poduzeće biti od koristi potrošačima i hoće li nanositi štetu drugim poduzećima. Komisija često odobrava potpore za istraživanja i inovacije, regionalni razvoj te mala poduzeća jer oni služe općim ciljevima EU-a.

Koristi u praksi

Jedan od najistaknutijih slučajeva Europske komisije u području tržišnog natjecanja odnosio se na američki kompjuterski gigant Microsoft. Komisija je novčano kaznila Microsoft za praksu prodaje raznih tipova softvera zajedno u jednom programskom paketu. Procijenila je da je Microsoft nepošteno postupao prema potrošačima tako što im je uskratio izbor, držao umjetno visoke cijene i gušio inovacije u softverskoj industriji.

Komisija je posredovala i u automobilskoj industriji kako bi povećala transparentnost u određivanju cijena, što je uzrokovalo znatno manje razlike u cijenama prije poreza na cijelom području EU-a.

Zahvaljujući intervenciji Komisije prodavači automobila mogu prodavati različite automobilske marke i poslovati u više od jedne države članice, a neovlašteni prodavači mogu prodavati automobilske dijelove i obavljati homologizirane popravke.

Ravnoteža moći

Široke ovlasti Komisije za istragu i zaustavljanje kršenja EU-ovih pravila tržišnog natjecanja podložne su sudskom nadzoru Europskog suda. Poduzeća i vlade država članica na odluke Komisije redovno podnose žalbe, koje su ponekad i uspješne.

Vrh

Tržišno natjecanje

Objavljeno u srpnju 2013.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?