RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

Tworząc Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, rozszerzona Unia Europejska (UE) wyraża szybko i skutecznie swoją solidarność z mieszkańcami państwa członkowskiego dotkniętego poważną klęską żywiołową. Fundusz dysponuje rocznym budżetem w wysokości miliarda euro.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

STRESZCZENIE

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) został utworzony w celu radzenia sobie z dużymi klęskami żywiołowymi. Dostarcza on pomocy finansowej państwom dotkniętym skutkami klęski.

Niniejsze rozporządzenie ustala przepisy i zasady dotyczące uruchomienia FSUE. Określa ono m.in. warunki, które należy spełnić, aby wnioskować o pomoc Funduszu, a także procedurę, według której należy działać. Rozporządzenie określa także warunki uruchomienia dotacji przyznanych przez FSUE.

Warunki udzielenia pomocy

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej udziela pomocy głównie w przypadku poważniejszych klęsk żywiołowych, które mają znaczący wpływ na warunki życia, środowisko naturalne czy gospodarkę jednego bądź kilku regionów państwa członkowskiego lub państwa, które prowadzi negocjacje na temat przystąpienia do Unii Europejskiej (UE).

Klęska żywiołowa jest uznawana za poważną, kiedy powoduje na terytorium danego państwa szkody, których szacowane koszty są większe niż 3 mld euro (kwoty z 2002 r.) bądź stanowią więcej niż 0,6% dochodu narodowego brutto, stosując minimalny próg.

W wyjątkowych okolicznościach FSUE może zostać także uruchomiony w przypadku katastrof regionalnych, kiedy dany region zostaje dotknięty klęską obejmującą swoim zasięgiem większość mieszkańców, a której wpływ na warunki życia i stabilność gospodarczą jest poważny i długotrwały. Regiony mogą także korzystać z Funduszu, nawet jeśli stosowana skala krajowa nie została osiągnięta. Dla tych specyficznych przykładów łączna roczna pomoc jest ograniczona do maksymalnie 7,5% rocznej kwoty Funduszu Solidarności, która wynosi 75 mln euro. Szczególną uwagę skupia on na odległych lub odizolowanych regionach, takich jak regiony wyspiarskie i peryferyjne.

FSUE może także zostać uruchomiony w przypadku, kiedy poważna katastrofa dotyka także państwa sąsiedzkiego, które może taką pomoc otrzymać, nawet jeśli normalna skala interwencji dla tego państwa sąsiedzkiego nie została osiągnięta.

Cele

Celem Funduszu jest uzupełnienie wysiłków państw beneficjentów. Nadzwyczajne działania Funduszu, które mają za cel naprawę szkód zasadniczo niepodlegających ubezpieczeniom, są następujące:

  • niezwłoczne przywrócenie do działania infrastruktury i zakładów w obszarach energii, wodociągów i kanalizacji, telekomunikacji, transportu, zdrowia i szkolnictwa,
  • zapewnienie czasowego zakwaterowania i finansowania służb ratowniczych w celu zaspokojenia pilnych potrzeb poszkodowanej ludności,
  • niezwłoczne zapewnienie infrastruktury prewencyjnej i środków natychmiastowej ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • niezwłoczne oczyszczenie obszarów dotkniętych katastrofą, włącznie ze strefami naturalnymi.

Procedura składania wniosku o przyznanie pomocy

Najpóźniej w ciągu dziesięciu tygodniu, licząc od pierwszych szkód powstałych w wyniku katastrofy, państwo dotknięte klęską składa do Komisji wniosek o przyznanie pomocy z Funduszu. Dostarcza możliwie najwięcej informacji dotyczących powstałych szkód oraz ich wpływu na mieszkańców i gospodarkę. Następnie przeprowadza szacunek kosztów planowanych działań i wymienia ewentualne źródła finansowania krajowego, europejskiego i/lub międzynarodowego.

W oparciu o te informacje dostarczone przez dotknięte państwo Komisja podejmuje decyzję, czy propozycja uruchomienia FSUE może zostać przedstawiona władzy budżetowej (Parlament Europejski i Rada), która udziela zgody na uruchomienie środków dla każdego przypadku z osobna. Kiedy tylko środki są dostępne w budżecie europejskim, Komisja zawiera porozumienie z państwem członkowskim w sprawie wdrożenia i przyznaje subwencję, którą przekazuje niezwłocznie i w jednej racie.

Jeśli końcowe rozliczenie szkód jest znacznie niższe niż pierwsze szacunki, na których państwa oparły złożony wniosek o dotację, Komisja występuje o zwrot różnicy.

Uruchomienie przyznanej pomocy

Państwo beneficjent odpowiada za uruchomienie dotacji oraz za koordynowanie jej z innymi źródłami finansowania pochodzącymi ze źródeł europejskich, tak aby wzajemnie się uzupełniały. Natomiast nie dopuszcza się podwójnego finansowania działań, których koszty pokrywa FSUE, za pomocą funduszy strukturalnych.

Pomoc finansowa może być wykorzystana w okresie roku, licząc od dnia, w którym została przekazana. Państwo beneficjent musi zwrócić niewykorzystaną część dotacji. Sześć miesięcy po wygaśnięciu tego terminu państwo beneficjent przedstawia Komisji sprawozdanie dotyczące realizacji. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje o wydatkach, które mogły zostać sfinansowane ze środków Funduszu Solidarności, a także o wszystkich innych źródłach, z których pochodzi pomoc, w tym wypłaty z tytułu ubezpieczenia i kompensat od stron trzecich.

Dnia pierwszego października każdego roku co najmniej jedna czwarta rocznej kwoty powinna pozostać dostępna w celu pokrycia potrzeb powstających do końca roku. W wyjątkowych przypadkach i jeśli pozostające środki finansowe dostępne w Funduszu nie są wystarczające, Komisja może zaproponować wykorzystanie części środków przewidzianych na rok następny.

Postanowienia końcowe

Przed pierwszym lipca każdego roku Komisja przedstawia sprawozdanie dotyczące działalności Funduszu Solidarności.

Kontekst

Fundusz Solidarności UE został utworzony w odpowiedzi na powodzie, które nawiedziły Europę Środkową w lecie 2002 r. Od tamtego czasu podejmował interwencje mające na celu walkę ze skutkami wielu klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, tornada czy susze.

ODNIESIENIA

AktWejście życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002

15.11.2002

-

Dz.U. L 311 z 14.11.2002 

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji z dnia 23 marca 2011 r. Roczne sprawozdanie za 2009 r. [COM(2011) 136 – Dz.U. C 140 z 11.5.2011].

Trzęsienie ziemi w mieście L’Aquila położonym we Włoszech w regionie Abruzji było największą katastrofą, z jaką Fundusz musiał zmierzyć się od momentu utworzenia. Przyznana następnie dotacja w wysokości prawie pół miliarda euro była największą kwotą pomocy udzieloną w historii Funduszu. Komisja stwierdza, że okres czasu, po jakim pomoc została udzielona, jest satysfakcjonujący – zaledwie pięć miesięcy od złożenia wniosku.

Rok 2009 unaocznił też trudności, jakie sprawia uruchomienie FSUE w razie klęsk następujących powoli, np. suszy. Komisja zaleca wdrożenie szczegółowych przepisów dla tego typu klęsk.

Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [Dz.U. C 139 z 14.6.2006].

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony