RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Revisionsretten

Revisionsretten, som ligger i Luxembourg, blev oprettet ved Bruxelles-traktaten i 1975. Den har status som en europæisk institution siden vedtagelsen af Maastricht-traktaten i 1992. Den udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed.

Revisionsretten har ét medlem fra hver medlemsstat. Medlemmerne udnævnes for en tjenesteperiode på 6 år - og kan genudnævnes - af Rådet med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet. Medlemmerne udnævner Formanden for Revisionsretten fra egne rækker. Formandens tjenesteperiode er tre år, og genudnævnelse kan finde sted.

Revisionsretten efterprøver lovligheden og den formelle rigtighed af Unionens indtægter og udgifter (også for ethvert organ, der oprettes af Fællesskabet) og sikrer sig, at den økonomiske forvaltning har været forsvarlig. Den afgiver også en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder den en årsberetning, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Amsterdam-traktaten har givet Revisionsretten mulighed for at informere Europa-Parlamentet og Rådet om alle former for uregelmæssigheder og har udvidet dens kontrolbeføjelser til også at omfatte de fællesskabsmidler, der forvaltes af eksterne organer og af Den Europæiske Investeringsbank. Den har dog ingen sanktionsmuligheder. Hvis Revisionsretten afslører svig eller andre uregelmæssigheder, skal den underrette Det Europæiske Kontor for bekæmpelse af Svig (OLAF).

Siden Nice-traktaten har den desuden kunnet oprette afdelinger med henblik på vedtagelse af bestemte typer beretninger eller udtalelser.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top