EU's Revisionsret

Den Europæiske Revisionsret kontrollerer EU's finanser. Det er dens opgave, at forbedre EU's finansielle forvaltning og aflægge rapport om anvendelse af offentlige midler. Den blev oprettet i 1975 og har hjemme i Luxembourg.

Formål:

For at sikre, at EU's skatteydere får mest muligt for deres penge, har Revisionsretten ret til at undersøge ("revidere") enhver person eller organisation, der har fået tildelt EU-midler. Den foretager ofte kontrol på stedet. Resultaterne sammenfattes i rapporter, der forelægges Kommissionen og EU's nationale regeringer.

Revisionsretten har ikke selv nogen juridiske beføjelser. Hvis revisorerne afslører svig eller uregelmæssigheder, underretter de OLAF – Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig.

Opgaver:

En af Revisionsrettens vigtigste opgaver er at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en årsrapport om det forgangne regnskabsår (den "årlige decharge"). Parlamentet gennemgår Revisionsrettens beretning grundigt, før det beslutter, om det kan godkende Kommissionens gennemførelse af budgettet.

Revisionsretten skal også afgive udtalelse om EU's finanslovgivning og om, hvordan EU kan bekæmpe svig.

Revisorerne udfører ofte kontrol i EU-institutionerne, medlemslandene og lande, der modtager EU-støtte. Mens Revisionsrettens arbejde hovedsageligt vedrører penge, som Kommissionen er ansvarlig for, forvaltes 80 % af indtægterne og udgifterne i praksis af de nationale myndigheder.

Sammensætning:

Hvis Revisionsretten skal gøre sit arbejde ordentligt, skal den være fuldstændig uafhængig af de andre institutioner, men samtidig være i stadig kontakt med dem.

Revisionsretten har ét medlem fra hvert EU-land, som udnævnes af Rådet for en periode på 6 år (med mulighed for genudnævnelse). Medlemmerne vælger en formand af deres midte for en periode på 3 år (også med mulighed for genudnævnelse). Vítor Manuel da Silva Caldeira fra Portugal blev udnævnt til formand i januar 2008.

Organisation:

Revisionsretten har omkring 800 ansatte, herunder oversættere, administratorer og revisorer. Revisorerne arbejder i "revisionsgrupper". De udarbejder udkast til beretninger, som ligger til grund for Revisionsrettens afgørelser.


Videoklip

 Se også