RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Direktiv om avfall

För att bryta det befintliga sambandet mellan tillväxt och generering av avfall upprättar Europeiska unionen ett rättsligt ramverk i syfte att kontrollera hela avfallscykeln, från generering till bortskaffande genom att betona återvinning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/CE av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv.

SAMMANFATTNING

I detta direktiv upprättas ett rättsligt ramverk för hanteringen av avfall * i gemenskapen. Direktivet syftar till att skydda miljön och folkhälsan genom att förebygga de negativa följderna av generering och hantering av avfall.

Undantag från tillämpningsområdet:

 • Gasformiga utsläpp.
 • Radioaktivt avfall.
 • Utrangerade explosiva varor.
 • Fekalier.
 • Avloppsvatten.
 • Animaliska biprodukter.
 • Kadaver från djur som dött på annat sätt än genom slakt.
 • Avfall från mineralresurser.

Avfallshierarki

För att bättre skydda miljön ska medlemsstaterna vidta åtgärder för hantering av avfall enligt följande hierarki som ska tillämpas i prioritetsordning:

 • Förebyggande *.
 • Förberedelse för återanvändning.
 • Materialåtervinning *.
 • Annan återvinning *, t.ex. energiåtervinning.
 • Bortskaffande.

Medlemsstaterna kan vidta åtgärder för att främja denna hierarki vid hanteringen av avfall. De ska dock säkerställa att hanteringen av avfall inte får en negativ påverkan på folkhälsan och miljön.

Avfallshantering *

Avfallsproducenter eller andra innehavare av avfall ska själva utföra behandlingen av avfall eller överlåta behandlingen till en handlare eller verksamhetsutövare som behandlar avfall. Medlemsstaterna kan vid behov samarbeta för att upprätta ett nätverk av anläggningar för bortskaffande av avfall. Nätverket ska utformas så att Europeiska unionen som helhet blir självförsörjande i fråga om bortskaffande av avfall.

Farligt avfall ska lagras och behandlas så att miljön och människors hälsa skyddas. Farligt avfall får under inga omständigheter blandas med annat farligt avfall och ska förpackas och märkas enligt internationella normer och gemenskapsnormer.

Tillstånd och registrering

Alla verksamhetsutövare som har för avsikt att behandla avfall ska inneha ett tillstånd från behörig myndighet som i synnerhet bestämmer vilka typer och mängder av avfall som ska behandlas, vilken behandlingsmetod som ska användas samt vilka uppföljnings- och kontrollåtgärder som ska vidtas.

Förbrännings- eller samförbränningsmetoder som är avsedda för energiåtervinning får användas på villkor att energiåtervinningen sker med hög energieffektivitet.

Planer och program

Medlemsstaterna ska se till att deras behöriga myndigheter fastställer en eller flera avfallsplaner som omfattar den berörda medlemsstatens geografiska territorium. Dessa planer anger i synnerhet avfallets typ, mängd och ursprung samt befintliga insamlingssystem och kriterier för platsidentifiering.

Avfallsförebyggande program ska även upprättas för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och den miljöpåverkan som hänger samman med genereringen av avfall.

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om avfallsplanerna och de avfallsförebyggande programmen.

Bakgrund

Genereringen av avfall har en tendens att öka i Europeiska unionen. Det är därför nödvändigt att klargöra centrala begrepp såsom återvinning och bortskaffande för att bättre reglera behandlingen av avfall.

Det är därför viktigt att skärpa de åtgärder som måste vidtas för att förebygga avfall och minska miljöpåverkan vid generering och hantering av avfall. Vidare bör återvinning av avfall och användning av återvunnet material uppmuntras för att bevara naturresurserna.

Detta direktiv upphäver direktiven 75/439/EEG, 91/689/EEG och 2006/12/EG.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Avfall: Ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.
 • Avfallshantering: Insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall, inklusive kontroll av sådan verksamhet och efterbehandling av platser för bortskaffande av avfall, inklusive åtgärder som handlaren eller mäklaren vidtar.
 • Förebyggande: Åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall.
 • Återvinning: Varje förfarande vars främsta resultat är avfall som har ett nyttigt ändamål.
 • Materialåtervinning: Varje form av återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2008/98/EG

12.12.2008

12.12.2010

EUT L 312/3, 22.11.2008

Denna sammanfattning ska ses som en information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet, som är den enda juridiskt bindande texten.

Senast ändrat den 04.03.2009

Se även

Mer information finns på följande webbplats:

 • Generaldirektoratet för miljö - avfall (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början