RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den gemensamma marknadsordningen för får- och getkött

Arkiv

Syftet med den gemensamma marknadsordningen för får- och getkött är att stabilisera priserna och garantera jordbrukarna en skälig levnadsstandard med hjälp av prisregleringar och bestämmelser för handel med tredjeland. Den gäller till och med den 31 juni 2008.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

De produkter som faller inom förordningens tillämpningsområde omfattas från och med den 1 juli 2008 av den gemensamma marknadsordningen för jordbruket.

Tillämpningsområde

De berörda produkterna är lamm, får och getter, färskt, kylt eller fryst kött av får eller get, ätbara slaktbiprodukter, fetter av får eller getter och kött och slaktbiprodukter av får eller get, beredda eller konserverade på annat sätt.

Stöd till privat lagring

Europeiska kommissionen får besluta att bevilja stöd till privat lagring genom anbudsförfarande, om marknadsläget är särskilt svårt i Storbritannien, Nordirland eller någon annan medlemsstat. I brådskande fall får stödbeloppet förutfastställas utan ett sådant förfarande.

Bestämmelser om handel med tredjeländer

Vid import och export kan det krävas att en import- respektive exportlicens uppvisas. En sådan licens utfärdas på begäran av medlemsländerna.

Tullsatserna i den gemensamma tulltaxan ska tillämpas på får- och getköttsprodukter.

Om import riskerar att störa gemenskapsmarknaden får tilläggsimporttullar tas ut.

Tullkvoter tilldelas enligt följande metoder: först till kvarn-principen, samtidig behandling eller traditionella/nya mönster. Andra icke-diskriminerande metoder får tillämpas.

Tillämpning av förfarandet för aktiv förädling får förbjudas, om detta är nödvändigt för att den gemensamma marknadsordningen ska fungera eller om gemenskapsmarknaden riskerar att drabbas av störningar.

I handeln med tredjeland är det förbjudet att ta ut en avgift som har samma verkan som tull och att tillämpa kvantitativa begränsningar vid import eller åtgärder med motsvarande verkan.

Skyddsåtgärder kan vidtas om den inre marknaden hotas av störningar till följd av import eller export.

Andra bestämmelser

Medlemsländerna ska övervaka prisutvecklingen på marknaden. Om en väsentlig förändring riskerar att störa gemenskapsmarknaden får lämpliga åtgärder vidtas.

I händelse av djursjukdomar får undantagsåtgärder vidtas för att hjälpa marknader där den fria rörligheten är begränsad.

Om inte annat föreskrivs i förordningen, ska fördragets bestämmelser om statliga stöd tillämpas på sektorn för får- och getkött.

Medlemsländerna och kommissionen ska utbyta den information som är nödvändig för att genomföra förordningen.

I samband med förordningens genomförande ska kommissionen biträdas av en förvaltningskommitté för får och getter ska bestå av företrädare för medlemsländerna och ha en företrädare för Europeiska kommissionen som ordförande.

Kommissionen lade i slutet av 2005 fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om får- och getuppfödningens miljökonsekvenser.

Om det är nödvändigt ska övergångsåtgärder vidtas för att underlätta övergången till den nya gemensamma marknadsordningen.

Bakgrund

I denna gemensamma marknadsordning för får- och getkött ingår samtliga fram till och med 2001 gällande rättsakter. I den reglerades saluföringen av dessa produkter på den gemensamma marknaden och i tredjeländer. Inom denna ram fanns möjligheter till stöd till EU:s producenter i form av direktstöd.

Ordningen ersattes av 2003 års jordbruksreform där samlat gårdsstöd infördes, samtidigt som det gavs möjlighet till bidrag för tackor och getter.

Under 2007 inlemmades denna gemensamma marknadsordning med de bestämmelser om en samlad marknadsordning som ersatte de 21 sektoriella gemensamma marknadsordningarna, samtidigt som den rättsliga ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken förenklades.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 2529/200122.12.2001-EGT L 341, 22.12.2001

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Rättsakter om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till EU.1.5.2004-EUT L 236, 23.9.2003
Förordning (EG) nr 1782/20031.1.2004-EUT L 270, 21.10.2003
Förordning (EG) nr 1913/20052.12.2005-EUT L 307, 25.11.2005

De ändringar och rättelser som gjorts av förordning (EG) nr 2529/2001 har förts in i grundtexten. Den konsoliderade versionen (pdf ) har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Definitioner

Förordning (EEG) nr 461/93 [EGT L 49, 27.2.1993]
om gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får.
Se konsoliderad version (pdf ).

Bidragssystem

Förordning (EG) nr 2550/2001 [EGT L 341, 22.12.2001]
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött vad beträffar bidragssystemen, och ändring av förordning (EG) nr 2419/2001.

Interventionsåtgärder/privat lagring

Förordning (EG) nr 6/2008 [EUT L 3, 5.1.2008]
om tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd till privat lagring av får- och getkött.

Förordning (EEG) nr 3447/90 [EGT L 333, 30.11.1990]
om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring av får- och getkött.
Se konsoliderad version (pdf ).

Import

Förordning (EG) nr 874/96 [EGT L 118, 15.5.1996]
om import av renrasiga avelsdjur av får- och getras från tredje land.

Övervakning av marknaderna

Förordning (EG) nr 315/2002 [EGT L 50, 21.2.2002]
om notering av priserna för färska och kylda slaktkroppar av får på gemenskapens representativa marknader.

Övergångsbestämmelser

Förordning (EG) nr 264/2002 [EGT L 43, 14.2.2002]
om övergångsåtgärder beträffande tillämpningen av bidragssystemen inom sektorn för får- och getkött.

Senast ändrat den 11.03.2008

Se även

För närmare uppgifter se lagstiftningen om den gemensamma marknadsordningen för får- och getkött och kommissionens sida om denna gemensamma marknadsordning (DE) (EN) (FR).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början