EU:s stöd och program

EU är med och finansierar en rad olika projekt och program på bland andra följande områden:

 • Regional utveckling och stadsutveckling
 • Sysselsättning och social integration
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Havsfrågor och fiske
 • Forskning och innovation
 • Humanitärt bistånd

Förvaltning av pengarna

Finansieringen följer stränga regler som innebär att pengarna måste användas på ett öppet och ansvarsfullt sätt.

De 28 EU-kommissionärerna har tillsammans det yttersta politiska ansvaret för att EU-pengarna används på rätt sätt. Men eftersom den största delen av pengarna förvaltas av de stödmottagande länderna, är det de nationella myndigheterna som måste utföra kontroller och årliga revisioner.

Över 76 procent av EU:s budget förvaltas i partnerskap med nationella och regionala myndigheter genom så kallad delad förvaltning, mest via fem stora fonderstruktur- och investeringsfonderna. Fonderna bidrar till Europa 2020-strategin

Annan finansiering sköts direkt av EU. Finansieringen sker i form av:

 • Bidrag till specifika projekt med anknytning till EU:s politikområden, oftast efter en så kallad ansökningsomgång där man kan lämna in förslag till projekt. En del av pengarna kommer från EU och en del från andra källor.
 • Kontrakt med EU:s institutioner för att köpa de tjänster, varor eller bygg- och anläggningsarbeten som institutionerna behöver för att fungera – till exempel studier, utbildning, konferenser och it-utrustning. Kontrakten tilldelas efter en anbudsinfordran.

Kontrakterade företag, stödmottagare och mottagare av utvecklingsbistånd till länder utanför EU publiceras på nätet.

Hur man söker stöd

Småföretag

Småföretag kan få EU-pengar i form av bidrag, lån och garantier. Bidragen ger direkt stöd, medan de andra typerna av finansiering sker genom program som förvaltas nationellt.

EU-finansiering för småföretag 

Icke-statliga organisationer och civilsamhällets organisationer

Dessa organisationer kan söka pengar om de är ideellt verksamma inom ett av EU:s politikområden.

EU-finansiering för icke-statliga organisationer per politikområde 

Ungdomar

De viktigaste typerna av finansiering:

 • Utbildning English (en) – studier inom Erasmus+, stöd till avgångselever i gymnasiet och yrkesutbildning i ett annat land. 
 • Stöd English (en) – samfinansiering av projekt som uppmuntrar till samhällsengagemang, volontärarbete och större mångkulturell förståelse. 

Forskare

Mellan 2014 och 2020 kommer EU att anslå nästan 80 miljarder euro till forskningsbidrag, framförallt genom forskningsprogrammet Horisont 2020 English. Finansieringen sker normalt i form av bidrag som delfinansierar en rad olika forskningsprojekt English.

EU-finansiering för forskning och innovation English

Lantbrukare och landsbygdens näringsliv

De flesta bönder i EU kan få direkt inkomststöd. Runt en tredjedel av stödet går till miljövänliga jordbruksmetoder (bevarande av permanent gräsmark, diversifiering av grödor osv.). 

Bönderna kan också få pengar på grundval av sin areal – även i detta fall mot att de använder miljövänliga jordbruksmetoder som bevarar den biologiska mångfalden, skyddar mark och vatten och håller nere utsläppen.

EU-stödet hjälper också bönderna att utbilda sig i ny teknik och att uppgradera och omstrukturera sina gårdar. Pengarna går dessutom till att generellt förbättra livskvaliteten i landsbygdsområdena genom att skapa jobb och tillhandahålla grundläggande tjänster.

Landsbygdsutvecklingen gynnar unga bönder genom särskilt stöd till nystartade jordbruksföretag och högre stödnivåer för investeringar i dessa företag. 

Program för landsbygdsutveckling – per land English (en)

VIDEOKLIPP

EU-medel till ditt projekt?

Europeiska unionen är känd för att ge ekonomiskt stöd, men känner du till hur det fungerar? Vem som kan få pengar, hur och till vad? Det får du veta här!

 Se också

 • Flerårig budgetram för 2014–2020 Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?