Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

"Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley" NGO

(СНЦ "МГИРД")

beschrijving van de organisatie

Сдружение “Младежки и граждански инициативи в Розовата Долина” обхваща над 150 младежи доброволци, с които работим по различни инициативи и прояви за повишаване съзнанието на младежта и гражданите в региона по наболели глобални проблеми. Съучредители на сдружението ни са Общините Карлово и Сопот и най-добрият езиков център в града ни-Учебен Център “Интелект”, които подкрепят всички наши проекти и инициативи. Сред основните ни приоритети са: повишаване осезаемостта на младите хора относно болезнените проблеми на нашия свят; интеграция на младежи и граждани в неравностойно положение; насърчаване младежкото включване, творчество, предприемачество и активно гражданство; насърчаване на човешките права, диалога между поколенията, равенството между половете и междукултурния диалог. Това постигаме чрез различни инициативи, като например: кампании за повишаване на осведомеността, организиране на местни събития, семинари, конференции, провеждане на изследвания, сондиране мнението на гражданите по различни въпроси, како и участие в междукултурни местни и международни проекти.Организацията ни работи много активно по програма "Младежта в действие 2007-2013" и по новата програма „Еразъм+“ като сме били домакини на многостранни младежки обмени, обучителни курсове, семинараи и 2 национални форума. Освен това бяхме акредитирана изпращаща, посрещаща и координираща организация за ЕДС. Досега сме реализирали 6 посрещащи и 5 изпращащи ЕДС проекти. Сега кандидатстваме за подновяване акредитацията ни, за да продължим да кандидатстваме с нови проекти за Европейска Доброволческа служба и в новата програма «Еразъм+». Също така сме партнирали в три проекта за демократично гражданство по Дейност 1.3 на "Младежта в действие"- за равенство на половете, активно младежко гражданство и насърчаване доброволчеството. Към юни 2016г. сме взели участие в 138 партньорски проекти в чужбина, по който сме дали възможност на над 650 младежи да обогатят култрния си мироглед и да развият ценни умения и компетенции.По програма “Младежки дейности” на ДАМС(през 2008) изградихме и управляваме Младежки информационен център в Карлово, към които имаме три клуба “Еко клуб”, клуб «Равнопоставеност на половете» и клуб “Дебати”. През 2010 бяхме домакин на национален младежки форум „Младите прават промяната!”, финансиран от Националната програма за младежта 2008-2010. По националната програма за младежта 2011-2015 реализирахме проект «Присъедини се към нас!», по който изградихме клубове «Доброволец» във всичките 8 училища в Общините Карлово и Сопот и реализирахме съвместни доброволчески инициативи и кампании.Особено внимание отделяме на насърчаване разбирателството и толерантността между младежите от различни етноси в района ни. Правим различни проекти по темата като проектът „По-добре заедно!”, финансиран от Фондация „Америка за България”, по който обучихме 15 роми с 15 български младежи от социално-слаби семейства за бармани, готвачи и сервитьори. Опитваме се да включваме ромските младежи във всички наши инициативи и проекти.Партнирали сме и в три проекта по програма „Европа за граждните” – единият насочен към имигрантите, другият към изграждане мост между поколенията , а третия за насърчаване младежкото предприемачество. В периода 2013-2014 реализирахме проект за културен обмен между България и Египет ,финансиран от Фондация «Анна Линд», изследващ ролята на жените в политическия, социален и културен живот на двете страни.Три години поред от 2009 до 2011 получавахме финансране от Българският фонд за жените за работа по темата за равнопоставеност на половете, като имаме изграден и активно действащ "Клуб по равнопоставеност на половете" с различни инициативи на местно и международно ниво.Организацията ни е отворена към бъдещи партньорства и реализация на проекти стимулиращи младежката активност и развитието на междукултурния диалог.

Deelnemers met functiebeperking

  • This organisation has a physical environment suitable for young people with physical, sensory or other disabilities (such as wheelchair access and similar.
  • This organisation has additional mentoring or other support suitable for young people with social obstacles, educational difficulties, cultural differences or similar.
  • Other experience, infrastructure and resources:

    Our organisation has the full capacity to offer personal support, guidance and mentorship to the EVS volunteers. We have an experienced trainer in the field of non-formal education, a psychologist and a group of dedicated youth volunteers who will act as mentors to the EVS volunteers. The new building where the Youth Centre is located has the necessary infrastructure for people with disabilities. Moreover, we have a 9-year experience in managing and implementing youth projects, including EVS projects. We are fully aware of the programme's requirements and the potential hardships the volunteers might come up with during their EVS projects. We will use our experience from past EVS projects to avoid any such hardships and complications and should any occur we have the knowledge and ideas how to overcome them.

integratiethema´s

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

IntegratiecategorieOntvangende organisatieUitzendende organisatieCoördinerende organisatie
Geographical obstacles
Social obstacles
Economic obstacles