STOWARZYSZENIE CRAS CENTRUM ROZWOJU AKTYWNOSCI SPOLECZNEJ

STOWARZYSZENIE CRAS CENTRUM ROZWOJU AKTYWNOSCI SPOLECZNEJ

CRAS

ul. Marka Czarnoty 26/6, 35-211, Rzeszów, Poland

www.cras.org.pl

description of organisation

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej - CRAS działa od 2006 r. Powstało z inicjatywy kilkunastu osób związanych z tzw. trzecim sektorem i instytucjami rynku pracy, posiadającymi duże doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji różnych działań społecznych. Głównym celem jest działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz naukowego. Działalność Stowarzyszenia wspiera proces kształcenia przez całe życie. Stowarzyszenie wykonuje m.in. działania i projekty na rzecz aktywizacji osób bez pracy. Od 2018r. działa jako agencja zatrudnienia.

W ciągu kilkunastu lat działalności Stowarzyszenie zrealizowało samodzielnie oraz w partnerstwie (z NGO, JST, MŚP) kilkadziesiąt projektów o wartości jednostkowej od kilkunastu tysięcy do kilku milionów zł, skierowanych do różnych grup docelowych, m.in.:
- osób dorosłych - niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, w tym zarówno osób powyżej 30 roku życia jak i młodzieży NEET, osób o niskich kwalifikacjach oraz wykluczonych społecznie, pochodzących z obszarów defaworyzowanych (m.in. projekty doradczo-szkoleniowo-edukacyjno-stażowe, dotacje na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej),
- pracowników MŚP,
- dzieci i młodzieży (m.in. świetlica socjoterapeutyczna),
- uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (projekty dotyczące organizacji zajęć dodatkowych i doposażenia szkół w partnerstwie z JST),
- seniorów (projekty edukacyjno- aktywizujące),
-organizacji działających w małych społecznościach lokalnych (działania aktywizujące)
oraz polsko-ukraiński projekt międzynarodowy i partnerstwa międzynarodowe w ramach Erasmus +.

Od 2013 r. realizowane są działania na rzecz osób do 30 roku życia, w tym NEET. Na ich rzecz zrealizowano 6 projektów szkoleniowo-stażowych ze środków EFS, obejmujących łącznie ponad 500 osób. Kolejne w realizacji.

Wszystkie projekty zostały poprawnie rozliczone i zatwierdzone, osiągnięto założone wskaźniki.


Główne źródła finansowania działalności: Europejski Fundusz Społeczny (programy operacyjne na poziomie krajowym oraz regionalnym), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, dotacje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, granty, dotacje JST, regranting.

Głównym obszarem działania jest teren województwa podkarpackiego.

inclusion topics

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

  • Disability
  • Economic obstacles
  • Educational difficulties

This organisation holds a European Solidarity Corps Quality Label. The Quality Label certifies that the organisation is able to run projects in compliance with the principles and objectives of the European Solidarity Corps.

Scope Traineeships

OID: E10052045
Last updated on 05/10/21