Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

Yabancı Uyruklular için Türkiye’de çalışma Şart ve Koşulları

Yabancı uyrukluların Türk anayasasının 4817 sayılı kanunu ile birlikte çalışma izinleri vardır. Bu kanun kapsamında yabancılar için Süreli çalışma izni düzenlenmiştir.

Yabancı uyrukluların Türk anayasasının 4817 sayılı kanunu ile birlikte çalışma izinleri vardır. Bu kanun kapsamında yabancılar için Süreli çalışma izni düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında yabancının ikamet iznin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma iznin süresi altı yıla kadar uzatılabilmektedir.

Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın; belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alana sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilecektir.

Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla bir işverene bağımlı olarak çalışmamış yabancılar için bağımsız çalışma izni verilecektir.

Türkiye’de çalışmak için çalışma izni başvurularını uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Söz konusu başvuruyu takiben ilgili temsilcilik tarafından başvuru evrakı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilir. Yabancının temsilciliğe başvuru tarihinden itibaren üç gün içinde Kanun tarafından ön görülen belgeler yabancının çalışacağı işverence Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal ettirilir. Yurtdışı başvuru neticesinde Bakanlıkça çalışma izni verilmesinden sonra, yabancı doksan gün içinde ilgili temsilcilikten ülkeye giriş vizesi (çalışma vizesi) talebinde bulunması gereklidir. Ancak en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını yurt dışındaki temsilciliğe yapmadan doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler. Ayrıca bu tür başvuruda çalışma izni temin edildikten sonra, ayrıca çalışma vizesi talebinde bulunmaya gerek yoktur. Çalışma izni süre uzatım talebi de, izin süresinin sona ermesinden itibaren en geç on beş gün içinde veya iznin sona erme tarihinden en erken iki ay öncesine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılabilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; başvuruları doksan gün içinde neticelendirmekle mükelleftir. Ancak eksik tespit edildiği takdirde, doksan günlük süre eksik evrakın tamamlandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; yabancının Türkiye'de istihdamının güvenlik vb. açılardan sakınca oluşturup oluşturmayacağı konusunda ilgili birimlerden görüş talep edebilir.

Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, izin talebinin reddine veya kabulüne karar verilebilir. İzin talebinin kabulü halinde yabancılar, yurt dışı başvuru halinde çalışma vizesi aldıktan sonra, yurt içi başvuru halinde ise doğrudan doğruya ilgili Emniyet Müdürlüklerine başvurarak ikamet izinlerini temin edebilirler. İzin talebinin reddine karar verilmesi halinde ise, ilgililer ret kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına itiraz edebilirler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından itirazın reddine karar verilmesi halinde ise idari yargıya başvurabileceklerdir

Aynı zamanda, ülkemizde görev yapacak yabancı uyruklu mühendisler için, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odasına kayıt şartı aranmakta, odaya kayıt olunması için ise üniversite diplomasının Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu prosedür oldukça uzun süreli bir zamanı gerektirmektedir. Ancak unutulmaması gereken husus bu süreç zarfında yabancının hukuki statüsünde belirsizlik devam etmektedir. 

 

Eurodesk Türkiye Temas Noktalarından Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Yayınlanma: Cum., 21/02/2014 - 13:34


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Uzman yardımına veya tavsiyesine mi ihtiyacınız var?

Ask us!