Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

Çok Kültürlü-lük

Her kültür bir toplumun varlığına ihtiyaç duyar aynı şekilde hiçbir toplum da kültürü olmadan var olmaz.

En genel kullanımıyla kültür kavramı, bir toplumun sanatı, edebiyatı, adet ve gelenekleri ile dilini ifade eder. Toplumbilim ise kültürü tarif ederken bunlardan başka bir toplumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimlerine de göndermede bulunur. Bu bağlamda kültür esas itibari ile bir toplumun kurumlarının tümünün bir toplamı olarak ifade edilebilir. Bir toplumda var olan tüm kurumlar ve bu kurumların varlığını sağlayan dinamikler, kalıplar, yargılar ve roller kültür kavramını oluştururlar.

Her kültür bir toplumun varlığına ihtiyaç duyar aynı şekilde hiçbir toplum da kültürü olmadan var olmaz. Zira sosyalleşme dediğimiz süreç toplumsal bir eylemdir ve toplumu var eden şey o toplumun kültürüdür. Buradan hareketle, kültür, estetik mükemmellik ve yaşamın kendisi olarak ele alınabilir.

Kültür, içgüdüsel ve kalıtımsal değil, her bireyin doğduktan sonra yaşam süreci içinde kazandığı alışkanlıklardır. Bu nedenle geçmişi vardır, tarihidir; geleceği vardır, sürekli ve değişkendir; toplum içinde kazanılır, toplumsaldır.

            Çokkültürlülük, ise farklılıkları bir arada yaşatmak ve birlikte yaşamayı yönetmektir, çoğulcu bir ortamda, birlikte yaşamanın hukukunu oluşturmaktır. Bir toplumda devlet yapısı içinde, alt kimlik ve kültürlerin kendilerini ifade edebilmelerinin önünü açmak, bu özgürlüğü topluma sunabilmektir. Çokkültürlülük üzerine çalışmaları ile tanınan Charles Taylor, kültürel kimliğe saygının ve bu kimliğin tanınmasının çok önemli ve belirleyici bir insani unsur olduğunu vurgulamaktadır. Çok kültürlülük, ulusal kültürün bir parçası olarak, farklı kültür yapılarının doğal gelişim süreçlerini yaşamalarını ve kendilerini geliştirmelerinin kabulüdür. Bu bağlamda toplum içinde barınan ve yaşayan tüm kültür öğelerinin; bir arada bulunabilme özgürlüğüne, kendini sürdürebilme hakkına ve karşılıklı olarak alışverişine çok kültürlülük diyebiliriz.

            Çokkültürlülüğün farklı sosyal çevrelerden, dini inançlardan veya milliyetlerden gelen bireylerin oluşturduğu çağdaş toplumların bir özelliği olduğu da söylenebilir. Bunun yanında çok kültürlülük kültürel farklılıkların toplumsal örgütlenmesini de içermektedir.

            Yukarıdaki tanımlamalar ışığı altında dünya üzerinde “çokkültürlülük” kavramı söz konusu olduğunda akla ilk gelen coğrafi sahalardan birisi şüphesiz Anadolu’dur. Tarihin ilk çağlarından beri yerleşim merkezi olmuş, büyük medeniyetlere ev sahipliği ve komşuluk yapmış, ticaret ve göç yollarının ana güzergâhı olmuş Anadolu sayısız kültürün de bir sentezini yansıtmaktadır aynı zamanda. Bu kültürel zenginlik bir başka ifade ile çokkültürlülük içinde yaşadığımız Ülkenin de en büyük hazinelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün bu hazine Türkiye coğrafyasında yer alan her ilde rahatlıkla gözlemlenebilir.

Her ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir vb. gibi daha kozmopolit bir yapıya ve beşeri zenginliğe sahip olmasa da; Uşak, gerek geçmişten gelen ve gerekse bugün var olan çok kültürlü yapısıyla çokkültürlülüğe örnek olacak bir ildir. Özellikle, 2006 yılında Uşak Üniversitesi’nin kurulması çokkültürlü yapının hem gelişmesini hem de çeşitlenmesini hızlandırmıştır. Ayrıca Uşak Üniversitesi’nin 2012 yılında başlatmış olduğu yabancı uyruklu öğrenci alım programının bu yıl çok sayıda öğrenci tarafından tercih edilmesi, Uşak’taki uluslararası kültür çeşitliliğini de artırmıştır. Aramıza katılan yaklaşık olarak 600 yabancı uyruklu öğrenci ile şehrin kültür farklılığı artmış ve dünya üzerindeki ülkeler tarafından bilinirliği de çoğalmıştır. Üniversitemizin dolayısıyla şehrimizin dünya üzerindeki farklı ülkelerin öğrencileri tarafından tercih edilmesi tam bir çokkültürlülük yaratmıştır. Nijerya’dan Macaristan’a kadar birçok ülke öğrencisinin tercih ettiği Uşak, bu konudaki en yeni ve en güzel renkliliği yaşamaktadır. Çok kültürlüğün hâkim olduğu şu günlerde öğrencilerin birbirleri arasındaki diyalog ve gelenek görenek alışverişi halkı da etkilemiş ve halkın yabancı ülke kültürlerini tanımasını ve ilgi duymasını sağlamıştır.

 

Yayınlanma Sal., 25/02/2014 - 14:00Info for young people in the western balkans

Uzman yardımına veya tavsiyesine mi ihtiyacınız var?

Ask us!