Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

Ráiteas Príobháideachais Sonrach – Tairseach Eorpach na hÓige

Tagraítear sa ráiteas seo do Thairseach Eorpach na hÓige agus do na seirbhísí ar líne atá bainteach leis amhail suíomhanna gréasáin agus feidhmchláir fón póca. Ós rud é go bhfuil sonraí pearsanta daoine aonair sa chóras seo, tá an foilsiú agus an phróiseáil a dhéantar leis an gcóras faoi réir fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000. Is míniú é an ráiteas príobháideachais seo ar an gcaoi a n-úsáideann an córas seo sonraí pearsanta agus ar an gcaoi a gcosnaítear na sonraí sin.

Cad chuige an bailiú sonraí?

Tá ceithre phríomhghné de Thairseach Eorpach na hÓige (TEÓ) a mbaineann bailiú agus próiseáil sonraí pearsanta leo. Is iad sin:

 • Eolas a chur ar fáil – ailt, imeachtaí agus míreanna nuachta a bhaineann le Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh a chruthú agus a chothabháil.
 • An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach – tugann TEÓ an deis do dhaoine óga aonair clárú leis an gCór, a rogha a chur in iúl maidir leis na tograí a bhfuil suim acu iontu agus dul faoi oiliúint ionas go mbeidh siad réidh le tús a chur lena socrúchán. Beifear in ann ábhar arna ghiniúint ag an úsáideoir féin faoina eispéireas leis an gCór a phostáil agus a chomhroinnt freisin, amhail pictiúir agus téacsanna, nótaí tráchta a fhágáil ar phostálacha daoine eile, abhatár a uaslódáil dá phróifíl agus an áit a bhfuil siad a shonrú de láimh. Rud eile de, a bhuí le TEÓ beidh ar chumas eagraíochtaí údaraithe an bunachar ina bhfuil sonraí faoi rannpháirtithe an Chóir a chuardach ar lorg daoine a bheadh sásta obair dheonach a dhéanamh nó dul ag obair ar cheann dá chuid tograí, beidh ar a gcumas teagmháil a dhéanamh le rannpháirtithe (is é sin i gcás inar thoiligh na rannpháirtithe leis sin) agus socrúcháin a thairiscint do rannpháirtithe atá roghnaithe ag na heagraíochtaí, a nglacfaidh na rannpháirtithe leo nó a dhiúltóidh iad de réir mar is rogha leo féin. 
 • Bunachar Sonraí na nDeiseanna ar Obair Dheonach: leis an mbunachar sonraí seo, féadann eagraíochtaí atá creidiúnaithe tionscadail a reáchtáil faoi chuimsiú na Seirbhíse Deonaí Eorpaí (SDE), ar cuid den chlár Erasmus+ é, agus féadann siad a dtionscadail nua a fhógairt do dhaoine atá ar lorg obair dheonach, trí logáil isteach agus mionfhógraí faoina dtionscadail a chruthú/chothabháil. Ina theannta sin, tá liosta sa bhunachar sonraí de na heagraíochtaí uile atá creidiúnaithe tionscadail de chuid SDE a reáchtáil.
 • An tArdán Rannpháirtíochta ar Líne – tá ardán ag TEÓ chun deis a thabhairt do dhaoine óga a gcuid a rá maidir le hábhair éagsúla. Is cuid de Straitéis Óige an Aontais an tArdán sin agus é de chuspóir aige daoine óga a spreagadh le páirt níos mó a ghlacadh sa chóras daonlathach.

Tharlódh go n-iarrfaí ar úsáideoirí logáil isteach agus iad féin a fhíordheimhniú sula gceadófaí dóibh cuid de na gnéithe sin a úsáid. Leis sin a dhéanamh, féadfaidh TEÓ Seirbhís Bainistíochta Aitheantais (IMS) an Choimisiúin Eorpaigh a úsáid, leis an gcóras EU Login. Tá Ráiteas Príobháideachais dá chuid féin ag roinnt leis an gcóras sin.

 Seo a leanas na cuspóirí atá leis an mbailiú sonraí:

 • Eolas a chur ar fáil
  • Eolas teagmhála a chur ar fáil don phobal i gcoitinne (i.e. a n-ainmneacha agus/nó a seoltaí ríomhphoist siúd a mbaineann ailt, imeachtaí nó míreanna nuachta leo).
  • É a chur ar chumas úsáideoirí údaraithe go gclárófaí iad ar TEÓ mar údar/eagarthóir, agus chun cúnamh teicniúil a chur ar fáil nuair is gá sin.
 • An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach
  • É a chur ar chumas an aosa óig clárú leis an gCór trína gcuid bunsonraí pearsanta agus teagmhála a chur ar fáil. É a chur ar chumas rannpháirtithe cláraithe an Chóir na nithe seo a leanas a chur ar fáil go deonach freisin: breis sonraí teagmhála, sonraí maidir le cineál na dtograí ba shuim leo, eolas faoi na scileanna agus faoin taithí a bheadh le roinnt acu le tionscadail, maille le cuntas comair ar an oideachas a fuair siad, ar a stair fostaíochta agus ar aon obair dheonach atá déanta cheana acu.
  • É a chur ar chumas rannpháirtithe an Chóir teachtaireachtaí ríomhphoist, nuachtlitreacha agus fógraí nach iad a bhaineann leis an gCór a fháil mar aon le suirbhéanna agus modhanna eile ar chun aiseolas a bhailiú ó rannpháirtithe iad.Féadfaidh rannpháirtithe an Chóir a chur in iúl cé na cineálacha teachtaireachtaí ab fhearr leo a fháil.
  • É a chur ar chumas an Chóir deiseanna traenála a chur ar fáil do rannpháirtithe an Chóir.
  • É a chur ar chumas rannpháirtithe an Chóir aiseolas a thabhairt faoi na seirbhísí agus na próisis.
  • É a chur ar chumas rannpháirtithe an Chóir labhairt le chéile trí na gnéithe sin de chuid an Chóir a bhaineann le ‘tógáil pobail’. Cuimsíonn sin an cumas ábhar arna ghiniúint arna ghiniúint ag an úsáideoir féin a bhaineann lena n-eispéireas leis an gCór a phostáil, chomh maith le postálacha rannpháirtithe eile a fheiceáil agus nótaí tráchta a fhágáil fúthu. Féadfaidh siad postálacha a bhaineann leo a thuairisciú chuig riarthóirí an Chóir freisin. Ní mór do na postálacha sin a bheith ag teacht le Téarmaí agus Coinníollacha úsáide Thairseach Eorpach na hÓige, atá ar fáil ar líne. Féadfaidh siad abhatár a uaslódáil dá bpróifíl freisin, agus an áit a bhfuil siad a thabhairt le fios.
  • É a chur ar chumas ionadaithe údaraithe ó eagraíochtaí a bhfuil údarú acu tograí de chuid an Chóir a reáchtáil próifílí a n-eagraíochtaí a chothabháil. Áirítear leis sin ainmneacha agus/nó seoltaí ríomhphoist na n-ionadaithe sin maille leis an togra de chuid an Chóir lena mbaineann siad.
  • Na sonraí teagmhála sin a chur ar fáil don phobal.
  • É a chur ar chumas ionadaithe údaraithe ó eagraíochtaí a bhfuil údarú acu tograí de chuid an Chóir a reáchtáil an bunachar ina bhfuil sonraí faoi rannpháirtithe an Chóir a chuardach d'fhonn teacht ar dhaoine atá ar lorg obair dheonach a dhéanamh nó a bheadh sásta dul ag obair ar cheann de thograí an Chóir, trí shonraí an togra atá beartaithe a mheaitseáil leis na sonraí pearsanta agus na roghanna a chuir rannpháirtithe an Chóir ar fáil.
  • É a chur ar chumas na n-ionadaithe údaraithe sin dul i dteagmháil leis na rannpháirtithe a roghnaíodh, is é sin i gcás inar thoiligh an rannpháirtí go bhféadfaí teagmháil a dhéanamh leis ar an gcaoi sin.
  • É a chur ar chumas na n-ionadaithe údaraithe sin socrúcháin faoi leith a thairiscint do rannpháirtithe an Chóir agus bainistiú a dhéanamh ar na tairiscintí a rinneadh.
  • É a chur ar chumas riarthóirí an Chóir bainistiú a dhéanamh ar an mbunachar sonraí ina bhfuil sonraí le fáil faoi rannpháirtithe an Chóir mar aon le cúnamh a thabhairt do rannpháirtithe an Chóir.
  • É a chur ar chumas riarthóirí an Chóir bainistiú a dhéanamh ar thograí an Chóir agus ar nósanna imeachta cuardaigh agus meaitseála an Chóir, mar aon le cúnamh a thabhairt d'ionadaithe údaraithe na n-eagraíochtaí sin a bhfuil údarú acu tograí de chuid an Chóir a reáchtáil.
  • É a chur ar chumas riarthóirí an Chóir agus páirtithe iontaofa nach iad eolas agus fógraí faoin gCór agus faoi ghníomhaíochtaí a bhaineann leis a sheoladh chuig rannpháirtithe an Chóir agus chuig ionadaithe údaraithe ó eagraíochtaí.
  • É a chur ar chumas riarthóirí an Chóir anailís a dhéanamh ar shonraí na rannpháirtithe cláraithe agus ar an aiseolas a fhaightear ó na rannpháirtithe.
  • É a chur ar chumas riarthóirí an Chóir athbhreithniú a dhéanamh ar phostálacha agus ar nótaí tráchta arna seoladh isteach ag rannpháirtithe, agus ar na cinn sin arna dtuairisciú ag rannpháirtithe, agus bearta cuí a dhéanamh mura bhfuil siad sin ag teacht le Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide Thairseach Eorpach na hÓige.
 • Bunachar Sonraí na nDeiseanna ar Obair Dheonach
  • Eolas teagmhála a chur ar fáil don phobal i gcoitinne (i.e. ainmneacha agus/nó seoltaí ríomhphoist daoine a mbaineann eagraíochtaí de chuid SDE agus a dtionscadail oibre deonaí leo).
  • Deis a thabhairt d'eagraíochtaí atá creidiúnaithe le tionscadail de chuid SDE a reáchtáil na sonraí teagmhála atá foilsithe i ndáil lena n-eagraíochtaí a bhainistiú.
  • Deis a thabhairt d'eagraíochtaí a bhfuil creidiúnú SDE acu na tionscadail a reáchtálann siad faoi chuimsiú SDE a fhógairt do dhaoine atá ar lorg obair dheonach agus deis a thabhairt do dhaoine óga teagmháil a dhéanamh leis na heagraíochtaí sin.
  • É a chur ar chumas riarthóirí TEÓ cúnamh teicniúil a thabhairt d'eagraíochtaí nuair is gá sin.
 • An tArdán Rannpháirtíochta ar Líne
  • É a chur ar chumas úsáideoirí na scéalta is déanaí a fháil, le ríomhphost, faoi na comhairliúcháin ina raibh siad páirteach.
  • A bheith in ann monatóireacht agus anailísiú staidrimh a dhéanamh ar úsáideoirí an ardáin.
  • É a chur ar chumas riarthóirí TEÓ cúnamh teicniúil a thabhairt do na heagraíochtaí sin a bhíonn i bhfeighil na gcomhairliúchán nuair is gá sin
 • An tArdán Rannpháirtíochta ar Líne
  • É a chur ar chumas úsáideoirí na scéalta is déanaí a fháil, le ríomhphost, faoi na comhairliúcháin ina raibh siad páirteach.
  • A bheith in ann monatóireacht agus anailísiú staidrimh a dhéanamh ar úsáideoirí an ardáin.
  • É a chur ar chumas riarthóirí TEÓ cúnamh teicniúil a thabhairt do na heagraíochtaí sin a bhíonn i bhfeighil na gcomhairliúchán nuair is gá sin.

Ní phróiseálfaidh an Coimisiún Eorpach ná na heagraíochtaí a bhfuil sé de chúram orthu na feidhmeanna sin a dhéanamh, ní phróiseálfaidh siad na sonraí a bailíodh chun aon chríche seachas na críocha thuasluaite.

Cé na sonraí pearsanta a bhailítear faoi chuimsiú Thairseach Eorpach na hÓige?

 • Eolas a chur ar fáil
  • Daoine as an bpobal a bhfuil baint acu le halt, imeacht nó mír nuachta: ainm, seoladh ríomhphoist.
  • Baill foirne Eurodesk, Nasc na Bruiséile, nó baill foirne eagraíochtaí náisiúnta atá i líonra Eurodesk: ainm, sloinne, seoladh ríomhphoist, an tír a bhfuil cead ag an duine ábhar a riar thar a ceann.
 • An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach
  • Caithfidh daoine as an bpobal a bheartaíonn ar dhul isteach sa Chór an buneolas seo a leanas a chur ar fáil: ainm, sloinne, dáta breithe, inscne, an tír ina bhfuil cónaí dleathach ar an duine, náisiúntacht, seoladh ríomhphoist, an teanga chumarsáide is rogha leis, cineál na dtograí de chuid an Chóir is suim leis, scileanna agus taithí, agus nóta lena gcuirtear in iúl go bhfuil glactha aige le Misean agus Prionsabail an Chóir.
  • Tar éis dó céim tosaigh an chlárúcháin is gá chun dul isteach sa Chór a chur de, féadfaidh an duine i gceist eolas breise faoi féin a chur ar fáil go deonach, mar atá: seoladh poist, uimhreacha gutháin, achoimre ar an oideachas a fuair sé agus ar a stair fostaíochta, eolas faoi obair dheonach atá déanta cheana aige, scileanna teanga, a mhéid a bheidh fáil air chun tabhairt faoi thionscadail de chuid an Chóir, an chúis ar mian leis obair - bíodh sí deonach nó ná bíodh - a dhéanamh ar cheann de thograí an Chóir, na tíortha ba rogha leis dul chucu chun an obair sin a dhéanamh, a rogha gairm bheatha, aon eolas breise is mian leis an úsáideoir a sholáthar, pé acu an mian nó nach mian leis teachtaireachtaí ríomhphoist, nuachtlitreacha, fógraí agus cineálacha cumarsáide nach iad a fháil ón gCór nó ó EURES (Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta).
  • Féadfaidh an duine sin a CV féin a uaslódáil i bhfoirm doiciméid, ar an tuiscint go ndéanfar gach a bhfuil d'eolas sa CV sin, sonraí teagmhála agus eolas pearsanta íogair san áireamh, a chur ar fáil d'ionadaithe na n-eagraíochtaí sin a bhfuil údarú acu tograí de chuid an Chóir a reáchtáil, a fhéadfaidh úsáid a bhaint as ina bpróisis roghnúcháin chun rannpháirtithe le haghaidh a dtionscadal féin a roghnú.
  • Féadfaidh siad ábhar arna ghiniúint ag an úsáideoir féin a bhaineann lena n-eispéireas leis an gCór a phostáil freisin, agus nótaí tráchta a sheoladh isteach faoi phostálacha a dhéanann rannpháirtithe eile. Ní mór do na postálacha sin a bheith ag teacht le Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide Thairseach Eorpach na hÓige.
  • Is féidir leo abhatár a uaslódáil dá bpróifíl freisin, agus an áit a bhfuil siad faoi láthair a thabhairt le fios.
  • Beidh an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach mar a bheadh ardán ann chun gur fusa eagraíochtaí agus daoine aonair a thabhairt le chéile agus ní dhéanfaidh AS EAC aon mheastóireacht ar shonraí pearsanta an duine is ábhar do na sonraí.
  • Ionadaithe údaraithe ó eagraíochtaí a bhfuil údarú acu tograí de chuid an Chóir a reáchtáil: ainm, sloinne, ainm úsáideora, seoladh ríomhphoist , eagraíocht(aí) a bhfuil an duine i dteideal iad a riar, nóta lena gcuirtear in iúl go bhfuil glactha aige le Misean agus Prionsabail an Chóir.
 • Bunachar Sonraí na nDeiseanna ar Obair Dheonach
  • Daoine as an bpobal a bhfuil baint acu le heagraíocht de chuid SDE (An tSeirbhís Dheonach Eorpach) nó le tionscadal oibre deonaí dá chuid: ainm, seoladh ríomhphoist.
  • Bainisteoirí Eagraíochtaí Oibre Deonaí: ainm, sloinne, ainm úsáideora, seoladh ríomhphoist, eagraíocht(aí) a bhfuil an duine i dteideal iad a riar.
 • An tArdán Rannpháirtíochta ar Líne
  • Daoine as an bpobal: ainm, sloinne, seoladh ríomhphoist, tír chónaithe, dáta breithe, inscne, an eagraíocht a bhfuil siad ag gníomhú thar a ceann (más infheidhme).
  • Ionadaithe údaraithe ó eagraíochtaí a bhfuil údarú acu an tArdán a úsáid – ainm, sloinne, ainm úsáideora, seoladh ríomhphoist, eagraíocht(aí) a bhfuil an duine i dteideal iad a riar.

Cé na modhanna teicniúla a úsáidimid chun do chuid sonraí a phróiseáil?

Is le hinfreastruchtúr teileachumarsáide agus caighdeáin ríomhaireachta an Choimisiúin a dhéantar na sonraí a bhailiú agus a phróiseáil. Stóráiltear na sonraí i mbunachar sonraí lárnach a bhainistíonn Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir agus atá suite in Ionad Sonraí an Choimisiúin i Lucsamburg.

Cé na daoine a bhfuil rochtain acu ar an eolas ort agus cé dóibh a nochtar é?

 • Eolas a chur ar fáil
  • Tá radharc ag an bpobal ar na sonraí teagmhála ábhartha a bhaineann le haon duine ar chuir eagarthóir údaraithe de chuid TEÓ ainm an duine sin le halt, le mír nuachta nó le hócáid – mar shampla ainm an teagmhálaí phoiblí a luaitear le hócáid nó le mír nuachta.
  • Tá rochtain ag baill foirne Eurodesk i Nasc na Bruiséile agus ag baill foirne eagraíochtaí náisiúnta atá i líonra Eurodesk ar na sonraí sin freisin.
  • Tá rochtain freisin ar na sonraí sin ag riarthóirí TEÓ.
 • An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach
  • Beidh radharc ag an bpobal ar shonraí teagmhála ionadaithe údaraithe ó eagraíochtaí a bhfuil údarú acu tograí de chuid an Chóir a reáchtáil más í an eagraíocht féin a chuir an t-eolas sin leis an bpróifíl atá aige a fhoilsítear ar leathanaigh ghréasáin an Chóir.
  • Beidh radharc ag an bpobal freisin ar an ábhar arna ghiniúint ag an úsáideoir féin agus ar nótaí tráchta arna bpostáil agus arna gcomhroinnt ag rannpháirtithe sa Chór faoina n-eispéireas leis an gCór, maille lena n-abhatár agus an áit a bhfuil siad, más rud é gur sonraíodh iad sin.
  • Is féidir le rannpháirtithe an Chóir breathnú ar a sonraí pearsanta agus iad a thabhairt cothrom le dáta ach logáil isteach sa chuntas atá acu don Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach. Níl a bhac orthu an cuntas sin a scriosadh pé tráth is mian leo. Is iad rannpháirtithe an Chóir atá freagrach as cáilíocht a gcuid sonraí féin.
  • Is féidir le rannpháirtithe an Chóir na postálacha arna seoladh isteach acu faoina n-eispéireas leis an gCór a fheiceáil, a chomhroinnt, a chur in eagar agus a scriosadh freisin. Féadfaidh siad postálacha arna seoladh isteach ag rannpháirtithe eile a fheiceáil agus nótaí tráchta a fhágáil fúthu freisin, agus postálacha a thuairisciú chuig riarthóirí an Chóir má mheasann siad go sáraíonn na postálacha sin na Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide.
  • Is féidir le rannpháirtithe an Chóir a n-abhatár próifíle agus an áit a bhfuil siad a uaslódáil, a athrú nó a scriosadh.
  • Tá rochtain ar shonraí pearsanta a bhaineann le rannpháirtithe cláraithe de chuid an Chóir ag ionadaithe údaraithe ó eagraíochtaí a bhfuil údarú acu tograí de chuid an Chóir a reáchtáil.
  • Tá rochtain ar shonraí pearsanta a bhaineann le rannpháirtithe cláraithe de chuid an Chóir freisin ag riarthóirí an Chóir agus ag riarthóirí cláir éagsúla de chuid an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear na comhlachtaí a chuireann na cláir sin chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta (Gníomhaireachtaí Náisiúnta), faoinar féidir le heagraíochtaí údaraithe socrúcháin ar thionscadail an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a thabhairt.
  • Beidh rochtain ag riarthóirí an Chóir ar an ábhar arna ghiniúint arna ghiniúint ag an úsáideoir féin agus ar nótaí tráchta arna bpostáil ag rannpháirtithe an Chóir faoina n-eispéireas leis an gCór.
 • Bunachar Sonraí na nDeiseanna ar Obair Dheonach
  • Is féidir leis an bpobal i gcoitinne féachaint ar shonraí teagmhála daoine a bhaineann le heagraíochtaí SDE agus le tionscadail oibre deonaí SDE.
  • Tá rochtain ag ionadaithe údaraithe eagraíochtaí SDE ar shonraí teagmhála daoine a bhfuil baint acu leis an eagraíocht shonrach sin agus lena cuid tionscadal.
 • An tArdán Rannpháirtíochta ar Líne
  • Ionadaithe údaraithe ó eagraíochtaí a bhfuil údarú acu comhairliúcháin a reáchtáil tríd an Ardán Rannpháirtíochta ar Líne agus atá oilte ar na comhairliúcháin sin a bhainistiú, tá rochtain acu ar sheoltaí ríomhphoist agus ar bhunsonraí déimeagrafacha lucht úsáide an Ardáin Rannpháirtíochta ar Líne, agus ar ghníomhaíochtaí an lucht úsáide ar an ardán.
  • Tá rochtain freisin ar na sonraí sin ag riarthóirí TEÓ.

Sa bhreis air sin, tá rochtain ag na daoine seo a leanas ar na sonraí pearsanta uile:

 • Foireann Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir (AS EAC) a bhíonn freagrach as seirbhísí a chur chun feidhme trí Thairseach Eorpach na hÓige.
 • Foireann aonad ríomhaireachta (TF) Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir (AS EAC).
 • Foireann ó Sheirbhísí inniúla eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh ar dá gcomhfhreagracht seirbhísí a chur chun feidhme trí Thairseach Eorpach na hÓige.

Féadfar iad a nochtadh, más gá, do na daoine seo:

 • Foireann Struchtúr Iniúchta Inmheánaigh AS EAC
 • Foireann AS IAS
 • Foireann OLAF

Cá fhad a choimeádfar sonraí?

Scriosfar seoltaí ríomhphoist teagmhála atá in alt, mír nuachta nó luaite le himeacht maille leis an sliocht ina bhfuil sé, dhá bhliain ón dáta a mbainfear an sliocht as an gcóras.

Scriosfar sonraí pearsanta atá i gcuntas úsáideora atá stóráilte i dTairseach Eorpach na hÓige dhá bhliain i ndiaidh na huaire deireanaí a logáil an t-úsáideoir isteach ar TEÓ trína chuntas.

Sonraí pearsanta a choinneofar i gcuntais lucht úsáide an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, déanfar iad a scriosadh bliain tar éis don té ar leis iad an uas-aois rannpháirtíochta sa Chór a bhaint amach murab amhlaidh a thoiligh an duine sin dul isteach i scéim alumni a bheidh ann ag an am.

Stadfar d'ainm a lua le haighneachtaí (i.e. cuirfear deireadh leis an nasc idir an t-úsáideoir agus na haighneachtaí/vótaí a chuir siad isteach) dhá bhliain i ndiaidh dheireadh gach comhairliúcháin chríochnaithe agus próisis tuarascála/aiseolais.

Conas is féidir leat teacht ar do shonraí pearsanta, a chinntiú go bhfuil siad cruinn, agus a cheartú más gá?

Tá an ceart agat teacht ar na sonraí pearsanta atá stóráilte agus, más gá, a iarraidh go gceartófaí iad, trí theagmháil a dhéanamh le Rialaitheoir Sonraí Thairseach Eorpach na hÓige. Is é an duine sin:

An Ceann Aonaid, "An Beartas Óige", Rue Joseph II 70, B-1049, An Bhruiséil, ríomhphost: EAC-EYP@ec.europa.eu

Cé na bearta slándála a dhéantar chun an t-eolas a bhaineann leat a chosaint ar mhí-úsáid nó ar rochtain neamhúdaraithe?

Cosnaíonn an Coimisiún na sonraí agus cuireann sé chun feidhme cuid mhór beart cosanta chun sláine agus rúndacht sócmhainní leictreonacha na hInstitiúide a chosaint.

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Nuair a shínigh sí an Ráiteas Príobháideachais Sonrach sin, thoiligh eagraíocht a bhfuil údarú aici tograí de chuid an Chóir a reáchtáil gan córais TF an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a úsáid ach chun teacht ar rannpháirtithe an Chóir le haghaidh a tionscadal, teagmháil a dhéanamh leis na rannpháirtithe sin agus tairiscintí socrúchán ar thionscadal a thabhairt dóibh. Is féidir gur tionscadail iad seo atá á ndéanamh aici as a stuaim féin nó ar thionscnamh eagraíocht nach í a bhfuil an eagraíocht údaraithe ag gníomhú go hoifigiúil thar a ceann.

Is é sin le rá, gabhfaidh an eagraíocht údaraithe uirthi féin bearta slándála teicniúla agus oibríochtúla a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar an riosca a bhaineann leis an gcaoi a bpróiseálann siad sonraí pearsanta na rannpháirtithe, agus é sin ar mhaithe leis na nithe seo a leanas:

 • aon duine neamhúdaraithe a chosc ar rochtain a fháil ar na ríomhchórais lena ndéantar próiseáil ar shonraí pearsanta, agus go háirithe mar a bhaineann sin le
  • léamh, cóipeáil, athrú nó scriosadh a dhéanamh ar bhonn neamhúdaraithe ar na meáin stórála;
  • ionchur neamhúdaraithe sonraí mar aon le nochtadh, athrú nó scriosadh a dhéanamh ar bhonn neamhúdaraithe ar shonraí pearsanta stóráilte;
  • daoine neamhúdaraithe a chosc ar chórais phróiseála sonraí a úsáid le cabhair saoráidí tarchurtha sonraí;
 • deimhin a dhéanamh de nach mbeidh rochtain ar na sonraí pearsanta atá ceadaithe dóibh faoin gcead rochtana atá acu ach ag úsáideoirí údaraithe córais phróiseála sonraí;
 • taifead a dhéanamh de na sonraí pearsanta faoi leith a roinneadh, cathain agus cé dó é sin;
 • deimhin a dhéanamh de go bhfuil sonraí pearsanta á bpróiseáil de réir na bhforálacha maidir le cosaint sonraí atá leagtha síos i reachtaíocht náisiúnta an Bhallstáit féin;
 • deimhin a dhéanamh de nach féidir sonraí a léamh, a chóipeáil ná a scriosadh gan údarú fad is a bheidh sonraí pearsanta á roinnt nó fad is a bheidh meáin stórála á n-iompar;
 • a struchtúr eagraíochtúil a dhearadh ar chaoi a ligfidh di na ceanglais maidir le cosaint sonraí a chomhlíonadh.

Cé leis is ceart duit teagmháil a dhéanamh má bhíonn ceist nó gearán agat maidir le cosaint sonraí?

Is ceart duit teagmháil a dhéanamh le Rialaitheoir Sonraí Thairseach Eorpach na hÓige. Is é an duine sin: An Ceann Aonaid, "An Beartas Óige", Rue Joseph II 70, B-1049, An Bhruiséil, ríomhphost: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Má bhíonn ceist nó gearán agat, is féidir dul i dteagmháil freisin le:

Gearáin

I gcás díospóide, féadfar gearáin a chur faoi bhráid an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (MECS) http://www.edps.europa.eu

Tuilleadh eolais

Is é Oifigeach an Choimisiúin Eorpaigh um Chosaint Sonraí a fhoilsíonn clár na gcásanna uile ina bpróiseálann an Coimisiún sonraí pearsanta. Tá an clár le fáil ag an nasc seo a leanas: http://ec.europa.eu/dpo-register

Cuireadh an phróiseáil seo in iúl don Oifigeach Cosanta Sonraí faoin uimhir thagartha seo a leanas: 3693.