Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Специална декларация за поверителност — Европейски младежки портал

Тази декларация се отнася за Европейския младежки портал и свързаните с него онлайн услуги, като например уебсайтове и мобилни приложения. Тъй като системата съдържа лични данни на физически лица, тяхното публикуване и обработка подлежат на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. В настоящата декларация ще намерите информация за начина, по който системата използва личните данни, както и за това как е защитена поверителността на тези данни.

С каква цел се събират данните?

Европейският младежки портал (ЕМП) има четири основни функции, за които се събират и обработват лични данни. Те са:

 • Предоставяне на информация — създаването и поддръжката на статии, прояви и новини, свързани със стратегията на ЕС за младежта.
 • Европейски корпус за солидарност — ЕМП дава възможност на младите хора да се регистрират в Корпуса и да посочат предпочитанията си за проекти, както и да получат обучение, което да ги подготви за включване в проект. Те също така ще могат да публикуват и споделят създадено от тях съдържание за своето участие в Корпуса, като например снимки и текст, да коментират публикациите на други участници, да качат аватар за своя профил и ръчно да посочват своето местонахождение. ЕМП ще даде възможност и на одобрените организации да търсят в базата данни с участници в Корпуса, за да намират потенциални доброволци/работници за своите проекти, да се свързват с потенциални участници (ако участникът е съгласен организацията да се свърже с него) и накрая, да предлагат на избраните участници включване в проект, което участниците имат възможността да приемат или отхвърлят. 
 • База данни за доброволчество (БДД) — тя дава възможност на организации, акредитирани да управляват проекти на Европейската доброволческа служба (ЕДС) — част от програма „Еразъм+“, да рекламират своите нови проекти пред потенциални доброволци, като се регистрират и създават/поддържат малки обяви за проектите си. БДД съдържа и списък на всички организации, акредитирани да управляват проекти на ЕДС.
 • Инструментариум за онлайн консултации (ИОК) — тъй като част от стратегията на ЕС за младежта е да насърчава по-голямото участие на младите хора в демократичния живот, Европейският младежки портал включва платформа, чрез която младите хора могат да изразят мнението си по различни въпроси.

Може да се наложи потребителите да влязат в своя профил и да се идентифицират преди да могат да използват някои от функциите. За целта ЕМП може да използва Услугата на Европейската комисия за управление на самоличността (IMS) посредством системата EU Login. Тази система има своя собствена декларация за поверителност

Целите на събирането на данни са:

 • Предоставяне на информация
  • Гражданите да разполагат с информация за връзка (под формата на имена и/или електронни адреси на лица, свързани със статии, прояви или новини).
  • Упълномощени потребители да могат да се регистрират на ЕМП като автори/редактори и да предоставят техническа помощ, когато е необходимо.
 • Европейски корпус за солидарност
  • Младите хора да могат да се регистрират в Корпуса, като предоставят своите лични данни и данни за контакт, а регистрираните участници в Корпуса да могат доброволно да предоставят допълнителна информация за контакт, подробна информация за своите предпочитания за видовете проекти, от които биха били заинтересовани, и за уменията и опита, с които биха могли да допринесат за проектите, както и резюме на своето образование и трудова заетост и всеки предишен опит като доброволци.
  • Участниците в Корпуса да могат да получават електронни съобщения, бюлетини и други уведомления, свързани с Корпуса, както и анкети и други методи за събиране на обратна информация от участниците. Участниците в Корпуса разполагат с възможност да определят видовете съобщения, които желаят да получават.
  • Корпусът да може да предоставят обучения за своите участници.
  • Участниците в Корпуса да могат да изпращат коментари относно съответните услуги и процеси.
  • Участниците в Корпуса да могат да общуват помежду си чрез функциите за изграждане на общности. Това включва възможността за публикуване на създадено от потребителите съдържание, свързано с преживяното от тях по време на участието им в проекти на Корпуса, както и за разглеждане и коментиране на публикациите на други участници. Те също така могат да съобщават на администраторите на Корпуса за публикации, които ги засягат. Публикациите трябва да отговарят на правилата и условията за ползване на Европейския младежки портал, достъпни онлайн. Участниците могат също да качат аватар за своя профил и да посочват своето местоположение.
  • Упълномощени представители на организации, одобрени да управляват проекти в рамките на Корпуса, да могат да поддържат профили на своите организации, като включват имената и/или електронните адреси на лицата, свързани с организациите и техните проекти в рамките на Корпуса.
  • Тази информация за връзка да може да се предоставя на обществеността.
  • Упълномощени представители на организации, одобрени да управляват проекти в рамките на Корпуса, да могат да търсят в базата данни с участници в Корпуса, за да намират потенциални доброволци/работници за проекти на Корпуса, като съчетават подробностите на предложените проекти с личните данни и предпочитанията, предоставени от участниците в Корпуса.
  • Тези упълномощени представители да могат да се свързват с избраните участници, ако участникът е съгласен организацията да се свърже с него .
  • Тези упълномощени представители да могат да предлагат на участниците в Корпуса включване в конкретен проект и да управляват направените предложения.
  • Администраторите на Корпуса да могат да управляват базата данни с участници и да им оказват помощ.
  • Администраторите да могат да управляват проектите и процесите на търсене/съчетаване в рамките на Корпуса, както и да предоставят помощ на упълномощени представители на организации, одобрени да управляват проекти.
  • Администраторите и други доверени лица да могат да изпращат информация и уведомления относно Корпуса и други свързани дейности на участниците в Корпуса и на упълномощените представители на организации.
  • Администраторите да могат да анализират данни за регистрираните участници и коментари, получени от тях.
  • Администраторите да могат да разглеждат публикациите и коментарите, изпратени от участниците, както и публикациите, за които е било съобщено от участниците, и да предприемат необходимите действия, ако те не отговарят на правилата и условията за ползване на Европейския младежки портал.
 • База данни за доброволчество
  • Гражданите да разполагат с информация за връзка (под формата на имена и/или електронни адреси на лица, свързани с организации на ЕДС и техните проекти за доброволчество).
  • Организациите, акредитирани от ЕДС, да могат да управляват публикуваната информация за връзка с тяхната организация.
  • Организациите, акредитирани от ЕДС, да могат да рекламират своите проекти пред потенциални доброволци, а младите хора да могат да се свързват с тези организации.
  • Администраторите на ЕМП да могат да предоставят техническа помощ на организации, когато е необходимо.
 • Инструментариум за онлайн консултации (ИОК)
  • Потребителите да могат да получават актуализирана информация по електронната поща за консултации, в които са участвали.
  • Мониторинг и статистически анализ на потребителите на онлайн платформата за участие.
  • Администраторите на ЕМП да могат при необходимост да предоставят техническа помощна на организациите, управляващи консултациите.

Европейската комисия и организациите, отговорни за изпълнението на тези функции няма да преработват събраните данни за никакви други цели, различни от посочените по-горе. 

Какви лични данни събираме на Европейския младежки портал?

 • Предоставяне на информация
  • Отделни граждани, свързани със статия, проява или новина: име/електронен адрес.
  • Служители на Евродеск Брюксел или на национални организации от мрежата Евродеск: собствено име, фамилно име, електронен адрес, държава, за която лицето може да управлява съдържание.
 • Европейски корпус за солидарност
  • Гражданите, които решат да се присъединят към Корпуса, трябва да предоставят следната информация: собствено име, фамилно име, дата на раждане, пол, държава на законно пребиваване, гражданство, електронен адрес, предпочитан език за връзка, видовете проекти, от които се интересува лицето, придобити по-рано знания и опит, както и да посочат, че приемат мисията и принципите на Корпуса.
  • След процеса на първоначалната регистрация за присъединяване към Корпуса те могат доброволно да предоставят допълнителна информация за себе си: пощенски адрес, телефонни номера, резюме на образованието и трудовата заетост, подробности относно предишен опит като доброволци, езикови умения, възможност за участие в проекти на Корпуса, мотивация за доброволчество в рамките на проект на Корпуса, мотивация за работа в рамките на проект на Корпуса, предпочитани държави за доброволческа дейност/работа, предпочитани занимания, желание за получаване на електронни съобщения, бюлетини, уведомления и други съобщения от Корпуса, желание за получаване на електронни съобщения от EURES (Европейската платформа за работни места).
  • Те могат също така да заредят своята автобиография под формата на документ с разбирането, че цялата информация, съдържаща се в автобиографията, включително данните за контакт и всякакви чувствителни лични данни, ще бъдат на разположение на представителите на организациите, одобрени да управляват проекти на Корпуса, които могат да ги използват като част от своите процеси за подбор на участници за проектите си.
  • Те могат да публикуват и създадено от потребителите съдържание, свързано с тяхното участие в проекти на Корпуса, както и да коментират публикациите на други участници. Публикациите трябва да отговарят на правилата и условията за ползване на Европейския младежки портал.
  • Участниците могат също да качат аватар за своя профил и да посочват своето местоположение.
  • Европейският корпус за солидарност ще служи като платформа, способстваща за установяването на връзка между организации и физически лица, като ГД „Образование и култура“ няма да подлага на оценка личните качества на субекта на данните.
  • Упълномощени представители на организации, одобрени да управляват проекти: собствено име, фамилно име, потребителско име, електронен адрес, организации, за които лицето има правомощия да управлява данни, както и съгласие с мисията и принципите на Корпуса.
 • База данни за доброволчество
  • Представители на обществеността, свързани с организации на ЕДС или доброволчески проект: име/електронен адрес.
  • Ръководители на доброволчески организации: собствено име, фамилно име, потребителско име, електронен адрес, организации, за които лицето има правомощия да управлява данни.
 • Инструментариум за онлайн консултации (ИОК)
  • Отделни граждани: собствено име, фамилно име, електронен адрес, държава на пребиваване, дата на раждане, пол, организация, която представляват (ако е приложимо).
  • Упълномощени представители на организации, които имат право да използват ИОК — собствено име, фамилно име, електронен адрес, държава, за която лицето има правомощия да управлява данни.

  Какви технически средства използваме за обработката на вашите данни?

  Събирането и обработката на данните се извършва, като се използват ИТ стандартите и телекомуникационната инфраструктура на Комисията. Данните се съхраняват в централна база данни (управлявана от ГД „Образование и култура“ и базирана в центъра за данни на Комисията в Люксембург). 

  Кой има достъп до вашите данни и на кого се предоставят те?

  • Предоставяне на информация
   • Широката общественост ще вижда съответните лични данни за контакт на всички лица, добавени от упълномощени членове на ЕМП към статии, новини или прояви, например лицето за връзка с обществеността за дадена проява или новина.
   • Тези данни са достъпни и за служителите на Евродеск в Брюксел и на националните организации от мрежата Евродеск.
   • Администраторите на ЕМП също имат достъп до тази информация.
  • Европейски корпус за солидарност
   • Широката общественост ще вижда личните данни за контакт на представители на организации, упълномощени да управляват проекти в рамките на Корпуса, ако самата организация добави тази информация към профила си, публикуван на уебстраниците на Корпуса.
   • Широката общественост ще вижда и създаденото от потребителите съдържание и коментарите, публикувани и споделени от участниците в Корпуса във връзка с преживяното от тях в рамките на проектите, както и аватарите и местоположението на участниците, ако са посочени.
   • Участниците в Корпуса могат да преглеждат и запазват личните си данни в своя профил на уебсайта на Европейския корпус за солидарност. Те имат право да изтрият своя профил по всяко време. Участниците в Корпуса отговарят за качеството на своите собствени данни.
   • Участниците в Корпуса могат също така да разглеждат, споделят, редактират и трият своите публикации за опита си в рамките на Корпуса. Те ще могат и да разглеждат и коментират публикациите на други участници, както и да съобщават на администраторите на Корпуса за публикации, които според тях нарушават правилата и условията за ползване.
   • Участниците в Корпуса могат да качват, променят или изтриват аватара за своя профил и местоположението си.
   • Личните данни на регистрираните участници в Корпуса са достъпни за упълномощените представители на организации, одобрени да управляват проекти.
   • Личните данни на регистрираните участници в Корпуса са също достъпни за администраторите на Корпуса и администраторите на различните програми на ЕС, включително органите, изпълняващи програмите на национално равнище — национални агенции, чрез които одобрените организации осигуряват включването в проекти на Европейския корпус за солидарност.
   • Създаденото от участниците съдържание и техните коментари във връзка с опита им в рамките на Корпуса също са достъпни за администраторите на Корпуса.
  • База данни за доброволчество
   • Личните данни за връзка на лицата, свързани с организации или доброволчески проект на ЕДС, са достъпни за широката общественост.
   • Упълномощените представители на организация на ЕДС имат достъп до личните данни на лица, свързани с конкретната организация и нейните проекти.
  • Инструментариум за онлайн консултации (ИОК)
   • Електронните адреси и основните демографски данни на потребителите на ИОK, както и тяхната дейност в рамките на онлайн платформата за участие са достъпни за упълномощени представители на организации, които имат право да провеждат консултации посредством ИОК и са обучени да управляват консултациите.
   • Администраторите на ЕМП също ще имат достъп до тези данни.

  Освен това всички лични данни са достъпни за:

  • Служители от отделите на ГД „Образование и култура“, отговарящи за предоставянето на услуги чрез Европейския младежки портал.
  • Служители от отдел „Информационни технологии“ на ГД „Образование и култура“.
  • Служители на други компетентни служби на Европейската комисия, които също отговарят за предоставянето на услуги чрез Европейския младежки портал.

  Възможно е при необходимост данните да бъдат предоставени на:

  • Служителите на отдел „Вътрешен одит“ на ГД „Образование и култура“
  • Служителите на Службата за вътрешен одит
  • Служителите на OLAF

  Колко дълго съхраняваме вашите данни?

  Електронни адреси за връзка, включени в статии, новини и прояви, ще бъдат изтривани заедно със съответното съдържание в рамките на две години след сваляне на съдържанието от интернет.

  Личните данни, които се съдържат в потребителските профили, създадени за редактори/ автори на Европейския младежки портал, ще бъдат изтривани две години след последното влизане на потребителите в техните профили.

  Личните данни, които се съдържат в потребителските профили на уебсайта на Европейския корпус за солидарност, ще бъдат изтривани една година, след като потребителят достигне горната възрастова граница на допустимост за участие в Корпуса, освен ако той/тя не се съгласи да участва в схема за бивши участници в Корпуса, налична в съответния момент.

  Коментарите в рамките на онлайн допитвания ще станат анонимни (т.е. връзката между потребителите и коментарите или техните гласувания ще бъде премахната) до две години след края на всеки процес на допитване и докладване/представяне на коментари.

  Как можете да получите достъп до вашите лични данни, да проверите дали те са точни и, ако е необходимо, да ги коригирате?

  Имате право на достъп до съхраняваните лични данни и ако е необходимо, можете да поискате те да бъдат коригирани, като се свържете с администратора на лични данни на Европейския младежки портал, който е:

  началник отдел „Политика за младежта“, Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, ел. адрес: EAC-EYP@@ec.europa.eu

  Какви са мерките за сигурност, предназначени за предпазване на вашите данни от възможни злоупотреби или непозволен достъп?

  Данните се пазят в Комисията и подлежат на множеството защитни мерки, предприемани от Комисията с цел опазване на целостта и поверителността на електронната информация на институцията.

  Европейски корпус за солидарност

  Като приема настоящата специална декларация за поверителност, организацията, одобрена да управлява проекти на Корпуса, се съгласява да използва информационните системи на Европейския корпус за солидарност единствено за търсене на участници за проекти, както и за установяване на връзка и отправяне на предложения към участници в Корпуса за включване в проекти. Тези проекти могат да бъдат осъществявани от самата организация или да са осъществявани от друга организация, която одобрената организация официално представлява.

  По-конкретно одобрената организация се задължава да приеме технически и оперативни мерки за сигурност, свързани с рисковете, присъщи на обработването на личните данни на участниците, с цел:

  • предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица до компютърните системи, с които се обработват лични данни, и по-конкретно:
   • предотвратяване на неразрешеното четене, копиране, промяна или отстраняване на носители на данни;
   • предотвратяване на неразрешеното въвеждане на данни, както и на всякаква форма на неразрешено разкриване, промяна или заличаване на съхранени лични данни;
   • предотвратяване на използването от неупълномощени лица на системите за обработка на данни чрез устройства за предаване на данни;
  • гарантиране, че упълномощените потребители на дадена система за обработка на данни не могат да имат достъп до никакви други лични данни, освен до тези, за които се отнася правото им на достъп;
  • записване на това кои лични данни са били съобщени, кога и на кого;
  • гарантиране, че личните данни се обработват в съответствие с разпоредбите за защита на данните, предвидени в националното законодателство;
  • гарантиране, че по време на съобщаване на лични данни и по време на транспортиране на носители на данни не могат да се четат, копират или заличават данни без разрешение;
  • определяне на организационната му структура по такъв начин, че да отговаря на изискванията за защита на данните.

  С кого да се свържете, ако имате въпроси или оплаквания, свързани със защитата на личните данни на физически лица?

  Трябва да се свържете с администратора на лични данни на Европейския младежки портал, който е: началник отдел „Политика за младежта“, Rue Joseph II 70, B-1049, Brussels, ел. адрес: EAC-EYP@ec.europa.eu.

  Ако имате други въпроси или оплаквания, можете да се свържете също с:

  Подаване на жалби 

  В случай на спор, можете да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) http://www.edps.europa.eu.

  Къде можете да намерите по-подробна информация?

  Длъжностното лице за защита на данните на Комисията публикува регистъра на всички операции, обработващи лични данни. Може да получите достъп до регистъра на следния адрес: http://ec.europa.eu/dpo-register

  Длъжностното лице за защита на данните е уведомено за обработването в настоящия случай под следния референтен номер: 3693.