Покани за представяне на предложения

Покана за 2021 г. 

Поканата за представяне на предложения за проекти за 2021 г. е публикувана. Моля, вижте документите и инструментите, предоставени по-долу.

Известие в Официален вестник на Европейския съюз

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 г. — EAC/A02/2021 Европейски корпус за солидарност (2021/C 132/06) 

Ръководство за програмата за Европейския корпус за солидарност за 2021 г.

Ръководството за програмата за Европейския корпус за солидарност (версия 2 от 5.5.2021 г.), включително поправката от 5.5.2021 г., е неразделна част от поканите на Европейския корпус за солидарност за представяне на предложения за 2021 г., публикувани на 15.4.2021 г. 

Много е важно всеки, който иска да кандидатства, да прочете ръководството. В него подробно са описани условията, на които трябва да отговарят проектите, за които може да се кандидатства, в рамките на общата покана за представяне на предложения. 

Предишни версии:

 

Вид дейност Краен срок Къде се кандидатства
Доброволчески проекти

28 май 2021 г.

5 октомври 2021 г.

Национална агенция
Доброволчески екипи във високоприоритетни области

5 октомври 2021 г.

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
Проекти за солидарност

28 май 2021 г.

5 октомври 2021 г.

Национална агенция

Заявления за знак за качество за доброволчески дейности за солидарност могат да се изпращат постоянно.

Крайният срок за подаване на заявления за знак за качество за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ е 22 септември.

Процедура на кандидатстване

За кандидатстване за децентрализираните дейности, управлявани от националните агенции, моля, използвайте страницата на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност.

Образци на формуляри за кандидатстване, необходими за да се информирате и подготвите, са достъпни тук: Покана за 2021 г. - Знак за качество (ESC 50) - образец, Покана за 2021 г. - Проекти за доброволческа дейност (ESC 51) - образец, Покана за 2021 г. - Проекти за солидарност (ESC 30) - образец 

Информацията за формулярите за кандидатстване и процедурата на подбор за централизираните дейности, управлявани от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, ще бъде достъпна на нейния уебсайт и на портала за възможностите за финансиране и участие в търгове.
 

Как да регистрирате вашата организация

  1. Най-напред трябва да си направите валиден профил в EU Login. Чрез системата за автентификация на Европейската комисия EU Login се идентифицират потребителите на различни информационни системи на Комисията (за подробности вижте ръководството за потребителя).
  2. Открийте къде трябва да регистрирате вашата организация. Кой ръководи дейността, за която искате да кандидатствате — Европейската изпълнителна агенция за образование и култура или национална агенция? Вижте раздела Регистрация на организации за повече информация. 

Последни новини