Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Často kladené otázky

Čo je európsky zbor solidarity?

Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorou sa vytvárajú príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť alebo pracovať na projektoch v prospech komunít a občanov v celej Európe.

Oznámil ju predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom výročnom prejave o stave Európskej únie v septembri 2016 a oficiálne začala v decembri 2016. Ďalšie informácie

Po dokončení jednoduchého postupu registrácie môžu byť účastníci vybratí, aby sa zapojili do širokej škály projektov. Tieto projekty budú realizovať organizácie, ktoré prešli kontrolou a boli oprávnené realizovať projekty európskeho zboru solidarity.

Ako funguje európsky zbor solidarity?

Európsky zbor solidarity je združenie mladých ľudí, ktorí nahlásili svoj záujem zúčastniť sa projektov solidarity a ktorí súhlasia s poslaním a zásadami európskeho zboru solidarity a budú ich dodržiavať.

Po registrácii budú tvoje údaje uchovávané v systéme európskeho zboru solidarity a organizácie budú môcť v databáze vyhľadávať ľudí na svoje projekty. Organizácie potom požiadajú vybraných účastníkov o účasť na ich projektoch.

Európska Komisia vyzve organizácie, aby požiadali o finančnú alebo inú podporu projektov, ktoré zodpovedajú poslaniu a zásadám európskeho zboru solidarity. Po tom, čo budú ich projekty schválené, budú mať organizácie prístup k zoznamu účastníkov, aby si mohli vybrať mladých ľudí, ktorí sa najlepšie hodia na daný projekt. Organizácie sa potom obrátia na potenciálnych účastníkov a prijmú konečné rozhodnutie.

Všetky organizácie podstúpia kontrolu ešte pred tým, než budú oprávnené realizovať projekty európskeho zboru solidarity, a predtým, ako im budú umožnené vyhľadávanie a nábor účastníkov pre dané projekty.

V závislosti od typu projektu a tvojich znalostí a skúseností ti európsky zbor solidarity poskytne odbornú prípravu pred začatím projektu.

Kto sa môže zapojiť do európskeho zboru solidarity?

Do európskeho zboru solidarity sa môžeš zapojiť, keď budeš mať 17 rokov, ale na projekte sa môžeš zúčastniť až keď budeš mať viac ako 18 rokov. 

Takisto musíte mať zákonný pobyt v členskom štáte EÚ alebo v jednej z týchto partnerských krajín:

 • Severomacedónska republika a Turecko,
 • Lichtenštajnsko, Island a Nórsko,
 • Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora a Srbsko,
 • Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina,
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko,
 • Ruská federácia.

Hoci sa do európskeho zboru solidarity môžeš zapojiť, ak spĺňaš uvedené podmienky, niektoré projekty môžu mať dodatočné obmedzenia týkajúce sa veku, oprávneného pobytu alebo štátnej príslušnosti, v závislosti od typu projektu a spôsobu, akým je financovaný.

Aké činnosti sa odo mňa budú vyžadovať v rámci projektu európskeho zboru solidarity?

Projekty európskeho zboru solidarity budú pokrývať širokú škálu tém, ale všetky budú v súlade s poslaním a zásadami európskeho zboru solidarity.

Príklady činností, ktoré by sa od teba mohli vyžadovať, zahŕňajú:

 • pomoc pri obnove školy alebo komunitného centra zničených pri zemetrasení
 • poskytovanie podpory novým žiadateľom o azyl
 • odstraňovanie vegetácie z lesov s cieľom predchádzať lesným požiarom
 • práca s osobami so zdravotným postihnutím v komunitnom centre

Vykonávanie činností týkajúcich sa okamžitej reakcie na katastrofy sa od teba nebude vyžadovať. Tieto typy úloh budú naďalej vykonávať osoby, ktoré absolvovali špeciálnu odbornú prípravu a ktoré majú skúsenosti potrebné na to, aby mohli bezpečne vykonávať svoju prácu v nebezpečnom prostredí.

Viac informácií nájdeš na zozname typov projektov.

K čomu sa zaväzujem, ak sa zapojím do európskeho zboru solidarity?

Po zapojení sa do európskeho zboru solidarity budeš musieť potvrdiť, že súhlasíš s poslaním a zásadami európskeho zboru solidarity. Tvoje údaje sa potom uložia v systéme európskeho zboru solidarity.

Pri registrácii budeš musieť uviesť svoje základné osobné údaje, typ projektov, o ktorý máš záujem, a skúsenosti a znalosti, ktorými môžeš prispieť v rámci projektov európskeho zboru solidarity. Následne budeš musieť vyplniť podrobnejší profil aj s informáciami o svojej disponibilite, pokiaľ ide o účasť na projektoch. Kedykoľvek môžeš aktualizovať všetky tieto informácie po prihlásení na svoj osobný účet európskeho zboru solidarity.

Organizácie, ktoré boli schválené Európskou komisiou na účely realizácie projektov európskeho zboru solidarity, budú mať prístup k tvojim údajom pri hľadaní potenciálnych dobrovoľníkov alebo pracovníkov pre svoje projekty. Ak ťa organizácia skontaktuje a ponúkne ti pozíciu v rámci svojho projektu, nemusíš ponuku prijať. Rozhodnutie o tom, či sa zapojiť alebo nie, je vždy úplne na tebe.

Ak nechceš byť zaradený/zaradená do projektov európskeho zboru solidarity, môžeš sa kedykoľvek prihlásiť na svoj osobný účet a dočasne skryť svoj profil, aby ho organizácie nevideli, alebo môžeš svoj účet úplne zrušiť. Takisto sa môžeš rozhodnúť, že už nechceš dostávať e-maily a iné oznámenia.

Aký je rozdiel medzi dobrovoľníckymi a pracovnými projektami európskeho zboru solidarity?

Európsky zbor solidarity poskytuje možnosti v rámci dvoch navzájom sa dopĺňajúcich zložiek: dobrovoľnícke činnosti a pracovné činnosti. Zložka dobrovoľníckych činností ponúka mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku službu v zahraničí na plný úväzok v trvaní od dvoch do dvanástich mesiacov. Nadväzuje na Európsku dobrovoľnícku službu (ktorá je súčasťou programu ERASMUS+), ako aj na iné programy financované EÚ.

Pracovná časť bude poskytovať mladým ľuďom príležitosť na prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v širokom spektre sektorov, v ktorých sa vykonávajú činnosti súvisiace so solidaritou a ktoré potrebujú vysoko motivovaných a sociálne orientovaných mladých ľudí. Pracovná časť sa zriadi postupne prostredníctvom partnerstiev s verejnými orgánmi, mimovládnymi organizáciami a obchodnými organizáciami pôsobiacimi v týchto oblastiach.

Rôzne projekty si vyžadujú ľudí s rôznymi schopnosťami a skúsenosťami, takže organizácie majú možnosť prijať členov európskeho zboru solidarity ako dobrovoľníkov, pracovníkov, učňov alebo stážistov.

Dobrovoľníci nedostávajú za svoju prácu mzdu, ale inú formu podpory – v závislosti od programu EÚ, z ktorého sú financovaní; vo všeobecnosti sa im hradí cesta na miesto výkonu činností a späť, ubytovanie, strava, zdravotné poistenie a dostávajú malé vreckové na pokrytie každodenných životných nákladov.

Mladí ľudia, ktorí v rámci pracovnej zložky európskeho zboru solidarity uzavrú pracovnú zmluvu, budú za prácu dostávať mzdu v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti odmeňovania a platnými kolektívnymi zmluvami. Za bežných podmienok sa očakáva, že zo mzdy, ktorú dostanú od svojho zamestnávateľa, si budú hradiť svoje každodenné životné náklady a ubytovanie. Budú sa na nich vzťahovať pracovnoprávne predpisy platné v krajine, v ktorej budú pracovať. Informácie o podmienkach zamestnania v rôznych členských štátoch EÚ nájdete na webovom sídle Vaša Európa.

S účastníkmi, ktorí budú zamestnaní ako učni alebo praktikanti, sa takisto uzavrie pracovná zmluva a za bežných podmienok sa im vyplácajú denné príspevky na pokrytie životných nákladov.

Čo sa stane, keď sa zaregistrujem?

Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva a organizácie svoje nápady ešte stále rozvíjajú a pracujú na návrhoch projektov. Očakáva sa, že organizácie začnú prijímať účastníkov od konca jari 2017 a že účastníci začnú pracovať na projektoch od júna 2017.

Európska komisia ti bude medzičasom posielať aktuálne informácie o tom, čo sa deje v európskom zbore solidarity prostredníctvom e-mailu a sociálnych sietí.

Aké typy organizácií môžu realizovať projekty európskeho zboru solidarity?

Európsky zbor solidarity je otvorený širokému okruhu organizácií, ktoré môžu realizovať svoje projekty. Patria sem vládne organizácie, obce, mimovládne organizácie a spoločnosti. Môžu byť všetkých veľkostí, od veľkých nadnárodných spoločností po malé mimovládne organizácie pracujúce v miestnej komunite. Tieto organizácie musia realizovať projekty v oblasti solidarity.

Ako môže organizácia požiadať o realizáciu projektu európskeho zboru?

Počas roka Európska komisia oznámi, že prijíma návrhy projektov pre rôzne typy projektov európskeho zboru solidarity. Tieto projekty musia byť v súlade s poslaním a zásadami zboru.

Všetky organizácie podstúpia kontrolu ešte pred tým, než budú akreditované na účely realizácie projektov európskeho zboru solidarity, a predtým, ako im budú umožnené vyhľadávanie a nábor účastníkov pre svoje projekty. Organizácie musia taktiež dodržiavať Chartu európskeho zboru solidarity.

Oznamy o európskom zbore solidarity budú uvedené na príslušných účtoch Európskej komisie na sociálnych sieťach a v odborných publikáciách.

Ako môžem získať viac informácií o európskom zbore solidarity?

Dôkladne si prečítaj všetky informácie poskytnuté na tomto webovom sídle. Ak máš otázky, obráť sa na nás kliknutím na kolónku „Opýtaj sa nás“. Pokúsime sa odpovedať ti do piatich pracovných dní.

Ako môžem získať pracovné miesto alebo stáž rýchlejšie?

Po registrácii do pracovnej časti Európskeho zboru solidarity na webovom sídle https://europa.eu/youth/SoLiDarity_sk si môžeš aktualizovať profil. Ubezpeč sa, že si pripojil svoj životopis, a začni aktívne hľadať zaujímavé voľné pracovné miesta. Okrem toho môžeš sám pracovné miesta vyhľadávať aj na portáli EURES.

Kde nájdem potenciálne umiestnenia?

Klikni na záložku „Nájsť si prácu“ v časti pre uchádzačov o zamestnanie portálu EURES na webovom sídle www.eures.europa.eu. Zvoľ záložku „Sociálna práca“ v kategórii „Vzájomná pomoc“, využi dostupné filtre a začni s vyhľadávaním. 

Našiel som vhodné pracovné miesto na portáli EURES a chcem sa oň uchádzať – aké sú ďalšie kroky?

Len čo si našiel jedno alebo viacero zaujímavých voľných pracovných miest, môžeš kontaktovať jedno z dvoch európskych konzorcií, ktoré zabezpečujú umiestňovanie v rámci Európskej únie. Poradia ti, ako sa táto ponuka môže stať umiestnením v rámci Európskeho zboru solidarity. Môžeš prejaviť záujem o konkrétne voľné pracovné miesto, zdôrazniť, že spĺňaš požiadavky a že si ochotný presťahovať sa kvôli tomuto pracovnému miestu do zahraničia.

Upozornenie: konzorciá poskytujú pomoc výlučne zaregistrovaným uchádzačom, ktorí majú záujem o prácu v inom členskom štáte EÚ („cezhraničné umiestnenie“).

Kontaktuj ich, predstav sa a daj im vedieť, čo môžeš ponúknuť (napríklad pripoj svoj životopis a registračné číslo účastníka Európskeho zboru solidarity).

Je dobré, ak im tiež poskytneš odkaz na dané umiestnenie.

Konzorciá, ktorých poslaním je pomôcť ti až k úspešnému umiestneniu a v mnohých ďalších veciach, možno kontaktovať prostredníctvom týchto webových sídel/e-mailových adries:

Is the European Voluntary Service still in place?

The European Voluntary Service as a brand is discontinued and it is removed from the Erasmus+ programme. As of the end of 2018, the European Solidarity Corps is the main EU programme providing volunteering opportunities for young people. The Corps builds on European Voluntary Service's success and quality developments.

What EU funding is available to finance the European Solidarity Corps?

The European Solidarity Corps was first set up by mobilising available EU funding from different programmes, including Erasmus+. The regulation that established the European Solidarity Corps (adopted 2 October 2018) made it a as a stand-alone programme that now benefits from its own budget. With a budget of €375.6 million for 2018-2020, it offers opportunities to young people to carry out volunteering activities, traineeships and jobs and run their own solidarity projects.

Can the European Solidarity Corps be considered an “Action”, or is it an independent programme now?

The European Solidarity Corps is now a fully-fledged programme. Sometimes, we refer to it as initiative as well.

Who manages the European Solidarity Corps funding, and how?

The majority of activities of the European Solidarity Corps and the relevant funding are implemented and managed by the National Agencies in individual participating countries.

However, the Education, Audiovisual, Culture Executive Agency located in Brussels implements some actions (mainly support measures but also some calls for proposals, e.g. volunteering teams in high-priority areas).

The responsibility for the management of the programme as such (which obviously includes the funds) lies with the European Commission, DG Education, Youth, Sport and Culture.  

What activities does the European Solidarity Corps support?

As stipulated in the European Solidarity Corps Programme Guide, the Corps covers the following actions:

 • Quality Label;
 • Volunteering (Volunteering Projects; Volunteering Partnerships; Volunteering Teams in high-priority areas);
 • Traineeships and jobs;
 • Solidarity projects.
Who can I contact when I want to be guided through a voluntary project?

You should contact the Erasmus+ National Agency in the country where your organisation is legally established if you would like to apply for funding. You can call or show up in person.

Whom may complaints on a specific project be directed to?

You should refer the complaint to the National Agency or directly to the European Commission.

Are all sending and receiving organisations that are registered for the European Voluntary Service automatically recognised for the European Solidarity Corps?

The European Voluntary Service accreditation is equivalent to the Quality Label during this programming period (2018-2020).

The accreditation for both coordinating and sending organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the supporting role; the accreditation for receiving organisations will be considered a Quality Label for volunteering in the host role.

What is the role of sending organisations?

The supporting organisations with a sending role will continue to play an important role in selecting participants and providing adequate preparation before departure. They will also play a key role in reaching out to and involving disadvantaged young people in the Corps.

Is there a structured guide for the European Solidarity Corps as there is for Erasmus+?

 The European Solidarity Corps Programme Guide is published as a PDF document that closely follows the structure of the Erasmus+ Guide.

Can I filter the organisations in the database by different criteria?

You can search for organisations that have a valid accreditation to develop projects for the European Solidarity Corps according to various criteria, e.g. country, topic, city, organisation name, accreditation type) here. Please note that not all of them are active. We suggest you to apply for published opportunities that you can find on the main page after you've logged in.

If I participated in the European Voluntary Service, can I apply for the European Solidarity Corps?

A participant who has completed a long term volunteering activity (longer than 2 months) funded by the European Voluntary Service is not eligible to participate in another long term volunteering activity funded by the European Solidarity Corps. However, she or he can participate in other activities supported by the Corps such as traineeships, jobs, solidarity projects and volunteering teams.