Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności to program, który umożliwia młodym ludziom wolontariat, pracę lub odbycie stażu, jak również samodzielną realizację projektów solidarnościowych na rzecz społeczności lokalnych w całej Europie. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej, które wygłosił we wrześniu 2016 r. Oficjalna inauguracja odbyła się w grudniu 2016 r. Więcej informacji

Po zarejestrowaniu się w systemie uczestnicy mogą zostać wybrani do udziału w różnego rodzaju projektach. Projekty te są realizowane przez organizacje, które zostały zweryfikowane i upoważnione do prowadzenia działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
 

Jak działa Europejski Korpus Solidarności?

Do Europejskiego Korpusu Solidarności należą młodzi ludzie, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w projektach o wymiarze solidarnościowym, akceptują misję i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności i zobowiązują się działać w zgodzie z nimi.

Po rejestracji dane kandydatów trafiają do bazy danych Europejskiego Korpusu Solidarności, w której organizacje mogą wyszukiwać odpowiednich kandydatów. Następnie organizacje proponują wybranym kandydatom uczestnictwo w realizowanych przez siebie projektach.

Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów. Po zatwierdzeniu projektu danej organizacji uzyskuje ona dostęp do danych wszystkich zarejestrowanych w systemie kandydatów i może wybrać spośród nich osoby, których profil najlepiej odpowiada założeniom danego projektu. Następnie organizacja kontaktuje się z wybranymi kandydatami, aby dokonać ostatecznego wyboru.

Zanim organizacje zostaną upoważnione do realizacji projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, a co za tym idzie zanim będą mogły przeszukiwać bazę zawierającą dane uczestników, wszystkie organizacje są poddawane kontroli.

Kto może dołączyć do Europejskiego Korpusu Solidarności?

Rejestrować mogą się osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. W chwili rozpoczęcia projektu uczestnicy mogą mieć najwyżej 30 lat.

Aby wziąć udział w projektach wolontariatu, kandydaci muszą legalnie przebywać w państwie członkowskim UE* lub jednym z następujących krajów:
   • w Macedonii Północnej lub Turcji
   • w Liechtensteinie, Islandii lub Norwegii
   • Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Czarnogórze, Serbii
   • w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, Mołdawii, na Ukrainie
   • w Algierii, Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Libii, Maroku, Palestynie, Syrii, Tunezji
   • w Federacji Rosyjskiej.

Staże i oferty pracy są dostępne dla młodzieży z krajów UE*. W projektach solidarnościowych mogą uczestniczyć kandydaci z krajów uczestniczących w programie: krajów UE*, Turcji, Macedonii Północnej i Islandii. 

*Należy pamiętać o tym, że po wejściu w życie 1 lutego 2020 r. umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, a w szczególności art. 127 ust. 6, 137 i 138, odniesienia do osób prywatnych lub prawnych zamieszkałych lub mających siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej należy rozumieć jako obejmujące osoby prywatne lub prawne zamieszkałe lub mające siedzibę w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że osoby prywatne i podmioty z Wielkiej Brytanii kwalifikują się do uczestnictwa we wszystkich działaniach realizowanych w ramach tego programu do chwili zakończenia jego realizacji.
 

Jakie zadania realizują członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności?

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą dotyczyć bardzo różnych dziedzin, wszystkie jednak muszą być zgodne z misją Europejskiego Korpusu Solidarności i jego zasadami.

Na stronie poświęconej projektom realizowanym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności można znaleźć więcej informacji na temat finansowanych projektów, przeczytać ich opisy, zapoznać się z ich tematyką i realizowanymi działaniami.

Uczestnicy nie biorą udziału w operacjach natychmiastowego reagowania na klęski żywiołowe. Tego rodzaju zadania nadal będą wykonywane przez specjalnie przeszkolone osoby, które mają doświadczenie niezbędne do prowadzenia działań w niebezpiecznych warunkach.

Więcej informacji znajdziesz, klikając na listę rodzajów projektów.

Do czego zobowiązuje się uczestnik wraz z przystąpieniem do Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przystępując do Europejskiego Korpusu Solidarności, uczestnicy muszą potwierdzić, że akceptują misję i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności i zobowiązują się działać w zgodzie z nimi. Dane uczestników są wówczas zapisywane w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Przy rejestracji uczestnicy są proszeni o podanie kilku podstawowych informacji o sobie, a także o wskazanie, jakiego rodzaju projekty by ich interesowały oraz jakiego rodzaju wiedzę i doświadczenie mogliby wnieść jako uczestnicy projektów Europejskiego Korpusu Solidarności. Następnie uczestnicy uzupełniają informacje w swoim profilu, wskazując m.in. okresy, w których mogą wziąć udział w projektach. Informacje te można aktualizować w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Organizacje upoważnione do realizowania projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mają dostęp bazy z danymi uczestników, w której mogą wyszukiwać wolontariuszy lub współpracowników do swoich projektów. Kiedy dana organizacja skontaktuje się z uczestnikiem, by zaproponować udział w projekcie, uczestnik nie jest zobowiązany do przyjęcia tej propozycji. Decyzję w sprawie zaangażowania się w konkretny projekt podejmuje wyłącznie uczestnik.

Uczestnicy, którzy nie chcą już być wybierani do udziału w projektach Europejskiego Korpusu Solidarności, mogą w dowolnym momencie zalogować się na swoje konto i tymczasowo ukryć swój profil albo całkowicie usunąć konto. Można też dezaktywować funkcję otrzymywania wiadomości elektronicznych i innych powiadomień.

Na czym polega różnica między wolontariatem a rozwojem zawodowym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności składa się z dwóch uzupełniających się wzajemnie części: pierwsza z nich to projekty z zakresu wolontariatu, a druga – projekty z zakresu rozwoju zawodowego. Projekty wolontariackie oferują młodym ludziom możliwość udziału w wolontariacie w innym kraju, prowadzonym w pełnym wymiarze czasu i przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Ta część programu opiera się na działaniach realizowanych w ramach wcześniejszego programu – wolontariatu europejskiego („European Voluntary Service”, EVS) – oraz innych unijnych programów finansowania.

W ramach projektów z zakresu rozwoju zawodowego młodzi ludzie otrzymują oferty pracy lub praktyki w sektorach, w których prowadzone są działania o wymiarze solidarnościowym i w których poszukiwani są bardzo zmotywowani i zaangażowani społecznie młodzi ludzie. Należy pamiętać o tym, że oferty pracy i praktyk stanowią niewielką część działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Wolontariusze nie otrzymują za swoją pracę zapłaty, lecz innego rodzaju wsparcie, takie jak pokrycie kosztów podróży do miejsca realizacji projektu i z powrotem, kosztów zakwaterowania, posiłków i ubezpieczenia zdrowotnego, a także kieszonkowe na pokrycie kosztów utrzymania.

Młodzi ludzie biorący udział w projektach z zakresu rozwoju zawodowego organizowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności zawierają umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi dotyczącymi płac oraz obowiązującymi układami zbiorowymi. Z otrzymanego wynagrodzenia zasadniczo powinni oni być w stanie pokryć swoje koszty utrzymania (codzienne wydatki i zakwaterowanie). Podlegają oni przepisom prawa pracy kraju, w którym pracują. Więcej informacji na temat zatrudnienia w różnych krajach UE można znaleźć w portalu „Twoja Europa”.

Osoby zatrudnione w charakterze stażystów również posiadają umowę o pracę i zwykle wypłacane są im diety.

Co się dzieje po dokonaniu rejestracji?

Po zarejestrowaniu się uczestnik może albo sam zgłosić swoją kandydaturę do udziału w projektach ogłoszonych na stronie głównej, albo zaczekać, aż organizacja sama prześle ofertę. Po otrzymaniu oferty można ją przyjąć lub odrzucić. Oczywiście można poprosić o więcej informacji i przedyskutować szczegóły bezpośrednio z tą organizacją. Osoby, które otrzymają ofertę od organizacji przyjmującej, być może będą musiały znaleźć organizację pomocniczą w swoim kraju. Organizację pomocniczą można znaleźć w bazie zawierającej dane organizacji wolontariackich. Czasami w znalezieniu organizacji pomocniczej może pomóc organizacja przyjmująca. 

Jakiego rodzaju organizacje mogą realizować projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przy realizacji projektów Europejski Korpus Solidarności współpracuje z wieloma różnymi organizacjami. Są wśród nich organizacje rządowe, miasta i gminy, organizacje pozarządowe i firmy. Mogą to być podmioty różnej wielkości – od dużych przedsiębiorstw międzynarodowych po małe organizacje pozarządowe współpracujące ze społecznościami lokalnymi. Aby wziąć udział w programie, podmioty te powinny uzyskać znak jakości. Wszelkie podmioty publiczne lub prywatne z krajów UE posiadające znak jakości mogą złożyć wniosek o dofinansowanie na wolontariat, staże i oferty zatrudnienia. Podmioty z Turcji, Islandii i Macedonii Północnej mogą składać wyłącznie wnioski dotyczące projektów wolontariatu. Podmioty z krajów partnerskich spoza Unii Europejskiej posiadające znak jakości mogą uczestniczyć w działaniach wolontariackich jako partnerzy.

Jak organizacje mogą ubiegać się o możliwość realizacji projektu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Zaproszenia do składania wniosków ogłaszane są z reguły trzy razy w roku. Zainteresowane organizacje powinny składać wnioski elektronicznie na adres agencji krajowej w kraju, w którym mają siedzibę. Zaproszenia do składania wniosków są publikowane na tej stronie internetowej: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en 

Gdzie uzyskam więcej informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zawarte na tej stronie. Jeśli nadal będziesz mieć pytania, skontaktuj się z nami, korzystając z zakładki "Mam pytanie". Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytanie w ciągu pięciu dni roboczych.

W jaki sposób mogę szybciej zdobyć pracę lub staż?

Kiedy już zarejestrujesz się do udziału w projektach rozwoju zawodowego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności https://europa.eu/youth/SoLiDarity_en, regularnie aktualizuj swój profil, zamieść swoje CV i wyszukuj interesujące Cię oferty. Możesz też przeszukiwać bazę ofert pracy w portalu EURES.

Gdzie znajdę oferty?

Kliknij „Znajdź pracę” w części „Osoby poszukujące pracy” w portalu EURES: www.eures.europa.eu. Zaznacz „Praca społeczna” w rubryce „Kontekst solidarności”, użyj filtrów i przeprowadź wyszukiwanie. 

Znalazłem w portalu EURES ciekawą ofertę i zamierzam się zgłosić. Co muszę zrobić?

Kiedy już znajdziesz ofertę lub oferty pracy, które Cię zainteresują, możesz skontaktować się z jednym z dwóch europejskich konsorcjów, które zajmują się ułatwianiem udziału w projektach realizowanych w całej Unii Europejskiej. Od konsorcjum dowiesz się, w jaki sposób można by było w praktyce skorzystać z tej oferty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Możesz wyrazić swoje zainteresowanie konkretną ofertą oraz podkreślić, dlaczego spełniasz wszystkie kryteria i że chcesz wyjechać za granicę, aby podjąć tę pracę.

Uwaga: konsorcja stawiają sobie za cel jedynie pomaganie tym uczestnikom, którzy są zainteresowani znalezieniem pracy w innym kraju UE (oferty transgraniczne). 

Kiedy się z nimi skontaktujesz, przedstaw się i opisz, co możesz zaoferować (na przykład załącz CV i podaj swój numer rejestracyjny uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności).

Najlepiej też, jeśli podasz im link do interesującej Cię oferty.

Z konsorcjami, które mogą pomóc Ci w procesie uzyskania pracy i po jej uzyskaniu, możesz skontaktować się za pośrednictwem następujących stron internetowych i adresów e-mail:

Czy wolontariat europejski (EVS) nadal istnieje?

Inicjatywa o nazwie „wolontariat europejski” (EVS) nie jest już realizowana i została usunięta z programu Erasmus+. Od końca 2018 r. młodzi ludzie zainteresowani inicjatywami unijnymi mogą zaangażować się w działania wolontariackie głównie w ramach programu o nazwie „Europejski Korpus Solidarności”. Działalność korpusu bazuje na doświadczeniach wolontariatu europejskiego.

Jakie środki unijne przeznacza się na finansowanie Europejskiego Korpusu Solidarności?

Początkowo Europejski Korpus Solidarności otrzymywał finansowanie ze środków UE pochodzących z różnych programów, w tym programu Erasmus+. Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności (przyjęte 2 października 2018 r.) zapewniło mu status odrębnego programu, który obecnie dysponuje własnym budżetem. Budżet korpusu na lata 2018-2020 wynosi 375,6 mln euro. Korpus Solidarności oferuje młodym ludziom możliwość udziału w działalności wolontariackiej, odbycia stażu, podjęcia pracy oraz prowadzenia własnych projektów solidarnościowych.

Czy Europejski Korpus Solidarności może być uznany za jedno z działań realizowanych w ramach danego programu czy jest on obecnie odrębnym programem?

Europejski Korpus Solidarności jest obecnie w pełni osobnym programem. Czasami określany jest również mianem inicjatywy.

Kto zarządza Europejskim Korpusem Solidarności i w jaki sposób?

Większość działań Europejskiego Korpusu Solidarności, wraz ze związanymi z nimi funduszami, jest realizowanych i zarządzanych przez agencje krajowe w poszczególnych państwach uczestniczących w programie.

Niektóre działania wdraża jednak Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli (głównie działania wspierające, ale także niektóre zaproszenia do składania wniosków, np. dot. zespołów wolontariuszy na priorytetowych obszarach).

Za zarządzanie programem (i funduszami) odpowiada DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury w Komisji Europejskiej.

Jakie działania wspiera Europejski Korpus Solidarności?

Jak określono w przewodniku po  Europejskim Korpusie Solidarności, w jego ramach realizowane są następujące działania:

  • przyznawanie znaku jakości;
  • wolontariat (projekty w zakresie wolontariatu; partnerstwa na zasadzie wolontariatu; zespoły wolontariuszy na priorytetowych obszarach);
  • staże i miejsca pracy;
  • projekty solidarnościowe.
Z kim mogę się skontaktować, jeśli potrzebuję porad dotyczących konkretnego projektu?

Jeśli chcesz ubiegać się o finansowanie, powinieneś skontaktować się z krajową agencją programu Erasmus+w kraju, w którym Twoja organizacja ma siedzibę. Kontakt możesz nawiązać telefonicznie lub osobiście.

Do kogo należy złożyć skargę dotyczącą konkretnego projektu?

Skargę należy skierować do agencji krajowej lub bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

Czy wszystkie organizacje wysyłające i przyjmujące, które są zarejestrowane w ramach wolontariatu europejskiego, są automatycznie uznawane w Europejskim Korpusie Solidarności?

Akredytacja w zakresie wolontariatu europejskiego odpowiada znakowi jakości Korpusu Solidarności przyznanemu na ten okres programowania (2018–2020).

Akredytacja organizacji koordynujących i wysyłających będzie uznawana za znak jakości przyznawany organizacjom wolontariackim pełniącym rolę pomocniczą; akredytacja organizacji przyjmujących będzie uznawana za znak jakości przyznawany organizacjom wolontariackim pełniącym rolę gospodarza.

Czy istnieje ustrukturyzowany przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności, podobny do przewodnika po programie Erasmus+?

Przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności jest dostępny w formacie PDF. Jego struktura jest podobna do struktury przewodnika po programie Erasmus+.

Czy przy wyszukiwaniu organizacji w bazie danych mogę używać różnych kryteriów?

Organizacje, które posiadają ważną akredytację i mogą opracowywać projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, można wyszukiwać według różnych kryteriów (np. kraju, tematu, miasta, nazwy organizacji, typu akredytacji) tutaj.Jednak nie wszystkie z nich są aktywne. Radzimy, aby zgłaszać się do udziału w projektach wolontariatu, które opublikowano na stronie głównej (dostęp po zalogowaniu).

Czy mogę zgłosić się do udziału w projekcie realizowanym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, jeśli uczestniczyłem już w projekcie wolontariatu europejskiego?

Jeśli już uczestniczyłeś w dłuższym projekcie wolontariackim (ponad dwa miesiące) finansowanym ze środków wolontariatu europejskiego, nie możesz wziąć udziału w innym dłuższym projekcie wolontariackim finansowanym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Możesz jednak uczestniczyć w innych działaniach wspieranych przez korpus, takich jak staże, praca, projekty solidarnościowe czy zespoły wolontariuszy.

Jak znaleźć organizację pomocniczą?

Organizację pomocniczą, która przygotuje uczestnika do wyjazdu i będzie w jego imieniu kontaktować się z organizacją przyjmującą, można znaleźć w bazie zawierającej dane organizacji wolontariackich zatwierdzonych do realizacji projektów Europejskiego Korpusu Solidarności. Należy skontaktować się z organizacją działającą w kraju, z którego pochodzi uczestnik, i zapytać, czy jest gotowa udzielić mu pomocy.

Za co odpowiadają organizacje pomocnicze, a za co organizacje przyjmujące?

W poszczególne międzynarodowe projekty wolontariatu zaangażowane są co najmniej dwie organizacje: organizacja pomocnicza i organizacja przyjmująca. Ta pierwsza przygotowuje, wspiera i szkoli uczestników przed wyjazdem, pośredniczy w kontaktach z organizacją przyjmującą oraz pomaga uczestnikom po powrocie. Ta druga zajmuje się uczestnikami podczas realizacji projektu, opracowuje program prac oraz udziela porad i wsparcia na wszystkich etapach realizacji projektu. 

Can people with disabilities do a European Solidarity Corps activity?

Yes, young people with disabilities who would like to participate in the European Solidarity Corps are encouraged to register in the database. Organisations applying for funding can get financial support and advice on how to set up projects with participation of young people with disabilities.

What kind of support can a person with disabilities receive in a European Solidarity Corps project?

Young people with disabilities can get financial support to cover assistance, special equipment or services. The organisations running the project can also get advice from the National Agencies on project planning and implementation phase.  They are also encouraged to organise advanced planning visits in the host organization, in order to ensure that arrangements have been made to accommodate participants with disabilities.