Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Young person icon
Olen nuori

Lue lisää osallistumisesta, rekisteröitymisestä ja omasta käyttäjätilistä


Organisation icon
Edustan organisaatiota

Lue lisää osallistumisesta ja organisaatioportaalista


Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamiskirja

Kaikkien organisaatioiden, jotka haluavat toteuttaa projekteja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta, on sitouduttava seuraavaan perustamiskirjaan:

Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamiskirja

Osallistuvien organisaatioiden on:

 • yksilöitävä selvästi, mitkä toimintamuodot ovat relevantteja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kannalta, ja varmistettava, että ne toteutetaan tämän perustamiskirjan mukaisesti;
 • (esi-)valittava ja otettava palvelukseen Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia tasavertaisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden periaatteita noudattaen;
 • pyrittävä voimaannuttamaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia arvostamalla heidän taitojaan ja kokemustaan ja edistämällä heidän henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehittymistään;
 • varmistettava, että suoritettavan toiminnan ympäristö ja olosuhteet ovat turvalliset ja kunnolliset;
 • tarjottava Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille koulutusta ja tukea auttaakseen heitä tehtäviensä suorittamisessa;
 • pidättäydyttävä pyytämästä tai vaatimasta Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujilta mitään rahallista suoritusta tai maksua;
 • maksettava Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille sovitut korvaukset ajoissa;
 • käsiteltävä Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti;
 • varmistettava, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien antama tuki organisaation toiminnalle saa näkyvyyttä ja tunnustusta.

Ennen kenttätyön alkamista:

 • varmistettava, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat saavat tarkat tiedot projektista ja suoritettavista tehtävistä;
 • varmistettava, että osallistujilla on oikeus oleskella kohdemaassa koko toiminnan ajan;
 • varmistettava, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat on asianmukaisesti vakuutettu ja että heille tiedotetaan kaikista turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistavista järjestelyistä;
 • varmistettava ammatillisissa projekteissa, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen erityiset ehdot ja edut otetaan huomioon työsopimuksessa.

Kenttätyön aikana:

 • tarjottava Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kokeneen henkilökunnan taholta tukea, valvontaa ja opastusta (vapaaehtoistyössä) tai mahdollisuus saada tukea ja ohjausta (ammatillisessa toiminnassa);
 • otettava huomioon Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien eri kielelliset ja kulttuuriset taustat ja helpotettava tarvittavin toimin heidän sopeutumistaan paikalliseen yhteisöön;
 • helpotettava samalla alueella toimivien Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien yhteydenpitoa.

Kenttätyön jälkeen:

 • annettava jokaiselle Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujalle todistus.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien valitseminen ja palvelukseen ottaminen:

 • kun organisaatio on valmis tarjoamaan konkreettista sijoittumispaikkaa, sen on haettava Euroopan solidaarisuusjoukkojen tietokannasta kyseiseen toimintaan parhaiten soveltuvia ehdokkaita;
 • organisaatio voi halutessaan haastatella ehdokkaat saadakseen tarkempaa tietoa henkilöstä ja hänen motivaatiostaan.