Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Харта на Европейския корпус за солидарност

Всички организации, които желаят да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност, трябва да се съгласят да спазват следната харта:

Харта на Европейския корпус за солидарност

Участващите организации:

 • посочват ясно кои дейности са свързани с инициативата за Европейския корпус за солидарност и осигуряват извършването им в съответствие с настоящата харта;
 • осъществяват набор и (предварителен) подбор на участници в Европейския корпус за солидарност в съответствие с принципите за равно третиране, равни възможности и недискриминация;
 • се стремят да помагат на участниците от Европейския корпус за солидарност да поемат отговорност за себе си, като ценят техния опит и умения, ангажират ги в своите дейности и насърчават тяхното личностно, социално-образователно и професионално развитие;
 • осигуряват безопасна и нормална среда и условия, в които се извършват дейностите;
 • предоставят подходящо обучение и подкрепа, за да помогнат на участниците от Европейския корпус за солидарност да изпълняват задачите си;
 • не изискват никакви финансови средства или такси от участниците от Европейския корпус за солидарност;
 • когато е приложимо, предоставят навреме на участниците от Европейския корпус за солидарност договорените средства за издръжка;
 • обработват личните данни на участниците от Европейския корпус за солидарност в съответствие с европейското и националното законодателство за защита на данните;
 • осигуряват подходяща видимост и признание на подкрепата на дейностите на организацията от страна на участниците от Европейския корпус за солидарност.

Преди изпращането на място:

 • осигуряват на участниците от Европейския корпус за солидарност подробна информация за инициативата и за задачите, които ще изпълняват;
 • се грижат участниците да разполагат с необходимите права и разрешения да пребивават в съответната страната за целия период на дейностите;
 • се грижат участниците от Европейския корпус за солидарност да имат подходяща застраховка и да са осведомени за мерките, взети за гарантиране на тяхната безопасност и благополучие;
 • в случай на професионални дейности осигуряват специфичните условия и предимства по инициативата за Европейския корпус за солидарност съгласно трудовия договор.

По време на дейностите на място:

 • предлагат подкрепа, надзор и насоки (за доброволческите дейности) или достъп до подкрепа и помощ (за професионалните дейности) на участниците от Европейския корпус за солидарност от страна на опитни служители;
 • вземат под внимание различната езикова и културна принадлежност на участниците от Европейския корпус за солидарност и предприемат мерки за улесняване на тяхната интеграция в местната общност;
 • подпомагат контактите с други участници от Европейския корпус за солидарност, които извършват дейности в същия район.

След приключването на дейностите на място:

 • издават удостоверение на всички участници от Европейския корпус за солидарност.

Условия за набор и подбор на участници от Корпуса:

 • когато дадена организация има конкретно предложение за позиция, тя трябва да отиде на портала на Европейския корпус за солидарност, за да потърси в базата данни и да избере най-подходящия кандидат за съответната дейност;
 • организацията може да реши да проведе интервю с кандидата, за да научи повече за неговия профил и мотивация.