Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Европейски корпус за солидарност — видове дейности

ДОБРОВОЛЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Индивидуалното доброволчество дава възможност на младите хора да участват в ежедневната дейност на организации за период между 2 и 12 месеца, а в някои случаи от 2 седмици нагоре. Участниците могат да извършват доброволческа дейност в чужбина или в своята страна на пребиваване по проекти за социално приобщаване, околна среда, култура и други.

Доброволчеството в екип се извършва от групи от 10 до 40 младежи от поне две различни държави, които кандидатстват заедно за период от 2 седмици до 2 месеца. Разходите за настаняване и храна се покриват. Участниците получават и малка сума за лични разходи.

 

СТАЖОВЕ И РАБОТНИ МЕСТА

Стажовете се смятат за трудов стаж на пълно работно време и са с продължителност между 2 и 6 месеца с възможност за еднократно подновяване. Разходите за стажове се покриват от съответната отговорна организация. Стажантите развиват своите личностни, образователни, социални, граждански и професионални умения.

Работните места са места на пълно работно време и са с продължителност между 3 и 12 месеца. Разходите за работни места се покриват от съответната организация.

Стажовете и работните места могат да се осъществяват в държавата на пребиваване на участника или в чужбина. Ако отиват в чужбина, участниците получават малка сума, за да им се помогне да се преместят и да се установят в новата страна.

Участниците в доброволчески дейности и стажове и наетите на работа получават езикова помощ, обучения и наставничество. Пътните им разходи за отиване и връщане до мястото на проекта се покриват..

 

ПРОЕКТИ ЗА СОЛИДАРНОСТ

Проектите за солидарност се създават, разработват и изпълняват за период от 2 до 12 месеца от поне петима младежи, които искат да внесат положителна промяна в живота на своята местна общност. Младите хора, които желаят да осъществят проект за солидарност в държавата си на пребиваване трябва да се регистрират на портала на Европейския корпус за солидарност.