Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

NADÁCIA INTENDA - Rozvoj občianskej identity

Poslaním Nadácie Intenda je rozvíjať spoločnosť, priateľskú k mladým ľuďom tým, že podporí tvoju iniciatívu.
Poslaním Nadácie Intenda je rozvíjať spoločnosť, priateľskú k mladým ľuďom tým, že podporí tvoju iniciatívu.
Poslaním Nadácie Intenda je rozvíjať spoločnosť, priateľskú k mladým ľuďom tým, že podporí tvoju iniciatívu - projekt z oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, podpory kultúry, umenia a vedy.

Hlavným zámerom programu Nadácie Intenda je podpora vzniku otvorenej a aktívnej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom dvoch kľúčových tém:

 

Posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote, čo predstavuje:

 

  • posilňovanie povedomia mladých ľudí o hodnotách a fungovaní demokracie
  • priame zapájanie mladých ľudí a čo najširšej komunity na miestnej, regionálnej i národnej úrovni do občianskych iniciatív, aktivít a kampaní ovplyvňujúcich kvalitu a transparentnosť rozhodovacích procesov;
  • podporu aktivít mladých ľudí, ktoré formujú alebo obohacujú kvalitu spoločenskej diskusie v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, vrátane kritickej reflexie súčasnej spoločnosti a  bielych miest minulosti;
  • podporu vytvárania priestorových aj vzťahových podmienok v komunitách pre reálnu participáciu mladých ľudí v rozhodovacích procesoch;

 

Posilňovanie rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti a rozmanitosti spoločnosti, čo predstavuje: 

 

  • zvyšovanie citlivosti mladých ľudí k rešpektovaniu odlišnej kultúrnej, sociálnej či etnickej identity;
  • podporu aktivít smerujúcich k eliminácii prejavov rasizmu, xenofóbie a národnostnej neznášanlivosti;
  • zvýšenie vedomostí a zručností pracovníkov s mladými ľuďmi a mladých ľudí v oblasti ľudských práv a interkultúrneho dialógu;
  • posilnenie spoločenských komunikačných kanálov, ktoré prispievajú k zlepšovaniu kvality medzikultúrneho diskurzu, rozširujú interkultúrne povedomie a odstraňujú predsudky a stereotypy v spoločnosti.

 

Cieľovou skupinou program sú mladí ľudia od 14 do 30 rokov a taktiež verejnosť.

Dátum uverejnenia: štv., 07/05/2015 - 15:27


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!