Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Multikuluralizmus na Slovensku

Multikulturalizmus predstavuje existenciu mnohých kultúr vedľa seba. V dnešnom globalizovanom svete kultúra na Slovensku neexistuje izolovane, ale stretáva sa s inými kultúrami a má mnoho podôb.

Našu kultúru tvoria obyvatelia rozličných národností, náboženstiev, politických presvedčení. Popri Slovákoch ju rozvíjajú Maďari, Rómovia, Česi, Rusíni/Ukrajinci, Poliaci, Nemci, ale ovplyvňujú ju i prisťahovalci, utečenci a cudzinci dlhodobo žijúci na Slovensku. Informácie na : http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2013/. Stretnutie s inou kultúrou sa stáva súčasťou každodenného života. Rôznorodosť kultúry podporuje aj narastajúca mobilita, mediálna ponuka a ponuka alternatívnych kultúr a subkultúr ako sú napríklad skinheadi, kultúra graffiti, yuppies a ekologické hnutia. Špecifickú kultúru predstavuje kultúra mládeže, ktorá sa navonok prejavuje v prvom rade obliekaním a hudbou, ale tiež sa člení na množstvo skupín, vrstiev a špecifických aktivít. Informácie na https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Mladeznicka-politika.alej, http://www.sda.sk, http://mladez.sk/,  http://www.multikulti.sk,

 

            Multikulturalizmus sa orientuje hlavne na spolužitie väčšiny s menšinou, podporu a akceptovanie rôznorodosti, starostlivosť o „druhú“ kultúru, ľudskú i občiansku znášanlivosť, vzájomnú úctu i dobré medziľudské vzťahy, toleranciu, rešpekt, empatiu, participáciu a spoluprácu. Tieto myšlienky na Slovensku dlhodobo propagujú najmä mimovládne organizácie, ktoré sú vo väčšine prípadov nositeľmi inovácií v oblasti multikultúrnej výchovy. Na Slovensku sa realizuje stále viac individuálnych, skupinových či regionálnych aktivít, ktoré majú multikultúrny charakter. napr. festival Bažant Pohoda, Európske ľudové remeslo, Košice 2013 - Európske hlavné mesto kultúry a podobne.  Informácie na http://www.pohodafestival.sk/, http://discover.sda.sk/, http://www.elro.kezmarok.sk/web/,  http://www.aegee-bratislava.sk/, http://www.kosice2013.sk/.

 

Mladí ľudia sa môžu zúčastniť na rôznych podujatiach organizovaných občianskymi združeniami a kultúrnymi spolkami jednotlivých národov a národnosti, žijúcich v Slovenskej republike. Cieľom týchto aktivít je budovať medzikultúrne porozumenie, nájsť reálny modus spolupráce, vytvárať atmosféru a pocit bezpečia, kde jednotlivé kultúry, ktoré sa stretávajú a spolu komunikujú cítia, že sa navzájom neohrozujú. a že chcú eliminovať predsudky, zvyky či ideológie. Informácie na www.ckr.sk, www.cesi.sk, www.hkd-cunovo.sk, www.kdv.sk,   www.molody-rusyny.sk, http://mic.iom.sk/.

 

 

Autorka: Svetlana Chomová, PhD.

Dátum uverejnenia: str., 15/05/2013 - 15:08


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!