Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Veda a inovácie

Veda predstavuje určitú formu osvojovania sveta. Jej výsledkom sú poznatky, ktoré vychádzajú z pozorovania, alebo experimentu. Inovácia predstavuje zmenu v správaní sa, pokrok alebo zlepšenie, určitú reformu.

Inovácie sú hlavným hnacím motorom každej vyspelej ekonomiky. Schopnosť inovovať závisí od mnohých faktorov. Patrí medzi ne napríklad vzdelaná pracovná sila a priaznivé podnikateľské prostredie. Avšak základom inovácií sú nové poznatky, ktoré vznikajú najmä prostredníctvom výskumu a vývoja, ich vzájomného prepojenia a úrovne rozvoja vedy v krajine.

 

            Kvalita nášho života v budúcnosti bude závisieť od schopnosti rozvíjať inovácie. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje ucelená inovačná stratégia ani funkčný systém, ktorý by podporoval inovácie a konkurencieschopnosť nášho hospodárstva a ekonomiky. Súčasne platí, že Slovensko má relatívne dobrý výskumný potenciál, pričom hlavným problémom zostáva jeho kvalita, zavádzanie nových poznatkov do praxe a dostatok finančných prostriedkov.

 

            Významnú úlohu v rozvoji vedy, techniky a inovácii u nás zohrávajú podporné programy  Európskej únie. Ich cieľom je motivovať talentovaných ľudí k vedeckej kariére, vytvárať dobré možností pre kvalitnú vedeckú prácu. Rozširujú sa možnosti štipendií pre mladých výskumníkov, mobility v rámci celoživotného vzdelávania a rozvoja kariéry, partnerstiev medzi priemyslom a univerzitami. Zlepšuje sa ich ocenenie a adekvátne kariérne a finančné ohodnotenie. Uvedené procesy môžu výrazne zrýchliť reformu a modernizáciu celej spoločnosti, zavádzanie nových technológií a inovácií, aplikáciu dobrej praxe a poznatkov a skúseností z iných krajín a oblastí.

 

            Popularizácia vedy a inovácii a stimulovanie záujmu mládeže o štúdium vedecko-technických disciplín je dnes dôležitou úlohou. Realizuje sa množstvo projektov, z ktorých môžeme spomenúť vydávanie odbornej literatúry a vedeckých časopisov, elektronické noviny NCP VaT, rôzne stretnutia ako napríklad Bratislavskú vedeckú cukráreň, projekt Schola Ludus, Týždeň vedy a techniky, Noc výskumníkov „eTwinning“ a mnohé a ďalšie. Účasť v takýchto projektoch predstavuje pre mladých ľudí príležitosť nájsť partnerov s rovnakými záujmami, objaviť rôzne kultúry a tradície, aj to, čo majú spoločné, rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti technických a prírodovedných predmetov či matematiky.

Informácie na:

http://www.sasar.eu/sk,
http://www.sovva.sk/noc-vyskumnikov/2012/o-projekte.html,
http://www.minedu.sk/centralny-informacny-portal-pre-vyskum-vyvoj-a%C2%A0inovacie/,
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/Stranky/default2.aspx,
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/bratislavska-vedecka-cukraren.aspx,
http://www.cvtisr.sk/.

 

 

Autorka: Svetlana Chomová, PhD.

Dátum uverejnenia: str., 15/05/2013 - 16:01


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!