Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Projekty Nadácie pre Deti Slovenska – Komunity priateľské deťom

Projekt Komunity priateľské deťom vytvára prostredie, zohľadňujúce aktuálne potreby detí a mladých ľudí.
Projekt Komunity priateľské deťom vytvára prostredie, zohľadňujúce aktuálne potreby detí a mladých ľudí.
Projekt Komunity priateľské deťom má za cieľ vytvárať prostredie, ktoré zohľadňuje aktuálne potreby detí a mladých ľudí. Pýta sa na ich názory, dáva im reálny priestor na spolupodieľanie sa pri plánovaní a realizácií aktivít v komunite.

Pre úspešné presadenie zmien v prospech detí a mladých ľudí je nevyhnutná spolupráca všetkých sektorov spoločnosti. V rámci projektu je preto zahrnuté vzdelávanie odborníkov v regiónoch (predstavitelia samospráv, mimovládnych organizácii, škôl a iní) o problematike potrieb detí a mladých ľudí.

 

Projekt je realizovaný v spolupráci s odbornými partnermi - Asociáciou Susan Kovalik a Jungwacht Blauring Schweiz zo Švajčiarska.

 

V rámci Komunít priateľských deťom sa takisto realizujú projekty,  ktoré riešia potreby detí a mladých v konkrétnej komunite.

 

Cieľovými skupinami projektov sú predovšetkým pracovníci samospráv, zástupcovia mimovládnych organizácií, učitelia, vychovávatelia, pracovníci s deťmi a mládežou, miestni aktivisti a iní dospelí, ktorí s deťmi pracujú.

 

V prvom rade projekt slúži samotným deťom a mladým ľuďom.

 

Projekt pozostáva z navzájom na seba nadväzujúcich a prekrývajúcich sa aktivít:

 

- Vzdelávanie v identifikovaní nových potrieb detí a mladých ľudí, v rozvoji životných zručností detí a mladých ľudí, a v podpore spolupráce miestnej komunity.

- Tvorba akčných plánov pre deti a mladých ľudí v miestnej komunite na základe mapovania ich potrieb a realizácia konkrétnych naplánovaných aktivít vďaka udeleným interným grantom.

- Výmena skúseností medzi Slovenskom a Švajčiarskom prostredníctvom dvoch študijných návštev.

- Informačné a metodické aktivity prostredníctvom vydania dvoch príručiek a pravidelne aktualizovaných informácií, venujúcich sa témam nových potrieb detí a mladých ľudí či zvyšovaniu participácie detí a mladých ľudí na živote miestnej komunity.

- Vybudovanie šiestich virtuálnych regionálnych centier v šiestich komunitách, ktoré budú ďalej šíriť vznik a rozvoj komunít priateľských deťom.

 

Dátum uverejnenia: sob., 28/02/2015 - 12:07


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!