Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Projekty Nadácie pre deti Slovenska - Advokácia potrieb detí

Chceš vedieť, ako sa Nadácia pre deti Slovenska snaží vyhovieť potrebám detí a mladých ľudí? Prečítaj si krátky článok.
Chceš vedieť, ako sa Nadácia pre deti Slovenska snaží vyhovieť potrebám detí a mladých ľudí? Prečítaj si krátky článok.
Nadácia pre deti Slovenska sa v záujme lepšieho presadzovania potrieb detí a mladých ľudí na Slovensku rozhodla venovať samostatnú pozornosť i obhajobe ich záujmov a práv prostredníctvom cielených advokačných aktivít.

Pri ich realizácii stavia na svojich odborných kapacitách, skúsenostiach z implementovania vlastných projektov, osobnom vzťahu a kontakte s prijímateľmi poskytovaných grantov.

 

 

Prioritné témy advokácie NDS

 

Inovácia vo formálnom vzdelávaní

Vzdelávací systém Slovenska by mal vytvárať podporujúce učebné prostredie, ktoré využíva prirodzené schopnosti dieťaťa učiť sa a umožní maximálne rozvinúť jeho individuálne schopnosti, vrátane vzdelávania osôb so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Snahou iniciatívy Advokácia potrieb detí v spolupráci s Asociáciou S. Kovalik i učiteľmi, vychovávateľmi, pracovníkmi s deťmi a mládežou je preto presadzovať metodiku vysoko-efektívneho učenia. Prostredníctvom nej realizuje i svoje vzdelávacie projekty v témach sociálno-finančného vzdelávania, rozvoja životných zručností a budovania priateľských komunít pre deti.

 

Kvalifikačná príprava a rast pedagogických zamestnancov

Vo výchove a vzdelávaní sú kľúčovými učitelia, preto je potrebná ich kvalitná príprava počas štúdia, ako aj podpora pedagógov v praxi pri získavaní inovatívnych pedagogických kompetencií a ich osobnostnom raste. Zároveň je dôležitý systém odmeňovania, zohľadňujúci najmä kvalitu práce. V rámci iniciatívy majú pedagógovia možnosť získať kredity za absolvované kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR.

 

Rozvoj neformálneho vzdelávania

Neformálne vzdelávanie a aktívne využívanie voľného času vedie k mnohostrannému rozvoju detí a mladých ľudí. Predovšetkým v tých oblastiach, ktorým nie je venovaná dostatočná pozornosť a priestor vo formálnom vzdelávaní. Plnohodnotné voľnočasové aktivity detí a mladých ľudí majú okrem rozvojového aj preventívny charakter. V rámci neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít Nadácia pre deti Slovenska podporuje mimovládne organizácie, ale aj materské, základné a stredné školy v rámci grantových programov Hodina deťom či Rád chodím do škôlky.

 

Zvyšovanie participácie detí a mladých ľudí v komunite

Deti a mladí ľudia sú prirodzenou a dôležitou súčasťou komunity a ich potreby, ako aj spôsoby ich napĺňania môžu byť iné, ako si dospelí často myslia. Vypočutiu a rešpektovaniu ich názorov by sa mala venovať patričná pozornosť. Zároveň to vedie k ich väčšej angažovanosti na verejnom živote komunity a vychováva k aktívnemu občianstvu.

 

Zlepšenie postavenia a financovania mimovládnych neziskových organizácií

Mimovládne neziskové organizácie často dopĺňajú i nahrádzajú verejné služby v prospech detí a mladých ľudí, ktoré nevie, nemôže alebo nedostatočne poskytuje štát či samospráva. Zároveň sú vítaným prvkom konkurencie, ktorý sa prejavuje rôznorodosťou služieb a snahou poskytovať ich čo najlepšie. Kvalita je základom pre podporu projektov jednotlivých neziskových organizácii i z grantového programu Hodina deťom.

 

 


 

Dátum uverejnenia: str., 31/12/2014 - 10:35


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!