European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Mládež z európskej a národnej perspektívy

Posledná Správa o mládeži uzrela svetlo sveta v roku 2010, tá najbližšia sa bude volať Správa o mládeži 2014
Posledná Správa o mládeži uzrela svetlo sveta v roku 2010, tá najbližšia sa bude volať Správa o mládeži 2014
O stave sociálnej inklúzie alebo sociálneho začlenenia málokedy existujú presné dáta, keďže sa jedná o nie exaktne merateľnú oblasť.

Pojem sociálne začlenenie podľa EÚ označuje ,,proces, ktorý zaisťuje, že tí, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením získavajú príležitosti a zdroje potrebné pre úplné zapojenie do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života a dosahujú životnú úroveň a blahobyt, ktorý je považovaný za normálny v spoločnosti, v ktorej žijú.“

Úspešnosť tohto procesu mapuje dokument Európskej únie s názvom Správa o mládeži EÚ: Status situácie mladých ľudí v Európskej únii.  Ak hľadáte fakty a čísla, Správa o mládeži EÚ by mala byť Vašou prvou zastávkou. Jej východiskovým bodom je Stratégia EÚ 2010-2018, v ktorej boli zadefinované najväčšie výzvy. Spáva o mládeži je preto akýmsi monitoringom, ktorý pomenováva kam a akou rýchlosťou sa rútime.

V Správe o mládeži nájdete odpovede na otázku aký je celoeurópsky trend v rozličných oblastiach:

Prvou je autonómie mládeže, opisujúca trendy v bývaní a období života, kedy dochádza k opúšťaniu rodičovského domu a začiatku samostatnosti.

Ak Vás zaujímajú údaje o úrovni chudoby a sociálneho vylúčenia, dozviete sa nielen dáta to rizikách chudoby v jednotlivých krajinách, ale aj o materiálnej deprivácii, či dopade úrovne nezamestnanosti na domácnosti.

Ďalšími aspektmi, v ktorých sa odráža chudoba a vylúčenie zo spoločnosti sú: životné podmienky, čo sa týka bývania, bezdomovectvo alebo prístup k zdravotnej starostlivosti.

Na záver správa identifikuje najohrozenejšie skupiny, ktoré musia čeliť sociálnemu vylúčeniu. V angličtine bola pre jednu z nich zavedená skratka NEETs, ktorá označuje mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. O niečo menej relevantnou pre Slovensko je  skupina migrantov, no o to pálčivejšia je otázka etnických menšín.

Samozrejme, v dokumente nájdete iné oblasti

Ak by ste hľadali obdobný dokument z dielne slovenských inštitúcií, aj ten Vám bude čoskoro k dispozícii. Kým Správa o mládeži EÚ vznikla koncom roka 2012, u začala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na nej pracovať už tento rok.  Podnetom je blížiaci sa koniec platnosti strategického dokumentu Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013. ,,Odpočet“ úspechov bude mať taktiež formu Správy o mládeži a hoci nebude taký explicitný, ako jej európska obdoba, poskytne sumár o opatreniach a trendoch vývoja mládežníckej politiky v posledných rokoch. Posledná Správa o mládeži uzrela svetlo sveta v roku 2010, tá najbližšia sa bude volať Správa o mládeži 2014.

 

Autorka: Miroslava Gajdošová

Published: Tue, 21/05/2013 - 19:42


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!