Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Nadácia Pontis – Advokáti Pro Bono

Pätnásť advokátov a advokátskych kancelárií poskytuje bezplatnú právnu pomoc organizáciám vďaka programu Advokáti Pro Bono.
Pätnásť advokátov a advokátskych kancelárií poskytuje bezplatnú právnu pomoc organizáciám vďaka programu Advokáti Pro Bono.
Pätnásť advokátov a advokátskych kancelárií poskytuje bezplatnú právnu pomoc organizáciám prostredníctvom programu Advokáti Pro Bono. Pomáhajú posilňovať spravodlivosť v spoločnosti, obhajujú verejný záujem alebo práva potrebných.

Združenia, nadácie či iné verejnoprospešné iniciatívy môžu vďaka tomu dlhodobejšie a účinnejšie pomáhať väčšiemu počtu detí, seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým postihnutím, ľuďom bez domova, rodinám v kríze, utečencom, prírode a iným.

 

Pro bono je skratka latinského pro bono publico, ktorým sa označuje odborná práca poskytnutá bezplatne alebo za symbolickú cenu s významom "pre verejný prospech".

 

Program Advokáti Pro Bono zlepšuje dostupnosť kvalifikovanej právnej pomoci pre neziskové organizácie, pre ktoré by bola inak z finančných alebo iných dôvodov nedostupná. Nadácia Pontis ako expert na tretí sektor prepája právnikov s dôveryhodnými a prospešnými organizáciami, ktoré pomoc potrebujú.

 

 

PRE ADVOKÁTOV

Ak ťa zaujíma rozvoj občianskeho sektoru a rozmýšľaš nad podporou iniciatívy, pridaj sa a ona ťa prepojí s overenými neziskovým organizáciámi, ktoré potrebujú právnu pomoc. Ako advokát, či advokátka máš šancu pomôcť v citlivých, niekedy veľmi náročných spoločenských témach, ktoré majú dopad na celú spoločnosť. Okrem iného tvoja pomoc prináša hodnotu zvyšovaním právneho povedomia u ľudí, ktorí pôsobia v neziskovom sektore. 

 

Členstvom v programe Advokáti Pro Bono získaš

- spoluprácu s overenými neziskovými organizáciami, ktoré riešia širokú škálu tém od sociálnych, environmentálnych až po ľudsko-právne

- rôznorodosť vo výbere typu pro bono pomoci priamo "od tvojho stola" napr. revízia zmlúv, poskytnutie právneho tréningu, riešenie legislatívnych otázok v rámci pracovnej skupiny a podobne.

- účasť na odbornom tréningu vo vybranej oblasti práva, ktorý iniciatíva organizuje spolu s Via Iuris a inými odborníkmi

- účasť na tematických seminároch zameraných na prácu neziskových organizácií a problémy súvisiace s legislatívou a aplikačnou praxou

 

 

PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Prihlás sa s právnym problémom o pomoc advokáta bezplatne!

 

Potrebuješ právnu pomoc pre svoju organizáciu?

O pro bono právne služby sa môžeš uchádzať zaslaním jednoduchej žiadosti, v ktorej zadefinuješ svoj právny problém. V prípade, že tvoja žiadosť spĺňa podmienky na sprostredkovanie,  budeš požiadaný o písomný súhlas s podmienkami programu. 

Aktuálnu výzvu na podávanie žiadostí iniciatíva Advokáti Pro Bono zverejňuje pravidelne raz za štvrť roka na stránkach a na portáli darca.sk

 

Kto môže žiadať o pro bono právne služby?

 

Program je zameraný na pomoc výlučne neziskovým organizáciám. Podmienkou zaradenia žiadosti do programu je verejnoprospešný charakter práce organizácie alebo verejnoprospešný charakter žiadosti.

 

Oprávnenými žiadateľmi sú:

- organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby

- neziskové organizácie

- občianske združenia

- nadácie

- rozpočtové organizácie

- príspevkové organizácie

- záujmové združenie právnických osôb (za podmienky, že jeho členmi nie sú omerčné trhové subjekty a súčasne tieto subjekty nevykonávajú aj podnikateľské aktivity)

 

V špecifických prípadoch môže organizácia žiadať o pomoc aj pre svojho klienta. Podmienkou ježe majetkové pomery a príjmy klienta mu neumožňujú zaistiť si právnu pomoc inak, resp. vyriešenie žiadosti klienta je vo verejnom záujme.

 

Žiadať môžeš o rôzne typy právnej pomoci, napr. o:

- konzultácie k prípadom, ktorým sa sám venuješ

- pomoc tvojej organizácii s prípravou či revíziou zmlúv, v otázkach daňového, autorského alebo pracovného práva, medzinárodnej spolupráce a pod.

- pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov

- výklad právnych predpisov či pomoc s pripomienkovaním zákonov

- vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme

- právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov a pod.

- zastupovanie tvojej organizácie, príp. klientov v súdnych konaniach, ak má žiadosť verejnoprospešný charakter a klient zodpovedá kritériám programu

 

Sprostredkovanie pro bono pomoci 


Žiadosti zbiera Nadácia Pontis. Žiadosť, ktorá spĺňa podmienky programu, bude následne postúpená zapojeným advokátom.

 

Ak máš záujem o využitie pro bono služieb projektu, pozri si nasledovné dokumenty:

 

Podmienky programu Advokáti Pro Bono

Formulár žiadosti pre neziskovky - ak žiadaš pro bono pomoc pre svoju organizáciu.

Formulár klientskej žiadosti pre neziskovky - ak žiadaš v rámci organizácie pro

bono pomoc pre vášho klienta.

 

Ako sa dostane žiadosť k advokátovi?

Po schválení žiadosti bude jej zaradenie do programu potvrdené a bude odoslaná advokátom vo forme Pro Bono newslettra raz za tri mesiace. Advokátske kancelárie a samostatne pôsobiaci advokáti sa prihlásia na riešenie jednotlivých prípadov dobrovoľne podľa svojich časových možností a tematických preferencií.

 

Ako prebieha spolupráca s pro bono advokátom?

Po prebratí žiadosti advokátom alebo advokátskou kanceláriou iniciatíva Advokáti Pro Bono zabezpečí prepojenie medzi ním a žiadateľom (organizáciou). O rozsahu pro bono služby sa dohodne advokát so žiadateľom na základe posúdenia konkrétnej žiadosti. 

 

 

Ak ťa zaujíma aj niečo navyše, môžeš si prečítať, ako iniciatíva Advokáti Pro Bono vznikla a aké sú jej úspešné prípady.

 

Dátum uverejnenia: sob., 28/02/2015 - 23:58


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!