European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Európska linka tiesňového volania 112 - informačná kampaň

Cieľom kampane je, aby európski a mimoeurópski študenti aktívne poznali číslo európskej tiesňovej linky 112, ktoré je nepretržite a bezplatne k dispozícii kdekoľvek v EÚ pre RZP, políciu a hasičov.

Cieľ kampane:
 

Tisícky študentov každoročne využívajú príležitosť študovať v zahraničí, pričom do Európy prichádza veľký počet zahraničných študentov z celého sveta a zo všetkých členských štátov Európskej únie. Informačná kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia a podporu aktívneho poznania čísla európskej linky tiesňového volania 112 má veľký význam, pretože prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti zahraničných študentov a mladých ľudí vôbec počas ich pobytu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie. Ak poznajú číslo európskej linky tiesňového volania 112, ich pobyt v zahraničí je bezpečnejší. V prípade núdze stačí vytočiť bezplatné číslo 112, a kdekoľvek v EÚ budete okamžite spojení s rýchlou zdravotníckou pomocou, políciou a/alebo hasičmi.

Bohužiaľ, väčšina občanov Európy nevie, že v núdzovej situácii je bezplatné číslo 112 k dispozícii v mnohých krajinách Európy vrátane všetkých členských štátov Európskej únie.

Národné agentúry programu EÚ Erasmus+ majú potenciál významne prispieť k zvýšeniu povedomia a informovanosti študentov a mladých ľudí o čísle európskej linky tiesňového volania 112, keďže sú v úzkom kontakte so študentmi, vzdelávacími inštitúciami, mladými ľuďmi, pracovníkmi s mládežou, mládežníckymi organizáciami, občianskymi združeniami ako aj so samosprávami.

 

Realizácia kampane:
 

Vyzývame apelovať na univerzity, vzdelávacie inštitúcie a ostatné relevantné organizácie, aby šírili informácie o čísle európskej linky tiesňového volania 112 prostredníctvom
• vkladania letákov informujúcich o čísle 112 do uvítacích balíčkov
• umiestňovania plagátov upozorňujúcich na číslo 112 v halách a na chodbách univerzít a inštitúcií
• informovania študentov/mladých ľudí prostredníctvom e-mailu: “V núdzovej situácii volaj 112 kdekoľvek v Európe, bezplatne, z pevných liniek a z mobilných telefónov.”


Zvyšovať povedomie a informovanosť o tiesňovom čísle 112 používaním propagačných materiálov, ako napríklad umiestnením loga 112
• na vašej web-stránke
• vo vašich brožúrach
• vo vašom newslettri
• na iných, podľa vášho uváženia vhodných nosičoch.

 

Propagačné materiály:


Propagačné materiály sú k dispozícii na tomto linku. V prípade, že potrebujete špecifické materiály, budeme sa snažiť vyjsť vám v ústrety. Svoje požiadavky zasielajte Petrosovi Kremonasovi na pk@eena.org.

 

Vyhlásenie
 

Materiály je možné používať pre účely tejto kampane bezplatne. Niektoré súbory sú v editovateľných formátoch, aby sa prípadne dali upraviť a prispôsobiť vašim potrebám. Materiály je možné prispôsobovať a editovať na základe písomného upovedomenia Asociácie európskej linky tiesňového volania (EENA European Emergency Number Association), zaslaním e-mailu Petrosovi Kremonasovi na pk@eena.org.

 

Ďakujeme vám za zapojenie sa do tejto iniciatívy! Sme si istí, že svojou účasťou prispejete k bezpečnejšiemu životu študentov/mladých ľudí v celej Európe.