European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Nacionalni posvet o socialnem vključevanju

Skrb za mlade z manj priložnostmi predstavlja enega izmed temeljnih področij dela evropskih mladinskih delavcev.

Nacionalni posvet o socialni vključenosti mladih je potekal 7. maja v zavodu Movit v sklopu dogodkov, ki potekajo pod sloganom ‘’Ključ do vključenosti’’.
 

Posveta so se udeležili predstavniki različnih slovenskih društev in organizacij, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi (Centri za socialno delo, varstveno-delovni centri, mladinski centri, šole, vrtci, nevladne organizacije, krizni center, ...). Namen posveta je bil opredeliti potrebe institucij, ki delujejo na področju socialnega vključevanja mladih, prepoznati težave, s katerimi se soočajo pri delu in iskati možne rešitve. Hkrati je posvet omogočal izmenjavo informacij in izkušenj med udeleženci posveta. Udeleženci so skupaj oblikovali tudi vsebinska izhodišča, ki bodo obravnavana na mednarodni konferenci o socialnem vključevanju, ki jo bo zavod Movit gostil novembra letos.
 

Uvodoma je bila predstavljena nova strategija Evropske komisije s poudarkom na vključevanju in raznolikosti, ki je v veljavi od decembra lani. Med aktivnosti, ki so najprimernejše za vključevanje mladih z manj priložnostmi sodijo mladinske izmenjave, Evropska prostovoljna služba (EVS) ter transnacionalne mladinske pobude. Pomembna novost je potrjena finančna podpora tudi za spremljevalce mladih, saj je tako mobilnost omogočena tudi mladim, ki potrebujejo spremstvo.
 

Posvet je bil sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu so bili predstavljeni izbrani primeri dobrih praks sodelovanja akterjev na lokalni ravni z namenom vključevanja ranljivih skupin, katerim je sledila konstruktivna razprava in mreženje prisotnih. Drugi del je bil v obliki skupinskega dela, kjer so udeleženci na podlagi svojih izkušenj oblikovali smernice za boljše delovanje in podporo institucijam. Udeleženci so v zaključni delavnici izrazili željo po jasnih letnih prioritetah, čimvečji dostopnosti informacij, čimvečjem številu podobnih konstruktivnih posvetov ter usmerjanju in svetovanju pri prijavah na projekte. Za nemoteno kontinuirano delo akterji izpostavljajo pomen medinstitucionalnega sodelovanja na nacionalni in mednarodni ravni, poleg tega pa poudarjajo pomen finančne pomoči. 
 

Nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji bo rezultate posveta upoštevala pri pripravi mednarodne konference, ki jo bo Movit v Sloveniji gostil novembra. »Poleg tega nam bodo rezultati posveta tudi podlaga za oblikovanje nadaljnje podpore za vključevanje organizacij, ki delajo z ranljivimi skupinami mladih, v program E+: MVA,« še doda.
 

Rezultati posveta se bodo na koncu kazali pri mladih, saj je cilj posveta prav to, »da mladi, posebej tisti z manj priložnostmi v okviru projektov preko neformalnega učenja izboljšajo svoje kompetence, da se spodbudi njihova udeležba v demokratičnem življenju v Evropi in na trgu dela, aktivno državljanstvo, medkulturni dialog, socialna vključenost in solidarnost«.
 

K. H., T. K., G. G. - Mladi novinarji Eurodesk

Published: Tue, 26/05/2015 - 12:31


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!