Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Paziņojums par konfidencialitāti — Eiropas Jaunatnes portāls

Paziņojums par konfidencialitāti — Eiropas Jaunatnes portāls

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz Eiropas Jaunatnes portālu un ar to saistītajiem tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, tīmekļa vietnēm un mobilā tālruņa lietotnēm. Tā kā šis portāls satur persondatus, uz tā informācijas publicēšanu un apstrādi attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) Nr. 2018/1725 (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001). Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir paskaidrots, kā šajā sistēmā tiek izmantoti persondati un kā tiek aizsargāts šo datu privātums. 

Persondatu apstrādes galvenais juridiskais pamats ir Regula (ES) Nr. 2018/1475, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu, Regula (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+", un Eiropas Komisijas 2019. gada 12. marta lēmums (C(2019) 1819) par 2019. gada darba kārtību sagatavošanas darbībai “DiscoverEU: Free travel passes for Europeans turning 18”. 

Informāciju par datu aizsardzības jautājumiem, kas saistīti ar “Erasmus+” virtuālās apmaiņas iniciatīvu, meklējiet tās paziņojumā par konfidencialitāti: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/erasmus-virtualexchange-privacy-statement_en

Kāds ir datu vākšanas mērķis

Ir pieci svarīgi Eiropas Jaunatnes portāla (EJP) elementi, kas ietver personadatu vākšanu un apstrādi. Tie ir šādi.

 • Informācijas nodrošināšana — ar ES jaunatnes stratēģiju saistītu un jauniešiem svarīgu rakstu, pasākumu un ziņu izveide un uzturēšana.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss — EJP piedāvā iespēju jauniešiem reģistrēties korpusā un norādīt, kādās darbībās viņi vēlas piedalīties, kā arī saņemt apmācību, lai sagatavotos brīvprātīgajam darbam. Viņi varēs arī publicēt un kopīgot lietotāju radītu saturu par savu pieredzi korpusā, piemēram, attēlus un tekstus, komentārus par citu lietotāju ierakstiem, augšupielādēt avatāru savam profilam un manuāli norādīt savu atrašanās vietu. EJP arī ļaus pilnvarotām organizācijām veikt meklēšanu korpusa reģistrēto personu datubāzē, lai atrastu potenciālos brīvprātīgos vai darbiniekus darbībām, sazināties ar potenciālajiem dalībniekiem (ja reģistrētā persona piekrīt, ka organizācija ar viņu sazinās) un izraudzītiem dalībniekiem piedāvāt piedalīšanās iespējas  — kuras reģistrētās personas var pieņemt vai noraidīt — un visbeidzot, EJP izsniegt dalības sertifikātu pēc darbības beigām. Eiropas Solidaritātes korpusā reģistrētas personas un šā korpusa dalībnieki var piedalīties vispārīgajās tiešsaistē pieejamās mācībās, kurām var piekļūt no viņu korpusa profila. Lai korpusā reģistrētās personas un korpusa dalībnieki varētu piedalīties mācībās, viņus informēs par šīs mācību pārvaldības sistēmas paziņojumu par konfidencialitāti un lūgs sniegt atļauju viņu persondatu pārsūtīšanai no portāla uz mācību pārvaldības sistēmu. Šai sistēmai ir pašai savs paziņojums par konfidencialitāti, kas pieejams tīmekļa vietnē.
 • Organizāciju un vakanču datubāze — tajā ir šādu organizāciju saraksts: saskaņā ar “Erasmus+”akreditētās organizācijas, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijas, kurām ir kvalitātes zīme, kā arī citas ES finansējuma programmas un pilnvarotas trešās puses, kas jauniešiem piedāvā iespējas strādāt brīvprātīgo darbu, stažēties vai strādāt. Šajā datubāzē ir arī augstākminēto iespēju saraksts.
 • Interneta apspriešanas rīks (CTK) ir daļa no ES Jaunatnes stratēģijas — tam jāveicina lielāka jauniešu līdzdalība demokrātiskajā dzīvē, tāpēc Eiropas Jaunatnes portālā ir ietverta platforma, kur jaunieši var paust viedokli par dažādiem tematiem.
 • “DiscoverEU” – EJP piedāvā jauniešiem un jauniešu grupām iespēju pieteikties uz ceļošanas karti. Piesakoties viņiem jāiesniedz savi persondati. Viņi arī atbildēs uz viktorīnas jautājumiem, uz vienu papildjautājumu, kā arī uz jautājumiem par ceļošanu (sk. sadaļu “Kādus persondatus mēs vācam Eiropas Jaunatnes portālā”). Ja tās ir jauniešu grupas, minēto informāciju iesniedz grupas vadītājs, un pēc tam tiek ģenerēts kods, ko persondatu ievadīšanai varēs izmantot visi pārējie grupas dalībnieki. Lēmuma par balvas piešķiršanu pieņemšanai būs vajadzīgi tikai šādi dati: dzimšanas datums, valstspiederība, atbildes un viktorīnas jautājumiem un papildjautājumu. Citus no reģistrācijas veidlapas ievāktos persondatus izmantos tikai statistikas nolūkiem un kā nepieciešamo informāciju, kuru Eiropas Komisijas oficiāli izraudzīts apakšuzņēmējs izmantos atlasīto dalībnieku ceļojumu rezervēšanai. Plašāka informācija par “DiscoverEU” konkursa noteikumiem pieejama EJP sadaļā “DiscoverEU” konkursa noteikumi.

Vispārīgi apsvērumi
Saistībā ar dažiem no iepriekšminētajiem pakalpojumiem Eiropas Jaunatnes portāls un tam pakārtotie portāli laiku pa laikam rīko konkursus, kuru dalībniekiem, iespējams, prasa iesniegt persondatus. Dalība šādos konkursis ir pilnīgi brīvprātīga; iespējamos dalībniekus pirms persondatu iesniegšanas informē par izrietošajām sekām. 

Lietotājiem var nākties pieteikties un autentificēties, lai varētu izmantot dažas no šīm funkcijām. Šim nolūkam EJP var izmantot Eiropas Komisijas identitātes pārvaldības sistēmu (IMS) ar EU Login sistēmas starpniecību. Minētajai sistēmai ir pašai savs paziņojums par konfidencialitāti

Persondatu apstrāde ir nepieciešama, lai varētu izpildīt Eiropas Komisijas pienākumus nodrošināt uzraudzību un siegt ziņojumus, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 2018/1475, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu, Regulā (ES) Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+", un Eiropas Komisijas 2019. gada 12. marta lēmumā (C(2019) 1819) par 2019. gada darba kārtību sagatavošanas darbībai “DiscoverEU: Free travel passes for Europeans turning 18”.

Datu vākšanas mērķi

 • Informācijas sniegšana
  • Sniegt kontaktinformāciju (ar rakstiem, pasākumiem un ziņām saistīto cilvēku vārdus un/vai e-pasta adreses) plašākai sabiedrībai.
  • Ļaut pilnvarotiem lietotājiem reģistrēties EJP kā autoriem vai redaktoriem un vajadzības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss
  • Ļaut jauniešiem reģistrēties korpusā, norādot galvenos persondatus un kontaktinformāciju. Turklāt ļaut korpusā reģistrētām personām brīvprātīgi sniegt papildu kontaktinformāciju, ziņas par vēlmēm attiecībā uz darbību veidiem, kuri viņus interesētu, kā arī par prasmēm un pieredzi, kuru viņi var sniegt darbībām, kopsavilkumu par viņu izglītību un nodarbinātību un jebkādu iepriekšēju brīvprātīgā darba pieredzi.
  • Ļaut korpusā reģistrētām personām saņemt e-pastu, e-jaunumus un citus paziņojumus, kas saistīti ar korpusu un citām jaunatnei paredzētām Eiropas Komisijas vai citu organizāciju iniciatīvām, kā arī ļaut saņemt aptaujas un izmantot citas metodes, ar kurām apkopo atsauksmes no dalībniekiem. Korpusā reģistrētas personas var noteikt, tieši kādus paziņojumus tās vēlas saņemt.
  • Ļaut korpusam piedāvāt korpusā reģistrētām personām apmācības iespējas.
  • Ļaut korpusā reģistrētām personām sniegt atsauksmes par pakalpojumiem un procesiem.
  • Ļaut korpusā reģistrētām personām sazināties savā starpā, izmantojot korpusa kopienas izveides elementus. Tas ietver iespēju publicēt lietotāja radītu saturu par savu pieredzi korpusā, kā arī iespēju skatīt citu reģistrēto personu ierakstus un tos komentēt, dalīties ar saviem ierakstiem sociālajos tīklos un meklēt darbības vai uz tām pieteikties. Viņi var arī korpusa administratoriem ziņot par ierakstiem, kas izraisa bažas. Ierakstiem ir jāatbilst Eiropas Jaunatnes portāla izmantošanas noteikumiem, kas pieejami tīmeklī. Viņi arī drīkst augšupielādēt avatāru savam profilam un norādīt savu atrašanās vietu.
  • Ļaut pilnvarotiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts vadīt korpusa darbības, meklēt korpusā reģistrēto personu datubāzē potenciālus brīvprātīgos vai darbiniekus korpusa darbībām, saskaņojot informāciju par ierosināto darbību ar korpusā reģistrēto personu persondatiem un preferencēm.
  • Ļaut šiem pilnvarotajiem pārstāvjiem sazināties ar atlasītajiem kandidātiem, ja reģistrētā persona piekritusi, ka organizācija ar viņu drīkst sazināties.
  • Ļaut šiem pilnvarotajiem pārstāvjiem piedāvāt konkrētas brīvprātīgā darba iespējas korpusā reģistrētām personām un pārvaldīt piedāvājumus.
  • Ļauj korpusa administratoriem pārzināt korpusā reģistrēto personu datubāzi un tām palīdzību.
  • Ļaut korpusa administratoriem pārvaldīt korpusa darbības un korpusa dalībnieku meklēšanas un piemērotu dalībnieku atrašanas procesus un sniegt palīdzību pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām ir atļauts vadīt korpusa darbības.
  • Ļaut korpusa administratoriem un citām uzticamām personām sūtīt informāciju un paziņojumus par korpusu un citām ar korpusu saistītām darbībām korpusā reģistrētām personām un organizāciju pilnvarotajiem pārstāvjiem.
  • Ļaut korpusa administratoriem analizēt datus par reģistrētajām personām un no tām saņemtās atsauksmes.
  • Ļaut korpusa administratoriem pārbaudīt reģistrēto personu ierakstus un komentārus, tostarp tos, par kuriem reģistrētās personas ir ziņojušas, un veikt nepieciešamās darbības, ja tie neatbilst Eiropas Jaunatnes portāla izmantošanas noteikumiem.
 • Organizāciju un vakanču datubāze
  • Sniegt sabiedrībai kontaktinformāciju (proti, to personu vārds, uzvārds un/vai e-pasta adrese, kuri saistīti ar “Erasmus+” akreditētām organizācijām, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijām, kam ir kvalitātes zīme, vai saistīti ar citām organizācijām, kas sertificētas saskaņā ar ES finansējuma programmām vai saistītas ar pilnvarotām trešām pusēm un to piedāvātām iespējām).
  • Dot iespēju “Erasmus+” akreditētām organizācijām, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijām, kam ir kvalitātes zīme, un citām organizācijām, kas sertificētas saistībā ar citām ES finansējuma programmām, un pilnvarotām organizācijām, kas ir trešā puse, pārvaldīt šo organizāciju publicēto kontaktinformāciju.
  • Dot iespēju “Erasmus+” akreditētām organizācijām, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijām, kam ir kvalitātes zīme, un citām organizācijām, kas sertificētas saistībā ar citām ES finansējuma programmām, un pilnvarotām organizācijām, kas ir trešā puse, informēt potenciālos kandidātus par piedāvātajām iespējām, un dot jauniešiem iespēju sazināties ar šīm organizācijām.
  • Ļaut EJP administratoriem vajadzības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību organizācijām.
 • Interneta apspriešanas rīks
  • Gādāt, lai lietotāji varētu e-pastā saņemt jaunāko informāciju par apspriešanu, kurā viņi ir piedalījušies.
  • Ļaut uzraudzīt rīka lietotājus un statistiski analizēt viņu aktivitāti.
  • Ļaut EJP administratoriem vajadzības gadījumā sniegt tehnisku palīdzību organizācijām, kuras vada apspriešanas.
 • Iniciatīva “DiscoverEU”
  • Dot jauniešiem iespēju pieteikties uz kādu iniciatīvu, sniedzot dažus svarīgākos persondatus, kontaktinformāciju, kā arī papildu informāciju, kas saistīta ar ceļošanu (sal. ar sadaļu “Kādus persondatus mēs vācam Eiropas Jaunatnes portālā”).
  • Dot pieteikuma iesniedzējiem iespēju saņemt e-pasta vēstules un citus paziņojumus, kas saistīti ar “Discover EU” un citām Eiropas Komisijas (vai ar Komisiju nesaistītām) iniciatīvām, kuru mērķgrupa ir jaunieši. Dot pieteikuma iesniedzējiem iespēju saņemt ataujas un ļaut izmantot citas metodes, ar kurām apkopo pieteikumu iesniedzēju atsauksmes. Dot iespēju saņemt cita veida informāciju, kampaņu materiālus, uzaicinājumus uz pasākumiem, kas saistīti (vai nav saistīti) ar EK iniciatīvām (taču tikai pēc tam, kad pieteikuma iesniedzēji ir snieguši skaidru piekrišanu tam, ka ar viņiem sazinās Eiropas Komisija un tās pilnvarotie darbuzņēmēji).
  • Dot “DiscoverEU” pārvaldītājiem un pilnvarotiem darbuzņēmējiem iespēju sazināties ar atlasītajiem un rezerves sarakstā esošiem pieteikuma iesniedzējiem pa e-pastu vai tālruni.
  • Dot Eiropas Komisijas izvēlētiem plašsaziņas līdzekļiem (drukātiem, TV vai radio) iespēju sazināties ar atlasītiem pieteikuma iesniedzējiem, taču tikai tad, ja atlasītie pieteikuma iesniedzēji ir tam skaidri piekrituši.
  • Nodrošināt, ka pilnvarotais darbuzņēmējs katram izraudzītajam pieteikuma iesniedzējam var piedāvāt ceļošanas karti.
  • Nodrošināt, ka “DiscoverEU” administratoriem ir piekļuve tiešsaistē saglabātajiem pretendentu datiem, dot iespēju atlasīt pretendentus, kā arī nodrošināt atbalstu iniciatīvas “DiscoverEU” pretendentiem (otrais atbalsta līmenis). Pirmā līmeņa atbalstu nodrošinās “Eurodesk”.
  • Ļaut “Discover EU” administratoriem analizēt pretendentu datus un no tiem saņemtās atsauksmes.

Eiropas Komisija un organizācijas, kuras atbild par šo elementu īstenošanu, savāktos persondatus apstrādās vienīgi iepriekš norādītajiem mērķiem.

Kādus persondatus mēs vācam Eiropas Jaunatnes portālā

 • Informācijas sniegšana
  • Par atsevišķām personām, kas saistītas ar rakstu, pasākumu vai ziņām: vārds un e-pasta adrese.
  • Par Eurodesk Briselē vai valsts Eurodesk organizāciju tīkla darbiniekiem: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, valsts, kuras uzdevumā personai ir atļauts pārvaldīt saturu.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss
  • Personām, kuras nolēmušas pievienoties korpusam, jāsniedz šāda pamatinformācija: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, likumīgās uzturēšanās valsts, valstspiederība, e-pasta adrese, vēlamā saziņas valoda, viņu interesējošās korpusa darbības, iepriekšējās zināšanas un pieredze, norādot, ka tās atzīst korpusa uzdevumus un principus.
  • Pēc sākotnējās reģistrācijas procesa, pievienojušās korpusam, šīs personas var brīvprātīgi sniegt papildu informāciju par sevi: pasta adresi, tālruņa numurus, kopsavilkumu par nodarbinātību un izglītību, sīkākas ziņas par iepriekšējo brīvprātīgā darba pieredzi, valodu prasmi, pieejamību korpusa darbībām, motivāciju, lai brīvprātīgi piedalītos korpusa darbībā, motivāciju strādāt korpusa darbībā, vēlamās valstis, kurās veikt brīvprātīgo darbu vai strādāt, vēlamās profesijas, jebkuru papildu informāciju, ko lietotājs vēlas sniegt, vēlmi saņemt e-pastu, e-jaunumus, paziņojumus un citus ziņojumus no korpusa.
  • Tās var arī augšupielādēt personas CV dokumenta veidā, ar nosacījumu, ka visa informācija, ko satur CV, tostarp kontaktinformācija un citi sensitīvi personas dati, būs pieejama to organizāciju pārstāvjiem, kurām atļauts vadīt korpusa darbības un kuras to var izmantot savā procedūrā, lai izvēlētos reģistrētās personas savām darbībām.
  • Tās var publicēt arī lietotāja radītu saturu par savu pieredzi korpusā un komentēt citu reģistrēto personu ierakstus. Ierakstiem ir jāatbilst Eiropas Jaunatnes portāla izmantošanas noteikumiem.
  • Tās arī var augšupielādēt avatāru savam profilam, norādīt savu atrašanās vietu un meklēt darbības vai uz tām pieteikties.
  • Eiropas Solidaritātes korpuss darbosies kā platforma, lai atvieglotu organizācijām un indivīdiem kontaktu dibināšanu, un EAC ĢD nevērtēs datu subjekta personiskos aspektus.
  • Pilnvarotiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts vadīt korpusa darbības, jānorāda vārds, uzvārds, lietotājvārds, e-pasta adrese, organizācija(-as), kuru(-as) šai personai ir tiesības administrēt, un jāpieņem korpusa uzdevumi un principi.
 • Organizāciju un vakanču datubāze
  • Par personām, kas saistītas ar “Erasmus+” akreditētu organizāciju, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijām, kam ir kvalitātes zīme, vai saistītas ar citām organizācijām, kas sertificētas saskaņā ar ES finansējuma programmām, vai saistītas ar pilnvarotām trešām pusēm vai projektiem: vārds un e-pasta adrese.
  • Par organizāciju pārvaldītājiem: vārds, uzvārds, lietotājvārds, e-pasta adrese, organizācija(-as), kuru(-as) šai personai ir tiesības administrēt.
 • Interneta apspriešanas rīks
  • Par atsevišķām personām: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas valsts, dzimšanas datums, dzimums, organizācija, ko tās pārstāv (attiecīgā gadījumā).
  • Par pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts izmantot CTK, — vārds, uzvārds, e-pasta adrese, valsts, par kuru saņemtos datus attiecīgajai personai ir tiesības administrēt.
 • Iniciatīva “Discover EU”
  • Individuāliem dalībniekiem vai grupu vadītājiem, kas nolēmuši pievienoties iniciatīvai, jāsniedz šāda pamatinformācija: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, valstspiederība, e-pasta adrese, personas apliecības vai pases numurs, tālruņa numurs, nodarbošanās. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem par ceļošanu, piemēram, par to, kurā periodā viņi vēlētos ceļot un vai šī ir pirmā reize, kad viņi dodas uz citu ES valsti, vai šī ir pirmā reize, kad viņi ceļo bez vecākiem vai aizbildņiem, ko viņi vēlētos iemācīties no šīs pieredzes, ko viņi vēlētos paveikt ceļojuma laikā, kā viņi segtu izmaksas un kā viņi uzzinājuši par šo iniciatīvu.
  • Grupu pieteikumos minēto informāciju sniedz grupas vadītājs, un pēc tam tiek ģenerēts kods, ko personas datu ievadīšanai izmanto visi pārējie grupas dalībnieki.
  • Atlasīto pieteikuma iesniedzēju e-pasta adresi un tālruņa numuru var nodot Eiropas Komisijas atlasītiem plašsaziņas līdzekļiem, ja pieteikuma iesniedzēji ir skaidri piekrituši šādai saziņai un ja tam piekritušas arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības un Eiropas Komisijas preses dienests. Kad plašsaziņas līdzekļi ir sazinājušies ar pieteikuma iesniedzējiem un iesniedzēji piekrituši iedot savu e-pasta adresi, viņiem jāņem vērā, ka uz viņiem attiecas attiecīgā plašsaziņas līdzekļa paziņojums par konfidencialitāti.
  • Eiropas Komisija drīkst nodot atlasīto “DiscoverEU” pieteikuma iesniedzēju persondatus (proti, vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzimšanas datumu, valsti) savam pilnvarotajam darbuzņēmējam, kas atbild par komunikāciju, lai darbuzņēmējs varētu nosūtīt uzaicinājumus uz pasākumiem vai rezervēt ceļošanas biļetes kāda pasākuma apmeklēšanai.

Ar kādiem tehniskajiem līdzekļiem apstrādājam jūsu datus

Datus vācam un apstrādājam, izmantojot Komisijas IT standartus un telesakaru infrastruktūru. Datus glabā centralizētā datubāzē, ko pārvalda Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts un kas atrodas Komisijas Datu centrā Luksemburgā.

Kam respondentu dati ir pieejami, un kam tos izpauž

 • Informācijas sniegšana
  • Attiecīgo personu kontaktinformācija, ko rakstiem, ziņām vai pasākumiem būs pievienojuši pilnvaroti EJP redaktori, piemēram, kāda pasākuma vai ziņu raksta kontaktpersona, būs redzama plašai sabiedrībai.
  • Šīm ziņām var piekļūt arī Eurodesk darbinieki Briselē un valstu Eurodesk organizāciju tīkla darbinieki.
  • Šī informācija ir pieejama arī EJP administratoriem.
 • Eiropas Solidaritātes korpuss
  • Ja korpusa darbību vadīšanai akreditēta organizācija savā korpusa vietnes lapās publicētajā profilā būs iekļāvusi savu pārstāvju personisko kontaktinformāciju, tā būs redzama plašai sabiedrībai.
  • Plaša sabiedrība var arī redzēt lietotāju radītu saturu un komentārus, kurus publicējušas un kopīgojušas korpusā reģistrētas personas par savu pieredzi korpusā. Tā var arī redzēt lietotāju avatāru un atrašanās vietu, ja tā ir norādīta.
  • Korpusā reģistrētas personas var skatīt un saglabāt savus personas datus, piesakoties savā Eiropas Solidaritātes korpusa kontā. Viņiem ir tiesības jebkurā laikā dzēst savu kontu. Korpusā reģistrēta persona ir atbildīga par savu datu kvalitāti.
  • Korpusā reģistrētas personas var arī aplūkot, kopīgot, rediģēt un izdzēst ierakstus, kurus tās nosūtījušas par savu pieredzi korpusā. Tās var arī aplūkot un komentēt citu reģistrēto personu nosūtītus ierakstus un korpusa administratoriem ziņot par ierakstiem, kas, viņuprāt, neatbilst izmantošanas noteikumiem.
  • Korpusā reģistrētas personas var augšupielādēt, modificēt un izdzēst sava profila avatāru un savu atrašanās vietu.
  • Korpusā reģistrēto personu persondati ir pieejami pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām ir atļauts vadīt korpusa darbības.
  • Korpusā reģistrēto personu persondati ir pieejami arī Korpusa pārvaldniekiem un dažādu tādu ES programmu pārvaldniekiem, ar kuru starpniecību pilnvarotas organizācijas piedāvā Eiropas Solidaritātes korpusa darbības. Struktūrām, kas šīs programmas īsteno valsts līmenī (valsts aģentūrām) ir pieejami Korpusā reģistrēto personu dati tikai tādēļ, lai šīs iestādes varētu ar tām sazināties nolūkā uzaicināt piedalīties valsts rīkotos pasākumos.
  • Persondatus drīkst nodot citiem Eiropas Komisijas dienestiem, kas varētu vēlēties sazināties ar reģistrētajām personām.
  • Atlasīto kandidātu persondatus var nodot Eiropas Komisijas izvēlētiem plašsaziņas līdzekļiem (drukātiem, TV vai radio), ja atlasītie pieteikuma iesniedzēji tam ir skaidri piekrituši.
  • Dažus Korpusā reģistrētu personu datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas valsts, valstspiederība, e-pasta adrese) drīkst nosūtīt citiem rīkiem, kurus pārvalda EAC ĢD, un tie var būt pieejami pilnvarotām iestādēm, valsts aģentūrām un Korpusa pārvaldniekiem.
  • Dažus Korpusā reģistrētu personu datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas valsts, valstspiederība, e-pasta adrese) nosūtīs Eiropas Solidaritātes korpusa darbuzņēmējiem, lai Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem varētu nodrošināt apdrošināšanu.
  • Lietotāju radītais saturs un korpusā reģistrēto personu publicētie komentāri par to pieredzi korpusā ir pieejami arī korpusa administratoriem.
 • Organizāciju un vakanču datubāze
  • Ar “Erasmus+” akreditētām organizācijām, Eiropas Solidaritātes korpusa organizācijām, kam ir kvalitātes zīme, vai citām organizācijām, kas sertificētas saskaņā ar ES finansējuma programmām vai pilnvarotiem pakalpojumu sniedzējiem (trešām pusēm) saistītu personu persondatus un iespējas var aplūkot ikviens.
  • “Erasmus+” akreditētu organizāciju, Eiropas Solidaritātes korpusa organizāciju, kam ir kvalitātes zīme, un citu organizāciju, kas sertificētas saistībā ar citām ES finansējuma programmām, un pilnvarotu organizāciju, kas ir trešā puse, pilnvaroti pārstāvji var piekļūt to personu persondatiem, kas saistīti ar attiecīgo organizāciju un tās projektiem.
 • Interneta apspriešanas rīks
  • Interneta apspriešanas rīka lietotāju e-pasta adreses, vispārīgie demogrāfiskie dati un aktivitāte rīka izmantošanā ir redzami apspriešanu vadīšanā apmācītiem pilnvarotajiem pārstāvjiem no organizācijām, kurām atļauts vadīt apspriešanas, izmantojot minēto rīku.
  • Šie dati ir pieejami arī EJP administratoriem.
 • Iniciatīva “Discover EU”
  • Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par savu datu kvalitāti.
  • Pieteikuma iesniedzēju persondati ir pieejami šādiem Eiropas Komisijas pilnvarotiem datu apstrādātājiem: (1) pilnvarotais darbuzņēmējs, kas veiks ceļojumam vajadzīgās rezervācjas, (2) Eurodesk darbinieki, (3) pilnvarotais darbuzņēmējs, kas atbild par komunikāciju.
  • Pieteikuma iesniedzēju persondati ir pieejami “Discover EU” administratoriem.
  • Persondatus drīkst nodot citiem Eiropas Komisijas dienestiem, kas varētu vēlēties sazināties ar reģistrētajām personām.
  • Atlasīto pieteikuma iesniedzēju persondatus var nodot Eiropas Komisijas izvēlētiem plašsaziņas līdzekļiem (drukātiem, TV vai radio), ja atlasītie pieteikuma iesniedzēji tam ir skaidri piekrituši.
  • Ar Eiropas Komisijas atlasītajiem pieteikuma iesniedzējiem drīkst pa e-pastu vai tālruni sazināties Eiropas Komisijas pilnvarotais darbuzņēmējs, kas atbild par komunikāciju. Ja tas konkrētajā gadījumā nepieciešams un ja atlasītais pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt, darbuzņēmējs drīkst atlasītajam pieteikuma iesniedzējam rezervēt ceļošanas biļeti kāda pasākuma apmeklēšanai. Darbuzņēmējs izvēlēsies konkurētspējīgākos un piemērotākos pārvadātājus, kas ir trešā puse (galvenokārt dzelzceļa uzņēmumus).
  • Ceļošanas biļešu rezervēšanas vajadzībām darbuzņēmējs drīkst pieteikuma iesniedzējiem paziņot, kas ir pārvadātājs, un nodot viņiem saiti uz šā pārvadātāja (trešās puses) tiešsaistes rezervācijas veidlapām, kā arī saiti uz piemērojamo pārvadātāja paziņojumu par konfidencialitāti. Pieteikuma iesniedzējam būs jāaizpilda šīs tiešsaistes rezervācijas veidlapas, lai rezervētu biļetes un tiešsaistē reģistrētos braucienam. Ņemiet vērā, ka šādi pārvadātāji, kas ir trešās puses, nedarbojas Eiropas Komisijas vai Eiropas Komisijas pilnvarotā darbuzņēmēja kontrolē un ka šādu trešo pušu prakse privātuma jomā var atšķirties no tās, kas izklāstīta šajā paziņojumā. Ne Eiropas Komisija, ne pilnvarotais darbuzņēmējs neatbild par šo trešo pušu praksi privātuma jomā un par trešo pušu paziņojumiem par konfidencialitāti. Atlasītajiem pieteikuma iesniedzējiem jāiepazīstas ar šo trešo pušu paziņojumiem par konfidencialitāti, kad šie atlasītie pieteikuma iesniedzēji piekrīt pirkumiem vai rezervācijām pārvadātāja tīmekļa vietnē vai lietotnē. Aicinām jūs izlasīt pārvadātāju (trešo pušu) attiecīgos paziņojumus par konfidencialitāti, lai sīkāk iepazītos ar viņu praksi attiecībā uz privātumu.

Persondati būs pieejami šādām personām:

 • Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta to struktūrvienību personāls, kuras atbild par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Eiropas Jaunatnes portālu,
 • Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Informātikas (IT) nodaļas personāls,
 • citu kompetento Eiropas Komisijas dienestu personāls, kurš arī atbild par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Eiropas Jaunatnes portālu.

Ja nepieciešams, persondatus var izpaust arī:

 • Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Iekšējās revīzijas kapacitātes nodaļas personālam,
 • Iekšējās revīzijas dienesta personālam,
 • Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai personālam.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus

Rakstos, ziņās un pasākumu aprakstos norādītās e-pasta adreses arhivēs līdz ar pārējo attiecīgā ieraksta saturu divu gadu laikā pēc ieraksta izņemšanas no portāla.

Persondatus, kas atrodas Eiropas Solidaritātes korpusa lietotāju kontos, izdzēsīs, kad būs pagājuši trīs gadi pēc tam, kad viņi pārsnieguši vecumu, līdz kuram drīkst piedalīties korpusā, ja vien lietotājs nebūs piekritis piedalīties kādā bijušo dalībnieku programmā, kura darbosies tajā laikā, vai ir pa e-pastu paudis vēlmi saglabāt lietotāja kontu un ir saņēmis ES finansējumu saistībā ar dalību programmā.

Interneta apspriešanās paustais viedoklis tiks anonimizēts (proti, likvidēs saikni starp lietotāju un viņa pausto viedokli vai balsojumu) divu gadu laikā pēc visa apspriešanas un ziņojumu sagatavošanas vai atsauksmju sniegšanas procesa beigām.

Neatlasīto iniciatīvas “Discover EU” pretendentu persondati, kas norādīti viņu pieteikumos, tiek izdzēsti, kad būs pagājuši divi gadi pēc pieteikuma iesniegšanas, ja vien viņi nebūs pauduši vēlēšanos, lai viņus informē par citiem EJP pakalpojumiem vai tajos iesaista. Kad būs pagājis minētais termiņš, viņu persondatus anonimizēs un paturēs tikai statistikas nolūkiem. Persondatus, kas iekļauti atlasīto lietotāju pieteikumos iniciatīvai “Discover EU", neizdzēsīs. Tomēr tos izdzēsīs, ja lietotājs ir paudis vēlēšanos atteikties no “atlasītā lietotāja” statusa un nav saņēmis ES finansējumu no šīs iniciatīvas.

Kā varat piekļūt saviem persondatiem, pārbaudīt to pareizību un vajadzības gadījumā tos labot

Jums ir tiesības iepazīties ar saviem persondatiem, kurus glabājam, un vajadzības gadījumā lūgt, lai tos izlabo. Šim nolūkam jāsazinās ar Eiropas Jaunatnes portāla datu pārzini:

Jaunatnes politikas nodaļas vadītājs, Rue Joseph II 70, B-1049 Briselē, e-pasts: EAC-EYP@ec.europa.eu

Kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai novērstu jūsu informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai

Datus saglabā Komisija, un tos aizsargā vairāki aizsardzības pasākumi, kurus Komisija ieviesusi, lai aizsargātu savu elektronisko resursu integritāti un konfidencialitāti.

Eiropas Solidaritātes korpuss

Pieņemot šo īpašo paziņojumu par konfidencialitāti, organizācija, kam atļauts vadīt korpusa darbības, piekrīt izmantot Eiropas Solidaritātes korpusa IT sistēmu tikai, lai meklētu korpusā reģistrētas personas darbībām, kā arī sazinātos ar korpusā reģistrētām personām un piedāvātu piedalīties kādā darbībā. Tās var būt pašu organizācijas vai tādas citas organizācijas darbības, kuru oficiāli pārstāv pilnvarota organizācija.
Proti, pilnvarotā iestāde apņemas pieņemt tehniskus un operatīvus drošības pasākumus, kas attiecas uz risku, kas saistīts ar tajā notiekošo reģistrēto personu persondatu apstrādi, lai:

 •  nepieļautu, ka datorsistēmām, ar ko apstrādā persondatus, piekļūst personas bez attiecīgām pilnvarām, tostarp nepieļautu: a) neatļautu nolasīšanu, kopēšanu, izmaiņu izdarīšanu vai izņemšanu no datu glabāšanas līdzekļiem; b) datu ievadīšanu bez attiecīgas atļaujas, kā arī glabāšanā esošo persondatu izpaušanu, mainīšanu vai izdzēšanu bez attiecīgas atļaujas; c) ka personas bez attiecīgām pilnvarām lieto datu apstrādes sistēmas, izmantojot datu pārsūtīšanas aprīkojumu;
 • nodrošinātu, ka datu apstrādes sistēmas pilnvarotie lietotāji var piekļūt tikai tiem persondatiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības;
 • reģistrētu, kuri persondati ir nosūtīti, kad un kam;
 • nodrošinātu, ka persondatus apstrādā saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem, kas paredzēti valsts tiesību aktos;
 • nodrošinātu, ka persondatu nodošanas laikā un datu glabāšanas līdzekļu transportēšanas laikā datus bez atļaujas nevar nolasīt, kopēt vai izdzēst;
 • izveidotu tādu organizatorisko struktūru, kas atbilst datu aizsardzības prasībām.

Ar ko sazināties, ja jums ir jautājumi vai sūdzības par persondatu aizsardzību

Tādos gadījumos jāsazinās ar Eiropas Jaunatnes portāla datu pārzini: Jaunatnes politikas nodaļas vadītājs, Rue Joseph II 70, B-1049 Briselē, e-pasts: EAC-EYP@ec.europa.eu.

Ja jums ir vēl citi jautājumi vai sūdzības, varat sazināties ar

Iespējas sūdzēties

Domstarpību gadījumā sūdzības varat sūtīt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDAU) http://www.edps.europa.eu.

Kur var atrast sīkāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības inspektors publicē visu persondatu apstrādes darbību sarakstu. Tam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Par šo konkrēto apstrādi datu aizsardzības speciālistam ir paziņots ar šādu atsauci: DPR-EC-00371.2.