Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka – Europski portal za mlade

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka – Europski portal za mlade

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na Europski portal za mlade i s njim povezane internetske usluge, kao što su internetske stranice i mobilne aplikacije. Budući da taj sustav sadržava osobne podatke pojedinaca, njihovo objavljivanje i obrada obuhvaćeni su odredbama Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. (o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001). U ovoj je izjavi objašnjeno kako se u tom sustavu koriste i štite vaši osobni podaci. 

Glavne su pravne osnove za obradu osobnih podataka Uredba (EU) 2018/1475 o osnivanju Europskih snaga solidarnosti, Uredba (EU) br. 1288/2013 o uspostavi programa Erasmus+ i Odluka Europske komisije (C(2019) 1819) od 12. ožujka 2019. o godišnjem programu rada za 2019. za pripremno djelovanje „DiscoverEU: Besplatne putne propusnice za Europljane koji navrše 18 godina”. 

Inicijativa za virtualnu razmjenu Erasmus+ ima zasebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka, koja je dostupna ovdje: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/erasmus-virtualexchange-privacy-statement_en

Koja je svrha prikupljanja podataka?

Pet glavnih elemenata Europskog portala za mlade uključuje prikupljanje i obradu osobnih podataka. To su:

 • Informiranje – sastavljanje i uređivanje članaka, najava događanja i novosti povezanih sa strategijom EU-a za mlade.
 • Europske snage solidarnosti – mladi se preko Europskog portala za mlade mogu registrirati za Snage solidarnosti, navesti kakve ih aktivnosti zanimaju i proći osposobljavanje kao pripremu za sudjelovanje u aktivnosti. Registrirani članovi mogu objavljivati i dijeliti vlastite sadržaje, npr. fotografije i tekstove o iskustvu u Snagama, komentirati objave drugih sudionika, postaviti avatar na svoj profil i naznačiti svoju lokaciju. Na Europskom portalu za mlade ovlaštene organizacije mogu pretraživati bazu podataka registriranih članova Snaga kako bi pronašle potencijalne volontere/zaposlenike za svoje aktivnosti, stupile u kontakt s njima (ako su na to pristali) i ponudile im aktivnosti, koje oni mogu prihvatiti ili odbiti. Nakon završene aktivnosti mogu im izdati potvrdu o sudjelovanju. Registrirani članovi / sudionici Europskih snaga solidarnosti mogu preko svojeg profila pohađati opće osposobljavanje. Budući da je za to potreban prijenos njihovih podataka s Portala u sustav upravljanja učenjem, bit će obaviješteni o izjavi o zaštiti osobnih podataka za taj sustav upravljanja učenjem i od njih će se tražiti suglasnost za prijenos njihovih podataka. Taj sustav ima vlastitu izjavu o zaštiti osobnih podataka dostupnu na zasebnoj internetskoj stranici.
 • Baza podataka organizacija i prilika – popis organizacija akreditiranih u okviru programa Erasmus+, organizacija Europskih snaga solidarnosti koje nose oznaku kvalitete, drugih programa koje financira EU i ovlaštenih vanjskih pružatelja usluga koji mladima nude prilike za volontiranje, stažiranje i zaposlenje. Baza sadržava i popis tih prilika.
 • Internetska platforma za savjetovanje – jedan je od ciljeva strategije EU-a za mlade potaknuti mlade da više sudjeluju u demokratskom životu. Europski portal za mlade stoga nudi i platformu na kojoj mladi mogu iznijeti svoje mišljenje o raznim temama.
 • DiscoverEU – Europski portal za mlade omogućuje mladim pojedincima i skupinama mladih da se prijave za putne propusnice. U tu svrhu trebaju navesti informacije o sebi, riješiti kviz, odgovoriti na dodatno pitanje i na pitanja o putovanju (vidjeti odjeljak „Koji se osobni podaci prikupljaju na Europskom portalu za mlade?”). Kad je riječ o skupinama mladih, te informacije mora navesti vođa skupine, nakon čega će se generirati kod koji će ostali članovi skupine upotrebljavati za unošenje svojih osobnih podataka. Za odluku o dodjeli koristit će se samo datum rođenja, državljanstvo te odgovori na pitanja iz kviza i na dodatno pitanje. Ostali osobni podaci prikupljeni putem obrasca za prijavu koristit će se u statističke svrhe i za rezervaciju putnih karata odabranih sudionika, za što je zadužen ovlašteni podugovaratelj Europske komisije. Više informacija o pravilima natječaja DiscoverEU dostupno je na Europskom portalu za mlade u odjeljku Pravila natječaja DiscoverEU.

Opće napomene:
Za neke od navedenih elemenata Europski portal za mlade i s njim povezani portali povremeno organiziraju natječaje za koje može biti potrebno dati osobne podatke. Sudjelovanje u takvim natječajima potpuno je dobrovoljno; potencijalni sudionici se prije sudjelovanja obavještavaju o tome koji će se osobni podaci tražiti. 

Za pristup nekim funkcionalnostima korisnici će se možda morati prijaviti i autentificirati. U tu svrhu Europski portal za mlade može koristiti sustav Europske komisije za upravljanje identitetom, preko sustava EU Login. Taj sustav ima zasebnu izjavu o zaštiti privatnosti

Obrada osobnih podataka nužna je za ispunjavanje obveza i odgovornosti Europske komisije u pogledu praćenja i izvješćivanja kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2018/1475 o osnivanju Europskih snaga solidarnosti, Uredbi (EU) br. 1288/2013 o uspostavi programa Erasmus+ i Odluci Europske komisije (C(2019) 1819) od 12. ožujka 2019. o godišnjem programu rada za 2019. za pripremno djelovanje „DiscoverEU: Besplatne putne propusnice za Europljane koji navrše 18 godina”.

Podaci se prikupljaju u sljedeće svrhe:

 • Informiranje
  • Javnosti staviti na raspolaganje podatke za kontakt (imena i/ili e-adrese osoba povezanih s člancima, događanjima ili novostima).
  • Omogućiti ovlaštenim korisnicima da se na Europskom portalu za mlade registriraju kao autori ili urednici i po potrebi pružiti tehničku podršku.
 • Europske snage solidarnosti
  • Omogućiti mladima da se registriraju za Snage tako da navedu osnovne osobne informacije i podatke za kontakt. Omogućiti registriranim članovima Snaga da, ako žele, navedu dodatne podatke za kontakt, vrste aktivnosti za koje su zainteresirani, vještine i iskustvo kojima bi mogli pridonijeti aktivnostima, kratak pregled svojeg školovanja i radnog iskustva te eventualno dosadašnje volontersko iskustvo.
  • Omogućiti registriranim članovima Snaga da primaju e-poruke, biltene i druge obavijesti povezane sa Snagama i drugim inicijativama (Europske komisije i drugih) koje su namijenjene mladima te da sudjeluju u anketama i na druge načine daju povratne informacije. Registrirani članovi Snaga mogu sami odrediti koje vrste poruka žele primati.
  • Omogućiti Snagama da registriranim članovima ponude prilike za osposobljavanje.
  • Omogućiti registriranim članovima Snaga da daju povratne informacije o uslugama i postupcima.
  • Omogućiti registriranim članovima Snaga da međusobno komuniciraju u okviru elemenata Snaga koji to omogućuju. To se odnosi i na objavljivanje vlastitih sadržaja povezanih s iskustvom u Snagama, pregledavanje i komentiranje objava drugih registriranih članova, dijeljenje vlastitih objava na društvenim mrežama i pretraživanje ili prijavljivanje za aktivnosti. Neprimjerene objave mogu se prijaviti administratorima Snaga. Objave moraju biti u skladu s uvjetima korištenja Europskog portala za mlade, koji su dostupni na internetu. Na profilu se može postaviti i avatar i navesti trenutačna lokacija.
  • Omogućiti ovlaštenim predstavnicima organizacija zaduženih za vođenje aktivnosti Snaga da pretražuju baze podataka registriranih članova Snaga kako bi pronašli potencijalne volontere/zaposlenike tako da usporede informacije o predloženoj aktivnosti s osobnim podacima i preferencijama registriranih članova.
  • Omogućiti tim ovlaštenim predstavnicima da stupe u kontakt s odabranim kandidatima ako su oni na to pristali.
  • Omogućiti tim ovlaštenim predstavnicima da registriranim kandidatima Snaga ponude mogućnost sudjelovanja u određenim aktivnostima i da upravljaju danim ponudama.
  • Omogućiti administratorima Snaga da upravljaju bazom podataka registriranih članova Snaga i pružaju podršku registriranim članovima.
  • Omogućiti administratorima Snaga da upravljaju aktivnostima Snaga i postupcima traženja odgovarajućih kandidata i uspoređivanja podataka te da pružaju podršku ovlaštenim predstavnicima organizacija zaduženih za vođenje aktivnosti Snaga.
  • Omogućiti administratorima Snaga i drugim stranama od povjerenja da registriranim članovima Snaga i ovlaštenim predstavnicima organizacija šalju informacije i obavijesti o Snagama i drugim sličnim aktivnostima.
  • Omogućiti administratorima Snaga da analiziraju podatke i povratne informacije registriranih članova.
  • Omogućiti administratorima Snaga da pregledavaju objave i komentare registriranih članova, kao i objave koje oni prijave, te da poduzmu potrebne mjere ako nisu u skladu s uvjetima korištenja Europskog portala za mlade.
 • Baza podataka organizacija i prilika
  • Javnosti staviti na raspolaganje podatke za kontakt (imena i/ili e-adrese osoba povezanih s organizacijama akreditiranima u okviru programa Erasmus+, organizacijama Europskih snaga solidarnosti koje nose oznaku kvalitete, drugim organizacijama certificiranima u okviru drugih programa koje financira EU ili ovlaštenim vanjskim pružateljima usluga te prilikama koje nude).
  • Omogućiti organizacijama akreditiranima u okviru programa Erasmus+, organizacijama Europskih snaga solidarnosti koje nose oznaku kvalitete, drugim organizacijama certificiranima u okviru drugih programa koje financira EU ili ovlaštenim vanjskim pružateljima usluga da upravljaju objavljenim podacima za kontakt svojih organizacija.
  • Omogućiti organizacijama akreditiranima u okviru programa Erasmus+, organizacijama Europskih snaga solidarnosti koje nose oznaku kvalitete, drugim organizacijama certificiranima u okviru drugih programa koje financira EU ili ovlaštenim vanjskim pružateljima usluga da oglašavaju prilike koje nude potencijalnim kandidatima, a mladima omogućiti da stupe u kontakt s tim organizacijama.
  • Omogućiti administratorima Europskog portala za mlade da po potrebi pruže tehničku podršku organizacijama.
 • Internetska platforma za savjetovanje
  • Omogućiti korisnicima da e-poštom primaju novosti o savjetovanjima u kojima su sudjelovali.
  • Omogućiti praćenje i statističku analizu korisnika platforme.
  • Omogućiti administratorima Europskog portala za mlade da po potrebi pruže tehničku podršku organizacijama koje vode savjetovanja.
 • DiscoverEU
  • Omogućiti mladima da se prijave za inicijativu tako da dostave osnovne osobne informacije, podatke za kontakt i dodatne informacije povezane s putovanjem (vidjeti odjeljak „Koji se osobni podaci prikupljaju na Europskom portalu za mlade?”).
  • Omogućiti podnositeljima prijave da primaju e-poruke i druge obavijesti povezane s inicijativom DiscoverEU i drugim inicijativama (Europske komisije i drugih) koje su namijenjene mladima te da sudjeluju u anketama i na druge načine daju povratne informacije, da primaju ostale poruke, materijale za kampanje, pozivnice za događanja povezana s inicijativama (Europske komisije i drugih), ali tek nakon što podnositelji prijave daju izričitu privolu Europskoj komisiji i njezinim ovlaštenim ugovarateljima da s njima stupe u kontakt.
  • Omogućiti administratorima inicijative DiscoverEU i ovlaštenom ugovaratelju da kontaktiraju s odabranim kandidatima i kandidatima s rezervne liste e-poštom ili telefonom.
  • Omogućiti tiskanim medijima i televizijskim ili radijskim postajama koje odabere Europska komisija da stupe u kontakt s odabranim podnositeljima prijave, ali tek uz njihovu izričitu suglasnost.
  • Omogućiti ovlaštenom ugovaratelju da svakom odabranom podnositelju prijave ponudi putnu propusnicu.
  • Omogućiti administratorima inicijative DiscoverEU da pristupaju podacima podnositelja prijave pohranjenima na internetu, da odabiru podnositelje prijave i pružaju im podršku (podrška druge razine). Podršku prve razine pružat će mreža Eurodesk.
  • Omogućiti administratorima inicijative DiscoverEU da analiziraju podatke i povratne informacije podnositelja prijave.

Europska komisija i organizacije koje su nadležne za provedbu tih elemenata prikupljene će osobne podatke obrađivati isključivo u prethodno opisane svrhe.

Koji se osobni podaci prikupljaju na Europskom portalu za mlade?

 • Informiranje
  • Kad je riječ o pojedincima povezanima s određenim člankom, događanjem ili novošću: ime i e-adresa.
  • Kad je riječ o osoblju Eurodesk Brussels Linka ili osoblju mreže nacionalnih organizacija Eurodeska: ime, prezime, e-adresa i zemlja u čije je ime ta osoba ovlaštena upravljati sadržajem.
 • Europske snage solidarnosti
  • Pojedinci koji se odluče priključiti Snagama moraju dostaviti sljedeće osnovne informacije: ime, prezime, datum rođenja, spol, zemlju zakonitog boravišta, državljanstvo, e-adresu, željeni jezik za kontakt, vrste aktivnosti za koje su zainteresirani u Snagama, prethodno znanje i iskustvo te naznačiti da prihvaćaju misiju i načela Snaga.
  • Nakon početnog postupka registracije za pridruživanje Snagama mogu, ako žele, navesti dodatne informacije o sebi: adresu, brojeve telefona, kratak pregled školovanja i radnog iskustva, dosadašnja volonterska iskustva, jezične vještine, raspoloživost za aktivnosti Snaga, motivaciju za volontiranje u aktivnosti Snaga, motivaciju za rad na aktivnosti Snaga, zemlje u kojima bi rado volontirali ili radili, željena zanimanja, sve dodatne informacije koje žele dati, suglasnost za primanje e-poruka, biltena, obavijesti i drugih poruka Snaga.
  • Mogu priložiti i svoj životopis kao zaseban dokument imajući na umu da će sve informacije iz životopisa, uključujući podatke za kontakt i sve osjetljive osobne informacije, biti dostupne predstavnicima organizacija zaduženih za vođenje aktivnosti Snaga, koji ih mogu upotrebljavati u postupku odabira registriranih članova za svoje aktivnosti.
  • Mogu objavljivati i vlastite sadržaje povezane s iskustvom u Snagama i komentirati objave drugih registriranih članova. Te objave moraju biti u skladu s uvjetima za korištenje Europskog portala za mlade.
  • Na svojem profilu mogu postaviti avatar, navesti svoju trenutačnu lokaciju, pretraživati aktivnosti i prijavljivati se za njih.
  • Europske snage solidarnosti služit će kao platforma za lakše povezivanje organizacija i pojedinaca, a Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (EAC) neće procjenjivati osobne aspekte osoba čiji se podaci obrađuju.
  • Ovlašteni predstavnici organizacija zaduženih za vođenje aktivnosti Snaga moraju dostaviti: ime, prezime, korisničko ime, e-adresu, ime organizacije/organizacija u čije je ime osoba ovlaštena za upravljanje te naznačiti da prihvaćaju misiju i načela Snaga.
 • Baza podataka organizacija i prilika
  • Kad je riječ o pojedincima povezanima s organizacijom akreditiranom u okviru programa Erasmus+, organizacijom Europskih snaga solidarnosti koja nosi oznaku kvalitete, drugom organizacijom certificiranom u okviru drugih programa koje financira EU, ovlaštenim vanjskim pružateljem usluga ili projektom: ime i e-adresa.
  • Kad je riječ o upraviteljima organizacija: ime, prezime, korisničko ime, e-adresa, ime organizacije/organizacija u čije je ime osoba ovlaštena za upravljanje.
 • Internetska platforma za savjetovanje
  • Kad je riječ o pojedincima: ime, prezime, e-adresa, zemlja boravišta, datum rođenja, spol, organizacija koju predstavljaju (ako je primjenjivo).
  • Kad je riječ o ovlaštenim predstavnicima organizacija koji se smiju služiti internetskom platformom za savjetovanje – ime, prezime, e-adresa, zemlja u čije je ime osoba ovlaštena za upravljanje.
 • DiscoverEU
  • Pojedinačni članovi ili vođe skupina koji se odluče prijaviti moraju dostaviti sljedeće osnovne informacije: ime, prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, e-adresu, broj osobne iskaznice ili putovnice, telefonski broj, zanimanje. Podnositelji prijave moraju odgovoriti i na niz pitanja povezanih s putovanjem, npr. u kojem razdoblju žele putovati, je li to prvi put da putuju u drugu zemlju EU-a, putuju li prvi put bez pratnje roditelja/skrbnika, što bi voljeli naučiti iz tog iskustva, kojim bi se aktivnostima rado bavili na putovanju, kako bi financirali svoje troškove i kako su saznali za inicijativu.
  • U slučaju skupne prijave te informacije mora navesti vođa skupine, nakon čega će se generirati kod koji će ostali članovi skupine upotrebljavati za unošenje svojih osobnih podataka.
  • E-adresa i telefonski broj odabranih podnositelja prijave mogu se dijeliti s medijskim kućama koje odabere Europska komisija (nakon što podnositelj prijave izričito pristane na to da medijske kuće s njim stupe u kontakt), s predstavništvima Europske komisije i Službom glasnogovornika Europske komisije. Nakon što se podnositeljima prijave obrate medijske kuće i oni im pristanu dati svoje e-adrese, moraju biti svjesni da za njih vrijedi izjava o zaštiti osobnih podataka konkretne medijske kuće koja im se obratila.
  • Europska komisija može dijeliti osobne podatke odabranih podnositelja prijave za DiscoverEU (posebno ime, e-adresu, telefonski broj, datum rođenja, zemlju) sa svojim ovlaštenim ugovarateljem zaduženim za komunikacijske aktivnosti, primjerice u svrhu slanja pozivnice za događanje ili rezervacije putne karte za sudjelovanje u događanju.

Koja tehnička sredstva koristimo za obradu podataka?

Za prikupljanje i obradu podataka koristi se telekomunikacijska infrastruktura prema IT standardima Europske komisije. Podaci se pohranjuju u središnjoj bazi podataka u Podatkovnom centru Komisije u Luksemburgu, a njome upravlja Glavna uprava EAC.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

 • Informiranje
  • Javnosti će biti vidljivi relevantni podaci za kontakt svih osoba koje ovlašteni urednici Europskog portala za mlade dodaju uz članke, novosti ili događanja, na primjer podaci osobe kojoj se javnost može obratiti u vezi s određenim događanjem ili novošću.
  • Tim podacima može pristupiti i osoblje Eurodeska u Eurodesk Brussels Linku i osoblje mreže nacionalnih organizacija Eurodeska.
  • Pristup tim informacijama imaju i administratori Europskog portala za mlade.
 • Europske snage solidarnosti
  • Javnosti će biti vidljivi podaci za kontakt predstavnika organizacija zaduženih za vođenje aktivnosti Snaga ako ih organizacija sama objavi na svojem profilu na internetskim stranicama Snaga.
  • Javnosti će biti vidljiv i sadržaj koji generiraju registrirani članovi Snaga, kao i komentari o iskustvu u Snagama koje objave i podijele te njihov avatar ako ga imaju i lokacija ako je naznače.
  • Registrirani članovi Snaga mogu pregledavati i ažurirati svoje osobne podatke prijavom na svoj račun za Europske snage solidarnosti, koji u svakom trenutku imaju pravo i izbrisati. Svaki registrirani član Snaga odgovoran je za kvalitetu svojih podataka.
  • Registrirani članovi Snaga mogu isto tako pregledavati, dijeliti, uređivati i brisati svoje objave o iskustvu u Snagama. Mogu i pregledavati i komentirati objave drugih registriranih članova te administratorima Snaga prijavljivati objave za koje smatraju da nisu u skladu s uvjetima korištenja Europskog portala za mlade.
  • Registrirani članovi Snaga mogu postaviti, promijeniti ili izbrisati avatar i lokaciju na svom profilu.
  • Osobni podaci registriranih članova Snaga dostupni su ovlaštenim predstavnicima organizacija zaduženih za vođenje aktivnosti Snaga.
  • Osobni podaci registriranih članova Snaga dostupni su i administratorima Snaga i administratorima različitih programa EU-a u okviru kojih ovlaštene organizacije nude aktivnosti Europskih snaga solidarnosti. Tijela koja provode te programe na nacionalnoj razini (nacionalne agencije) imaju pristup podacima registriranih članova Snaga samo zato da bi ih mogla pozvati da sudjeluju u nacionalnim događanjima.
  • Osobni podaci mogu se dijeliti s drugim službama Europske komisije koje bi mogle biti zainteresirane za kontakt s registriranim članovima.
  • Osobni podaci odabranih kandidata mogu se, uz njihovu izričitu suglasnost, dijeliti s tiskanim medijima i televizijskim ili radijskim postajama koje odabere Europska komisija.
  • Neki osobni podaci registriranih članova Snaga (ime, prezime, datum rođenja, zemlja boravišta, državljanstvo, e-adresa) mogu se slati drugim alatima kojima upravlja Glavna uprava EAC i koji su dostupni ovlaštenim organizacijama, nacionalnim agencijama i administratorima Snaga.
  • Neki osobni podaci sudionika Snaga (ime, prezime, datum rođenja, zemlja boravišta, državljanstvo, e-adresa, spol) šalju se ugovaratelju Europskih snaga solidarnosti zaduženom za osiguranje sudionika Europskih snaga solidarnosti.
  • Sadržaj koji generiraju registrirani članovi Snaga i komentari o iskustvu u Snagama koje objave dostupni su i administratorima Snaga.
 • Baza podataka organizacija i prilika
  • Osobni podaci za kontakt osoba povezanih s organizacijama akreditiranima u okviru programa Erasmus+, organizacijama Europskih snaga solidarnosti koje nose oznaku kvalitete, drugim organizacijama certificiranima u okviru drugih programa koje financira EU ili ovlaštenim vanjskim pružateljem usluga, kao i prilike koje nude, vidljivi su široj javnosti.
  • Ovlašteni predstavnici organizacije akreditirane u okviru programa Erasmus+, organizacije Europskih snaga solidarnosti koja nosi oznaku kvalitete, druge organizacije certificirane u okviru drugih programa koje financira EU ili ovlaštenog vanjskog pružatelja usluga mogu pristupiti osobnim podacima za kontakt osoba povezanih s tom organizacijom i njezinim projektima.
 • Internetska platforma za savjetovanje
  • E-adrese i osnovni demografski podaci korisnika internetske platforme za savjetovanje te njihova aktivnost na platformi vidljivi su ovlaštenim predstavnicima organizacija koji preko te platforme mogu voditi savjetovanja i koji su za to osposobljeni.
  • Tim podacima pristup će imati i administratori Europskog portala za mlade.
 • DiscoverEU
  • Svaki podnositelj prijave odgovoran je za kvalitetu svojih podataka.
  • Osobni podaci podnositelja prijave dostupni su sljedećim izvršiteljima obrade koje je ovlastila Europska komisija: 1) ovlaštenom ugovaratelju koji će se pobrinuti za rezervaciju putnih karata, 2) Eurodeskovima i 3) ovlaštenom ugovaratelju zaduženom za komunikacijske aktivnosti.
  • Osobni podaci podnositelja prijave dostupni su administratorima inicijative DiscoverEU.
  • Osobni podaci mogu se dijeliti s drugim službama Europske komisije koje bi mogle biti zainteresirane za kontakt s registriranim članovima.
  • Osobni podaci odabranih podnositelja prijave mogu se, uz njihovu izričitu suglasnost, dijeliti s tiskanim medijima i televizijskim ili radijskim postajama koje odabere Europska komisija.
  • Podnositeljima prijave koje je odabrala Europska komisija može se e-poštom ili telefonom obratiti ovlašteni ugovaratelj Europske komisije zadužen za komunikacijske aktivnosti. Prema potrebi, i ako se odabrani podnositelj prijave s tim slaže, ugovaratelj za njega može rezervirati putnu kartu kako bi mogao sudjelovati u događanju. Ugovaratelj će odabrati najkonkurentnije i najprimjerenije prijevoznike (u načelu željezničke).
  • Za potrebe rezervacije putnih karata ugovaratelj može s podnositeljima prijave podijeliti ime identificiranog prijevoznika i poveznice na njegove elektroničke obrasce za rezervaciju i njegovu izjavu o zaštiti osobnih podataka. Podnositelj prijave morat će ispuniti te obrasce kako bi rezervirao karte i prijavio se elektroničkim putem. Napominjemo da su takvi prijevoznici treća strana i ne posluju pod kontrolom Europske komisije ni njezinih ovlaštenih ugovaratelja pa se njihov način zaštite osobnih podataka može razlikovati od ove izjave o zaštiti osobnih podataka. Ni Europska komisija ni ovlašteni ugovaratelj nisu odgovorni za postupke zaštite osobnih podataka ni izjave o zaštiti osobnih podataka tih trećih strana. Odabrani podnositelji prijave moraju biti upoznati s izjavama o zaštiti osobnih podataka tih trećih strana kad pristaju na kupnju ili rezervaciju putem internetske stranice ili aplikacije tog prijevoznika. Svakako pročitajte odgovarajuće izjave o zaštiti osobnih podataka trećih strana kako biste se bolje upoznali s njihovim postupcima zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci bit će dostupni:

 • osoblju odjela Glavne uprave EAC odgovornom za pružanje usluga preko Europskog portala za mlade
 • osoblju informatičkog odjela Glavne uprave EAC
 • osoblju drugih nadležnih službi Europske komisije suodgovornom za pružanje usluga preko Europskog portala za mlade.

Ako je potrebno, osobni podaci mogu se otkriti i:

 • osoblju Službe za unutarnju reviziju Glavne uprave EAC
 • osoblju Glavne uprave za unutarnju reviziju (IAS)
 • osoblju Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF).

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

E-adrese za kontakt navedene uz članke, novosti i događanja bit će arhivirane zajedno s tim sadržajem dvije godine od trenutka kad je sadržaj uklonjen s portala.

Osobni podaci s korisničkih računa Europskih snaga solidarnosti brišu se tri godine nakon što korisnik dosegne gornju dobnu granicu za sudjelovanje u Snagama, osim ako je pristao pridružiti se eventualnom programu bivših sudionika, ako je e-poštom dojavio da želi zadržati korisnički račun ili je sudjelujući u programu primio financijska sredstva EU-a.

Doprinosi u okviru internetskih savjetovanja bit će anonimizirani (tj. korisnike se neće moći povezati s njihovim doprinosima/glasovima) u roku od dvije godine nakon isteka svakog završenog postupka savjetovanja i izvješćivanja / davanja povratnih informacija.

Osobni podaci iz prijava korisnika koji nisu odabrani za sudjelovanje u inicijativi DiscoverEU bit će izbrisani dvije godine nakon podnošenja prijave, osim ako su naveli da žele biti obaviješteni ili uključeni u druge usluge Europskog portala za mlade. Nakon toga njihovi će se osobni podaci anonimizirati i čuvati samo u statističke svrhe. Osobni podaci iz prijava korisnika koji su odabrani za sudjelovanje u inicijativi DiscoverEU neće biti izbrisani, osim ako je korisnik naveo da želi povući svoj status „odabranog korisnika” i nije primio sredstva EU-a u okviru inicijative.

Kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i prema potrebi ih ispraviti?

Imate pravo pristupiti pohranjenim osobnim podacima i prema potrebi zatražiti da se isprave. U tu svrhu obratite se voditelju obrade podataka Europskog portala za mlade:

načelnik odjela „Politika za mlade”, Rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, e-adresa: EAC-EYP@ec.europa.eu

Koje su sigurnosne mjere poduzete kako bi se vaši podaci zaštitili od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa?

Podaci se čuvaju u Komisiji i osigurani su brojnim zaštitnim mjerama koje Komisija provodi radi zaštite cjelovitosti i povjerljivosti svojih elektroničkih sredstava.

Europske snage solidarnosti

Prihvaćanjem ove posebne izjave o zaštiti osobnih podataka organizacija ovlaštena za vođenje aktivnosti Snaga suglasna je s tim da koristi informatičke sustave Europskih snaga solidarnosti isključivo kako bi pronašla registrirane članove za aktivnosti, stupila s njima u kontakt i ponudila im da sudjeluju u aktivnosti. To mogu biti njezine aktivnosti ili aktivnosti druge organizacije koju ovlaštena organizacija službeno predstavlja.
Ovlaštena organizacija posebno se obvezuje da će uvesti tehničke i operativne sigurnosne mjere zbog rizika povezanih s obradom osobnih podataka registriranih članova i tako:

 •  spriječiti da neovlaštene osobe dobiju pristup računalnim sustavima za obradu osobnih podataka, a posebno (a) neovlašteno čitanje, kopiranje, mijenjanje ili uklanjanje medija za pohranu, (b) neovlašten unos podataka i svako neovlašteno otkrivanje, mijenjanje ili brisanje pohranjenih osobnih podataka, (c) da neovlaštene osobe koriste sustave za obradu podataka putem uređaja za prijenos podataka
 • osigurati da ovlašteni korisnici sustava za obradu podataka imaju pristup samo onim osobnim podacima na koje se odnosi njihovo pravo pristupa
 • evidentirati koji su osobni podaci proslijeđeni, kada i kome
 • osigurati da se osobni podaci obrađuju u skladu s odredbama nacionalnih propisa o zaštiti podataka
 • osigurati da se tijekom prosljeđivanja osobnih podataka i prenošenja medija za pohranu podataka ti podaci ne mogu čitati, kopirati ni brisati bez ovlaštenja
 • oblikovati svoju organizacijsku strukturu tako da bude u skladu sa zahtjevima za zaštitu podataka.

Kome se obratiti ako želite saznati više o zaštiti podataka pojedinaca ili podnijeti pritužbu?

Obratite se voditelju obrade podataka Europskog portala za mlade: načelnik odjela „Politika za mlade”, Rue Joseph II 70, B-1049, Bruxelles, e-adresa: EAC-EYP@ec.europa.eu.

U slučaju dodatnih pitanja ili pritužbi obratite se:

Pravni lijek

U slučaju nesuglasica pritužbe možete uputiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (EDPS): http://www.edps.europa.eu

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ovaj posebni postupak obrade prijavljen je službeniku za zaštitu podataka pod sljedećim brojem upisa: DPR-EC-00371.2