Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Unia Europejska gwarantuje młodym pracę

W Unii Europejskiej bezrobotnych jest ponad pięć milionów młodych ludzi w wieku 15 – 24 lata. Kryzys ekonomiczny w Europie dotknął szczególnie młodzież, wśród której wskaźnik zatrudnienia spadł trzykrotnie bardziej niż u osób dorosłych.

O programie

„Gwarancja dla młodzieży” ma zapewnić młodzieży wysokiej jakości oferty pracy, szkolenia kierunkowe oraz staże dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego ucznia czy studenta. Głównym założeniem programu jest zagwarantowanie zatrudnienia każdemu absolwentowi w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu szkoły. „Gwarancja dla młodzieży” ma pomóc młodym w odnalezieniu pracy, która odpowiadałaby zarówno kierunkowi edukacji, jak i umiejętnościom oraz dotychczasowemu doświadczeniu.

Program zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące uściślenia współpracy placówek oświatowych i instytucji zatrudnienia. To inwestycja długoterminowa, która wymaga aktywacji wielu podmiotów mogących pomóc młodym na ścieżce kariery zawodowej, w tym ośrodków poradnictwa zawodowego, instytucji szkoleniowych, związków zawodowych, itp. Ponadto, w wielu państwach niezbędne będzie przeprowadzenie reform dotyczących m.in. kształcenia i szkolenia zawodowego.

Obecnie Unia Europejska pracuje nad opracowaniem dokładnych planów programu dla poszczególnych krajów i jak najszybszym wprowadzeniu ich w życie.


Gwarancja dla młodych Polaków

Wśród adresatów „Gwarancji dla młodzieży” w Polsce wyróżnia się 4 grupy:

a) osoby w wieku 15 – 17 lat, które przedwcześnie zakończyły naukę;
b) osoby w wieku 18 – 24 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (grupa NEET), w tym osoby wymagające szczególnego wsparcia tj. oddalone od rynku pracy, ze środowisk defaworyzowanych lub z obszarów wiejskich;
c) osoby w wieku 18 – 25 lat zarejestrowane jako bezrobotne – w tym również zarejestrowani studenci studiów zaocznych i wieczorowych
d) bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku 18 – 29 lat – w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych i udzielania im pożyczek.

Kluczowymi polskim instytucjami, które będę wspierały młodych w karierze zawodowej są: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy (OHP), które pomagają rozwijać się społecznie i zawodowo osobom wykluczanym w społeczeństwie, oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, którego zadaniem jest wspieranie finansowe młodych. Ośrodki te będą nawiązywały dalsze współprace z poszczególnymi partnerami.

Aby skorzystać z  „Gwarancji dla młodzieży”, należy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub przystąpić do organizowanych przez program konkursów. 

Nad przebiegiem zmian będzie czuwało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przy ścisłej współpracy z partnerami zaangażowanymi w program, który zostaną zobowiązani do regularnego przekazywania wiarygodnych, szczegółowym wyników dotychczasowych działań.


Opłacalna inwestycja

„Gwarancja dla młodzieży” to jeden z najważniejszych i najbardziej pilnych programów UE, który muszą wprowadzić wszystkie kraje członkowskie. Szacuje się, że koszty „Gwarancji dla młodzieży” mogą wynosić rocznie ponad 21 mld euro. Traktuje się tę sumę jako konieczną inwestycję w młode pokolenie, bez którego rozwój państwa nie jest możliwy. Eksperci przekonują, że brak działań i utrzymywanie młodych bezrobotnych byłyby dla Unii o wiele bardziej kosztowne. 

Sylwia Pacholczyk