Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Nowy zarząd PROM w komplecie / New Board of PROM
Reprezentowanie interesów młodzieży, inicjowanie rozwiązań i opiniowanie pomysłów w zakresie polityki na rzecz młodzieży – to najważniejsze cele utworzonej w 2011 r. Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

Rada, zrzeszająca obecnie kilkadziesiąt organizacji, działa w interesie młodzieży, współtworzy politykę na rzecz młodzieży i promuje zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne. PROM nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją samorządną, apolityczną i niezależną od struktur państwowych. Członkowie władz związku nie mogą łączyć funkcji w PROM z pełnieniem funkcji w partiach politycznych.

 

Do związku przystąpić mogą zarówno organizacje młodzieżowe – za które uznaje się podmioty współzarządzane przez osoby do 35. roku życia, w których 2/3 członków jest wieku do 35 lat - jak i organizacje skupiające młodzież, którymi zarządzać mogą osoby starsze. Aby stać się pełnoprawnym członkiem PROM, trzeba mieć za sobą co najmniej rok działalności i rok współpracy z PROM w charakterze członka stowarzyszonego. Statut PROM dzieli należące do niej podmioty na dwie grupy, tzw. izby. W skład pierwszej izby wchodzą organizacje działające w co najmniej 6 województwach i zrzeszające ponad 1 tysiąc członków. Izbę drugą tworzą pozostałe organizacje młodzieżowe i zrzeszające młodzież. Najważniejsze decyzje wymagają zgody obu izb.

 

Grupa Inicjatywna PROM została powołana w pierwszej połowie 2010 roku. Już w październiku 2010 r. grupa inicjatywna spotkała się z przedstawicielami Europejskiego Forum Młodzieży EYF). Od maja 2011 r. reprezentanci PROM są zapraszani w charakterze gości na wszystkie spotkania statutowe tej organizacji. Obecnie trwają prace nad aplikacją PROM do struktur EYF  – polski związek chce uzyskać status obserwatora, a następnie pełnoprawnego członka. Umożliwi to szeroki dostęp do dokumentów związanych z polityką na rzecz młodzieży na poziomie europejskim oraz sprawi, że polskie organizacje młodzieżowe będą mogły na stałe zaistnieć w debacie europejskiej dotyczącej kwestii, którymi się zajmują.

 

PROM angażuje się także m.in. w prace Krajowej grupy ds. dialogu usystematyzowanego z młodzieżą oraz buduje struktury w terenie. Związek zadeklarował, że chce uczestniczyć w konsultacjach dotyczących Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Docelowo delegaci PROM do tych rozmów mają stać się reprezentantami związku w danym województwie. W kwietniu 2013 r. zarząd PROM podpisał też porozumienie z przedstawicielami sześciu młodzieżowych samorządów lokalnych. Do reprezentowania ich interesów powołano stały zespół przy zarządzie PROM, który zajmie się m.in. wdrażaniem rekomendacji dialogu usystematyzowanego na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

Od maja 2013 r. zarządem PROM kieruje Kuba Radzewicz z Fundacji Civis Polonus/CIM HORYZONTY. Wśród priorytetów związku wymienia doprowadzenie do stworzenia przez rząd skoordynowanej polityki na rzecz młodzieży w Polsce,  działanie na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród absolwentów studiów wyższych oraz upowszechnienie pracy z młodzieżą (youth work), informacji młodzieżowej i klubów młodzieżowych.

Opublikowane pt., 09/08/2013 - 15:36
Ostatnia aktualizacja wt., 21/01/2020 - 10:18


Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie