Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Korzyści z Wolontariatu Europejskiego

Dlaczego warto wyjechać na projekt, dlaczego warto przyjąć wolontariusza? Sprawdź, jakie korzyści wymieniają wolontariusze, którzy wrócili z projektów Wolontariatu Europejskiego

Wolontariat Europejski przynosi korzyści wolontariuszom, lokalnym społecznościom i organizacjom biorącym udział w programie. Jest jedną z form budowania aktywnego, odpowiedzialnego za swój los i dbającego o wspólne dobro społeczeństwa obywatelskiego. Warto jednak pamiętać, że to tylko niektóre z nich – każdy projekt jest wyjątkowy i wszystkie uczestniczące w nim strony doświadczają pozytywnych zmian na wiele różnych sposobów. Twoje doświadczenia i korzyści z udziału w Wolontariacie Europejskim mogą być jeszcze bogatsze.


 

Korzyści dla wolontariuszy

• rozwój różnorodnych kompetencji – umiejętności twardych i miękkich, np. językowych, społecznych i obywatelskich, informatycznych, umiejętności uczenia się, wzrost inicjatywy i przedsiębiorczości, większa świadomość i ekspresja kulturalna, zdobywanie konkretnej wiedzy merytorycznej (zależnej od tematyki projektu) lub umiejętności praktycznych (np. artystycznych, manualnych);

• odkrywanie i rozwijanie własnych talentów lub nowych, nieznanych dotąd zainteresowań;

• przełamywanie barier – nie tylko tych dzielących narodowości, kultury, religie, ale także wewnętrznych ograniczeń i hamulców przed kontaktem z inną osobą, tworzących się czasami w każdym człowieku;

• satysfakcja, wiara w siebie, zmiana postaw etycznych – tj. szukanie motywacji w sobie, możliwość wyrażania siebie na wiele sposobów, wrażliwość na drugiego człowieka, wyrozumiałość, tolerancja, zrozumienie i akceptacja;

• kształtowanie postawy obywatelskiej. Pracując na rzecz innych lub na rzecz wspólnego dobra, możesz wyjść poza swoje interesy, uczyć się rozwiązywania problemów lokalnych bez udziału władzy, poznawać możliwości działania aktywnych społeczności lokalnych;
• edukacja międzykulturowa, która daje szansę na „poszerzenie horyzontów”, integrację z odmiennymi społecznościami, przełamanie stereotypów i uprzedzeń, poznanie młodych ludzi z innych krajów, poznanie innych kultur, religii i zwyczajów;

• nawiązane podczas Wolontariatu Europejskiego kontakty i przyjaźnie często bywają wykorzystywane także później, po zakończeniu projektu;

• dla młodzieży z mniejszymi szansami to możliwość wyjazdu (często pierwszego) za granicę, dodatkowego wsparcia i zdobycia doświadczenia;

• bardzo praktyczne wsparcie w trakcie całego Wolontariatu Europejskiego w postaci:

– udziału w różnego typu szkoleniach – przed wyjazdem, po przyjeździe i w trakcie trwania projektu;

– nieodpłatnej nauki języka kraju swojego pobytu;

– indywidualnej opieki koordynatora i mentora, pomocy związanej z wykonywanymi zadaniami oraz wsparcia językowego i administracyjnego;

• otrzymanie certyfikatu Youthpass, opisującego i potwierdzającego doświadczenie pozaformalnego i nieformalnego uczenia się podczas projektu. Dokument ten może być bardzo przydatny w dalszym kształceniu i pracy zawodowej.


 

Zobacz, co zyska społeczność, w której będziesz pracował jako wolontariusz

• większe otwarcie na świat, zapoznanie z inną kulturą, językiem, religią czy światopoglądem;

• poznanie konkretnych osób reprezentujących różne osobowości i kultury, nawiązanie bliższych kontaktów, współpracy;

• możliwość brania udziału w działaniach realizowanych przez wolontariusza;

• przejęcie od wolontariusza wzorca aktywnego obywatela, który podejmuje się nieodpłatnej pracy na rzecz innych. Taka postawa sprzyjać może motywacji do podejmowania podobnych działań – wspólnej wolontariackiej pracy dla dobra społeczności, a nawet mobilizować do udziału w podobnych, wyjazdowych projektach wolontariackich.Organizacja goszcząca również wiele zyskuje, przyjmując wolontariusza EVS. Do korzyści tych należą:

• wyróżnienie organizacji poprzez status organizacji goszczącej i wysyłającej (świadczy to o tym, że organizacja aktywnie zaangażowała się w pozyskiwanie wolontariuszy, potrafiła sprostać wymaganiom stawianym przez program „Młodzież w działaniu” i przygotowała ciekawą ofertę wolontariacką, z której zechcieli skorzystać młodzi ludzie);

• uzyskanie nowej, zewnętrznej perspektywy – zarówno spojrzenia na organizację, jak i jej otoczenie z dystansu wolontariusza zagranicznego;

• świeży powiew pomysłów, energii i entuzjazmu;

• wsparcie w działaniach już realizowanych i inicjowanie nowych;

• zdobycie umiejętności poruszania się w międzynarodowym środowisku;

• nawiązanie kontaktów z wolontariuszami z innych państw, organizacjami, które ich wysłały, a także za ich pośrednictwem z innymi podmiotami. Może to skutkować długofalową współpracą, wykraczającą poza ramy programu wolontariackiego;

• wykazanie, że organizacja potrafi pracować metodą projektową, zdobywać projekty i zarządzać nimi, co stanowi zdecydowany walor w ocenie działalności podmiotu i sprzyja uzyskiwaniu przez organizację innych form wsparcia projektów;

• nobilitacja organizacji w oczach lokalnej społeczności – dzięki realizacji takich projektów i ich promocji organizacje stają się rozpoznawalne w swoim środowisku, zdobywają miejscowych sympatyków i wolontariuszy.

 

Fragment publikacji „Wolontariat zmienia nas, czyli jak zostać europejskim wolontariuszem”

Paskelbta: K, 09/05/2013 - 13:55


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!