Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Zakładanie własnej firmy – jakie to proste!!!

Fot. Kevin Dooley (CC BY 2.0)
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w krajach Unii Europejskiej 99, 8% wszystkich istniejących firm. Kreują one prawie 67% miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz tworzą 60% wartości dodanej przemysłu.

Powodzenie każdego przedsięwzięcia zależy od wielu czynników. Rozważając „być, czy nie być przedsiębiorcą” należy wziąć pod uwagę własne predyspozycje i umiejętności, jak również elementy niezależne od nas, m.in. system ekonomiczny danego kraju, popyt na dany typ produktu uczy usługi, zamożność społeczeństwa oraz kulturę otoczenia danego człowieka. W szczególności nasze wykształcenie i doświadczanie stanowią dobrą bazę wyjściową do oceny tego, co w nowo zaistniałej sytuacji może działać, a co nie, co może okazać się skuteczne i przynieść oczekiwane rezultaty.

 

Poniżej przedstawiamy "mapę drogową" dla każdego, kto chce założyć własną firmę i stać się przedsiębiorcą. Wystarczy 5 kroków, żeby zaistnieć na rynku i zacząć działać na dobre.

 

Krok 1.

Inspiracja do założenia firmy

Każdy biznes zaczyna się od dobrego pomysłu, który pomoże rozwinąć skrzydła. To on decyduje o sukcesie rynkowym naszego przedsięwzięcia, a tym samym o wielkości zysków, które będziemy z niego czerpać.

Musimy się zastanowić czy chcemy świadczyć usługi, handlować towarami lub wytwarzać coś zupełnie nowego.

Pomysłów na biznes jest wiele. Skąd czerpać inspirację? Jest wiele czynników, które pozwalają nam wyzwolić w sobie kreatywność, która ta, z kolei w połączeniu ze zmysłem biznesowym może zwiększyć szansę na powodzenie w biznesie. Do typowych z nich zaliczamy: burzę mózgów oraz własne przemyślenia, nasze pasje i zainteresowania, udział w targach i konferencjach poświęconych tematyce przedsiębiorczości, edukację biznesową, kontakty osobiste oraz wcześniejsze doświadczenia w biznesie.

Co do zasady, nasze pomysły oparte powinny być przede wszystkim na  obserwacji otaczającej nas rzeczywistości, w tym  poszukiwaniu niszy rynkowej, ponieważ w ostatecznym rozrachunku to klient podejmuje decyzję czy przyjąć ofertę, czy ją odrzucić. Musimy pamiętać, iż firma istnieje po to, aby zaspokajać potrzeby konsumentów. Stąd też potrzebom konsumenta muszą być podporządkowane działania przedsiębiorców.  Ci, którzy przewidują je poprawnie, zyskują, Ci, którzy popełniają błędy, tracą.


Doprecyzowanie pomysłu jest istotnie ważnym zabiegiem zwłaszcza jeśli będziemy chcieli ubiegać się o sfinansowanie naszej inwestycji z dotacji unijnej. Dobry pomysł/projekt, to taki, który wyselekcjonowani eksperci i urzędnicy uznają za wart realizacji z punktu widzenia danego kraju, regionu czy firmy. Dlatego pamiętajmy, że najpierw należy doprecyzować pomysł, a później szukać dotacji. Niektórzy postępują jednak odwrotnie. Najpierw ktoś znajduje ogłoszenie o możliwości otrzymania dotacji, a później dopiero coś „na szybko” wymyśla, aby zdobyć pieniądze. Taką postawę zdecydowanie odradza się, ponieważ nie warto narażać się na niepotrzebne koszty i na realizowanie czegoś, co być może nikomu nie jest potrzebne.

 

Krok 2.

Biznesplan

Kiedy mamy już gotowy pomysł na firmę, warto przelać go na papier. Tak tworzy się biznesplan. Jest on swoistego rodzaju mapą lub przewodnikiem przedsiębiorstwa. Napisanie praktycznego biznesplanu wymaga czasu, energii i wielu przemyśleń. Dobrze skonstruowany biznesplan musi ukazywać przyszłość przedsiębiorstwa, a więc powinien odpowiadać na  następujące pytania:

 • Jak będzie wyglądała branża, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje?
 • Na jakich rynkach przedsiębiorstwo będzie konkurować?
 • Od  jakiej konkurencji firma będzie uzależniona?
 • Kto będzie klientem firmy?
 • Jaką wielkość przychodów zamierza osiągnąć firma?

Co w takim razie biznesplan powinien zawierać? Oto kluczowe elementy:

 • Management (krótkie CV kluczowych osób związanych z przedsięwzięciem, czyli opis ciebie jako przedsiębiorcy, opis twoich wspólników, udziałowców);
 • Przedstawienie modelu biznesowego;
 • Opis produktów i usług (branża);
 • Opis rynku (dostawcy, klienci, konkurencja);
 • Przewaga konkurencyjna;
 • Strategia sprzedaży, kanały dystrybucji, strategia marketingowa SWOT;
 • Strategia rozwoju: cele długoterminowe;
 • Zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał, nakłady inwestycyjne;
 • Propozycja inwestycyjna dla przedsiębiorcy, który zaangażuje swój kapitał
  w przedsięwzięcie.

Wiele przeprowadzonych badań pokazuje, iż wiele osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą ma problemy z stworzeniem i napisaniem biznesplanu pod dane przedsięwzięcie. Nie bójmy się zatem skorzystać z fachowej pomocy, gdy nie czujemy się na siłach samemu opracować taki dokument. Konsultanci zewnętrzni posiadają profesjonalne przygotowanie w zakresie budowy biznesplanów oraz doświadczenie, co ma wpływ zarówno na wysoką jakość opracowania, jak i  na odpowiednio krótki czas jego wykonania.

 

Krok 3.

Pozyskiwanie wsparcia finansowego

Środki finansowe to bardzo ważny element wpływający na sukces nowej firmy. Pieniądze potrzebne są, aby najpierw firmę uruchomić a następnie rozwijać. Konieczność szukania dodatkowego kapitału na rozwój to bardzo częsty problem małych przedsiębiorstw. Często głównym źródłem ich finansowania są pieniądze rodziny. Na szczęście istnieją rozwiązania, które pozwalają wesprzeć nowego przedsiębiorcę. Dostępne są cztery źródła finansowania dla nowo powstałych firm: dłużne, kapitałowe, bezzwrotne i społeczne (crowdfunding).

Finansowanie dłużne oznacza, że fundusze pozyskane w ramach tego rodzaju finansowania muszą być zwrócone w całości instytucji je pożyczającej wraz z ewentualnymi odsetkami. Przedsiębiorcy mogą skorzystać w tym przypadku m.in. z: pożyczki udzielanej w regionalnych funduszach pożyczkowych, poręczenia udzielanego w funduszach doręczeniowych czy kredytu technologicznego. Pomimo, że wadą tego rodzaju finansowania jest zwiększenie zadłużenia firmy, to nadal zaletą w stosunku do pozostałych źródeł finansowania pozostaje jego dość uproszczone uzyskanie.


Finansowanie kapitałowe sprowadza się do pozyskania inwestora, z którym będzie można wspólnie realizować upragniony własny pomysł innowacyjny. Wsparcie kapitałowe udzielane jest firmom, których pomysł na biznes zyska uznanie inwestorów zrzeszonych i aktywnie działających w ramach określonej struktury prawnej (np. Aniołowie Biznesu, Fundusze Venture Capital). Największą zaletą pozyskania wsparcia kapitałowego jest fakt, iż ten typ inwestowania nie kończy się tylko na aspekcie finansowym wspomagania nowej firmy. Ze względu na swoje doświadczenie w biznesie, inwestorzy mogą być mentorem młodego przedsiębiorcy, a jego kontakty otwierają wiele drzwi - do klientów, partnerów i kolejnych inwestorów.


Finansowanie bezzwrotne to szeroka oferta dotacji oferowanych w różnych instytucjach. Warto jednak pamiętać, że ten rodzaj wsparcia charakteryzuje się największym sformalizowaniem procedur, co oznacza, iż z jednej strony jest on oczywiście bezzwrotny, jednakże z drugiej strony nakłada na jego beneficjentów określone zobowiązania. Przede wszystkim od przedsiębiorcy, który otrzymał dotacje, oczekuje się przestrzegania  poprawnego zrealizowania i prawidłowego rozliczenia projektu, prowadzenia danej firmy przez określony czas po zakończeniu wsparcia i utrzymania miejsc pracy stworzonych w ramach firmy.


Finansowanie społeczne w dużym uproszczeniu polega on na umieszczeniu na specjalnie dedykowanych portalach propozycji sfinansowania stworzenia innowacji
 i wskazania kwoty, którą chcemy zebrać od potencjalnych darczyńców. Nasza oferta umieszczana jest na portalu i osoby zainteresowane oferują nam drobne kwoty, które „ziarnko do ziarnka” pozwolą na pozyskanie naszej wymaganej kwoty. Wynagrodzenie dla członków społeczności finansującej nasz projekt może przyjmować formę nagród rzeczowych lub oferowanie usługi/produktu, których wytworzenie będzie możliwe dzięki przeprowadzonej zbiórce.

 

Krok 4.

Rejestracja własnej  firmy

Kulminacyjnym momentem kiedy posiadamy pomysł i środki finansowe na uruchomienie działalności, staje się jej rejestracja. Sama w sobie nie jest procesem skomplikowanym. Wszystkie informacje są dostępne na odpowiednich stronach internetowych, poświęconych tej tematyce. Na początku trzeba wypełnić wniosek na odpowiednim formularzu, dzięki któremu będziemy mogli zgłosić naszą firmę do rejestracji. Przed złożeniem takiego wniosku trzeba zastanowić się i precyzyjnie wybrać odpowiedni obszar działalności, który określają kody PKD. Ponadto należy podjąć decyzję, co do wyboru formy organizacyjno – prawnej firmy oraz sposobu rozliczania  się z Urzędem Skarbowym. Następnie musimy zgłosić rejestrację nowego podmiotu gospodarczego do odpowiedniego urzędu (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek cywilnych jest to Urząd Gminy, w przypadku spółek prawa handlowego jest to Krajowy Rejestr Sądowy).  Obowiązuje zasada jednego okienka, co w praktyce oznacza, iż zgłoszenie Twojej firmy do Gminy, czy KRS jest jednocześnie zgłoszeniem do GUS-u, US i ZUS-u i nie musisz osobno wybierać się do tych instytucji, aby dopełnić formalności związanych z rejestracją firmy. Jedynie w przypadku, gdy zdecydujesz się być płatnikiem VAT czeka cię wizyta w US i wypełnienie formularza rejestracyjnego VAT-R.

W przypadku niektórych rodzajów działalności potrzebne będzie uzyskanie specjalnych uprawnień bądź zezwoleń. Dotyczy to tzw. działalności reglamentowanych, do  których zalicza się m.in.: sprzedaż alkoholu, działalność aptek,biur pośrednictwa nieruchomości.

Należy również pamiętać, o tym, że jeżeli od początku prowadzenia działalności będziemy zatrudniać w swojej firmie pracowników na podstawie umowy o pracę, to jako pracodawca mamy obowiązek na piśmie zawiadomić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności o tym fakcie Państwową Inspekcję Sanitarną, a w przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej Państwową Inspekcję Sanitarną.


Niezależnie od formalnych wymogów konieczne jest podjęcie szeregu innych czynności determinujących stan gotowości do prowadzenia biznesu, takich jak:

 • założenie konta bankowego;
 • wyrobienie pieczątki firmowej;
 • wynajęcie powierzchni biurowej na siedzibę firmy;
 • zorganizowanie obsługi księgowej;
 • rejestracja domeny internetowej;
 • rejestracja znaków towarowych,
 • uzyskanie ochrony patentowej.

                      

Krok 5. 

Uruchomienie firmy i co dalej?

Początkujący przedsiębiorcy powszechnie utożsamiają założenie firmy z zakończeniem procedur rejestracyjnych. Doświadczenie pokazuje jednak , że o faktycznym zakończeniu procesu uruchomienia, można mówić dopiero wtedy, gdy firma uniknie trudności charakterystycznych dla fazy rozruchu i zbuduje solidne podstawy. W odwrotnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której działalność upadnie.

Aby tak się nie stało, należy podjąć szereg działań zwiększających szansę na przetrwanie. Oto kilka z nich:

 1. Ciężko pracuj nad jakością usług i produktów;
 2. Oferuj od czasu do czasu coś ekstra stałym twoim klientom - to oni generują 80% przychodów twojej firmy;
 3. Stwórz profesjonalną stronę internetową firmy. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa bez zarejestrowanej domeny internetowej;
 4. Wykorzystuj potęgę Internetu do pozyskiwania przyszłych klientów oraz usprawniania procesu zarządzania firmą;
 5. Obserwuj trendy, nieustannie szukaj sposobów na wzbogacenie swojej oferty;
 6. Zadbaj o efektywny networking. Trzeba nawiązywać relacje biznesowe z partnerami i kontrahentami a także z konkurencją;
 7. Bierz udział w targach i imprezach branżowych. Przyśpieszona edukacja branżowa pozwoli ci poznać produkty i usługi konkurencji;
 8. Zawsze miej w zanadrzu następny dobry pomysł, gdy pierwszy okaże się fiaskiem.

Justyna Kądziela

Avaldatud: Esmasp, 02/01/2017 - 23:52


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!