Portalul european pentru tineret
Informaţii şi oportunităţi pentru tinerii din Europa.

Starptautiskajos projektos katrs jauniešu mobilitātes posms ir būtisks

Programmas “Erasmus+” starptautiskās apmācības “YAM learning - Young People’s Learning Processes After Mobility” 2016. gada 17. - 22. maijā norisinājās projekta “treneri teneriem” ietvaros Portugāles trešajā lielākajā pilsētā Bragā.

Apmācībās tikās 19 jaunatnes starptautisko mobilitāšu īstenotāji un apmācību vadītāji no  Portugāles, Spānijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Francijas, Latvijas, Šveices un Turcijas.


Mācību norises vieta – kādreizējā Bragas policijas ēka

Apmācību galvenā tematika bija veltīta pēcmobilitāšu posmam, ņemot vērā to, ka, lai sekmīgi realizētu pēcmobilitātes aktivitātes, svarīgi ir saprast, ko un kādā veidā nepieciešams īstenot katrā mobilitātes jeb jaunatnes startptautisko projektu posmā: pirms mobilitātes jeb pirms projekta realizācijas fāze, pati mobilitātes norise un pēc mobilitātes jeb projekta rezultātu tālāka izplatīšana un integrēšana projektā iesaistīto jauniešu ikdienas dzīvē un vidē, kur viņi uzturas.


Ņemot vērā apstākli, ka apmācību dalībnieku vairākums bija nevalstisko organizāciju vadītāji un starptautisko jauniešu projektu un mobilitāšu organizatori ar samērā plašu projektu realizācijas pieredzi, apmācībās piedalījās divi  jaunatnes dalībnieki, kuri tikai uzsāka strādāt ar jaunatnes starptautiskajiem projektiem. Tieši tādēļ šajā procesā izveidojās lieliska sinerģija, lai kopīgi meklētu un attīstītu radošu pieeju jaunatnes starptautisko mobilitāšu realizēšanā. Rezultātā ieguvēji bija visi un mācīšanās un pieredzes apmaiņas process izvērtās necerēti radošs un aizraujošs. Kā atzina paši dalībnieki, radošo atmosfēru veicināja apmācību norises telpas – kādreizējā Bragas  policijas ēka, kas pirms diviem gadiem saņēma pašvaldības gada arhitektūras objekta apbalvojumu.


Apmācību gaitā izmantojot neformālās izglītības metodes (grupu un individuālais darbs, diskusijas, lomu spēles, aplikāciju veidošana), tika izvērtēts katra projekta realizācijas pilnais cikls.


Iespējams svarīgākais – sagatavošanās posms

Pirmā diena tika veltīta pirmsprojekta posmam. Diskusijas bija patiesi izzinošas, jo katrs dalījās ar savu pozitīvo un arī negatīvo pieredzi, un izskanējušie ieteikumi (vismaz man) noteikti uzlabos darba kvalitāti un turpmāko projektu realizāciju. Piemēram, diskusiju gaitā organizāciju pārstāvji secināja, ka rūpīgi saplānots un godprātīgi realizēts pirmsprojekta posms ir viens no priekšnosacījumiem, lai nākamie mobilitātes posmi sniegtu pozitīvu ieteikmi uz iesaistīto jauniešu un jaunatnes darbinieku personisko un profesionālo izaugsmi. Konkrēti, situācijā, kad jaunietis plāno piedalīties savā pirmajā starptautiskajā projektā (jauniešu apmaiņa, starptautiskās apmācības, seminārs u.tml.) vai piedalīties brīvprātīgajā darbā uz īsāku vai ilgāku laiku valstī, kuras klimats un kultūra  atšķiras no jaunieša ierastās vides, un viņam nav iepriekšēja pieredze, ļoti būtisks ir projekta koordinatora, jaunatnes darbinieka, mentora vai kādas cita pieredzējušākas personas sniegtais atbalsts. Ir ļoti būtiski maksimāli detalizēti iepazīties ar  mobilitātes norises valsts kutlūru, klimatu, iedzīvotāju ikdienas ieradumiem un citiem jautājumiem, piemēram, apgūstot konkrētas valodas pamatfrāzes, lai pēc ierašanās jaunietim nebūtu jāpiedzīvo pamatīgs kultūšoks. Modernās tehnoloģijas šajā posmā var sniegt būtisku atbalstu, iepazīstoties ar konkrētās valsts vidi, skatoties dažādus video, klausoties mūziku vai apgūstot valodas pamatfrāzes un izrunu, kā arī apmeklējot kādu kultūras pasākumu, ko varbūt mobilitātes valsts pārstāvji jau iepriekš organizē jaunieša mītnes vietas tuvumā. Tādā veidā tiek iegūta pēc iespējas plašāka informācija par vidi, kurā nāksies uzturēties mobilitātes laikā. Kā norādīja pieredzējušākie dalībnieki, šajā posmā ļoti būtiska loma ir jaunatnes darbiniekam, jo viņš pats ne vien dalās savā pieredzē un zināšanās, bet arī attīsta savu profesionalitāti, cenšoties modelēt iespējamās situācijas, ar kurām jaunietis laikā varētu saskarties, lai jau laikus tām izstrādātu rīcības stratēģiju un novērstu iespējamos negatīvos pārsteigumus mobilitātes laikā.


Izkopt prasmes būt elastīgiem

Tikpat detalizētas diskusijas bija arī par pašu mobilitātes realizācijas posmu. Kā atzina apmācību dalībnieki, kuri jau ir pieredze šajā jomā, – lielā mērā projekta sekmīga īstenošana ir saistāma ar godprātīgi veikto darbu pirms projekta realizācijas. Tajā pat laikā, kā norādīja apmācību vadītāji, situācijās, kad grupas attīstības dinamika neveidojas kā iepriekš paredzēts, būtiski ir izvērtēt nepieciešamību pamainīt programmas plānu, piemēram, kādām no ieplānotajām aktivitātēm atvēlēt vairāk laika un detalizētāk izanalizēt kādu no iekļautajiem jautājumiem vai veicamajiem uzdeviem, ja mobilitātes procesā rodas šāda nepieciešamība. Un tikai pēc tam turpināt plānoto programmu. Viena pēcpusdiena tika veltīta tieši diskusijām, izvērtējot iespējamās situācijas, kas varētu atgadīties projekta realizācijas posmā. Tā bija lieliska iespēja paplašināt zināšanas par rīcību ārkārtas situācijās.  


Papildu atbalsts – koučings un mentorings

Apmācību pēdējā dienā dalībnieki sadalījās mazākās grupiņās, lai izspēlētu lomu spēles,  un nelielā izrādē pārējiem demonstrētu savu pēc projekta realizācijas iespējamo scenāriju un pēc tam visi kopīgi analizēja redzēto, modelējot iespējamo rīcību, ņemot vērā konkrētās kultūras īpatnības un jauniešu vajadzības un citus būtiskus aspektus. Tā bija lieliska iespēja vairāk uzmanības pievērst tieši radošumam un inovatīvai pieejai darbam ar jauniešiem pēcprojekta posmā, jo īpaši, strādājot globalizācijas, kā arī  kultūras un valodas daudzveidības apstākļos. Dalībnieki pievērsās arī tādam būtiskam jautājumam, kā psiholoģiskajam atbalstam pēcprojekta posmā tiem jauniešiem, kas ilgāku laiku mobilitātes ietvaros pavadījuši ārpus savas mītnes zemes. Šajās situācijās lielisku atbalstu var sniegt  mentorings un koučings. Dalībnieki gan secināja, ka viņiem ir maz informācijas par šīm atsevišķās valstīs samērā plaši pielietotajām atbalsta formām, tāpēc būtu ļoti ieteicams organizēt starptautiskas apmācības  personām, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, jo tas uzlabotu viņu darba kvalitāti.


Jaunas zināšanas un iedvesma

Apmācību laikā bija lieliska iespēja vairāk iepazīt arī pārējo dalībnieku valstu kultūru. Viens vakars  tika veltīts interesantiem faktiem,  lai apmācību dalībnieki iepazītu viens otra hobijus un uzzinātu jaunu informāciju par pārstāvēto valstu ģeogrāfiju, iedzīvotāju ikdienas ieradumiem un valstu tradīcijām. Tā bija lieliska  iespēja sniegt ieskatu par Latviju, jo kā atzina paši dalībnieki, iepriekš viņi  neko par mūsu valsti nezināja. Toties, kā visi atzina apmācību noslēgumā, tieši pateicoties neformālai un radošai atmosfērai, grupu darbam, katrs no Bragas prom devās ar plašāku redzes loku un izpratni  par darbu ar jauniešiem valstīs, kas tika šeit pārstāvētas.


Man pašai bija būtiski, ka apmācību laikā tika izanalizēts katrs jauniešu starptautiskās mobilitātes  posms, jo tikai sekmīgi realizējot katru no aktivitātēm, iesaistoties visām ieinteresētajām pusēm (vecāki, skolotāji, jaunatnes darbinieki, jaunieši), ir iespējams īstenot pēcmobilitātes  aktivitātes un izvērtēt pašas mobilitātes  ietekmi mikro un makro līmenī.   

 

Dalībnieku ceļa izdevumi tika segti no iesaistīto valstu nacionālo jaunatnes starptautisko projektu aģentūru budžetiem.


Par SALTO Resursu centru

- SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā “Support, Advanced Learning and Training Oppurtunities”, kas latviešu valodā nozīmē “Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas”. Tas ir tīkls, kurā ir astoņi resursu centri, kas darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
- Aktuālās SALTO apmācību/ semināru un konferenču iespējas tiek publicētas tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, kurā norādīta informācija par apmācībām un pieteikšanās kārtību.
- Piesakoties SALTO starptautiskajām apmācībām, svarīgi zināt, ka dalība tajās tiek apstiprināta 1 līdz 3 dalībniekiem no katras valsts. Apmācības pārsvarā notiek angļu valodā.

 

Sintija Bernava
Nevalstiskā organizācija - biedrība “Donum Animus”

 

Publicat: L, 26/09/2016 - 12:23


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Ai nevoie de asistență sau consiliere din partea unui expert?

Adresează-ne o întrebare!